Jakie kierunki wybierają studenci w Polsce?

Jakie kierunki wybierają studenci w Polsce? sxc.hu/profile/gokoroko

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na polskich uczelniach wyższych studiowało pod koniec 2012 roku ponad 1,67 mln osób. Liczniej reprezentowane były kobiety, które stanowiły niemal 60% wszystkich studentów.

Najwięcej osób wybierało kierunki związane z naukami społecznymi, gospodarką i prawem. Najmniej osób kształciło się na studiach rolniczych.

Zdecydowana większość studentów pobierała naukę na uczelniach państwowych. W szkołach wyższych niepublicznych kształciło się nieco ponad 27% studentów. W obu rodzajach szkół większość stanowiły kobiety. Na uczelniach publicznych było ich 57%, natomiast na niepublicznych ten odsetek był nieco wyższy i wyniósł 62%.

Wykres 1. Studenci szkół wyższych według typów szkół
w podziale na płeć

Studenci Sedlak & Sedlak

*Stan w dniu 30 XI 2012 r.
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS

Większość studentów uczyła się w trybie stacjonarnym. Jak podaje GUS: na koniec listopada 2012 roku było ich ponad 970 tysięcy wobec 706 tysięcy studentów kształcących się w trybie niestacjonarnym.

Wykres 2. Studenci szkół wyższych według typu szkół
i trybu studiów

Studenci Sedlak & Sedlak

*Stan w dniu 30 XI 2012 r.
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS

Wśród osób studiujących na uczelniach publicznych najliczniejszą grupę stanowili studenci na kierunkach związanych z naukami społecznymi, gospodarką i prawem – było ich niemal 30%. Mniej licznie były reprezentowane kierunki techniczne oraz związane z przemysłem i budownictwem, na których uczyło się 21% studentów uczelni publicznych.

Wykres 3. Studenci uczelni publicznych według kierunków

Studenci Sedlak & Sedlak

*Stan w dniu 30 XI 2012 r.
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS

Okazuje się, że kierunki związane z naukami społecznymi, gospodarką i prawem były również najchętniej wybieranymi kierunkami na uczelniach niepublicznych. Studenci kształcący się na tych kierunkach stanowili jednak znacznie większy odsetek – aż 48% wszystkich uczących się na uczelniach niepublicznych.

Wykres 4. Studenci uczelni niepublicznych według kierunków

Studenci Sedlak & Sedlak

*Stan w dniu 30 XI 2012 r.
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.Sedlak & Sedlak Artur Szeremeta