Jakie osoby są uczestnikami postępowania egzekucyjnego

Jakie osoby są uczestnikami postępowania egzekucyjnego shutterstock

Co do zasady postępowanie egzekucyjne ma na celu urzeczywistnienie praw i obowiązków dłużnika i wierzyciela, wynikających z łączącego ich stosunku cywilno-prawnego.

Innymi słowy: tak zwana egzekucja to nic innego jak przymusowa, a więc niezależna od woli dłużnika, realizacja roszczenia jego wierzyciela, zawarta i opisana w tytule egzekucyjnym.

Działanie to ma zazwyczaj formę prawomocnego orzeczenia sądowego lub zawartej przed sądem ugody. Tak rozumiane postępowanie egzekucyjne regulują normy zawarte w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Należy podkreślić także odrębność egzekucji administracyjnej, która została uregulowana w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i która przeprowadzana jest na innych zasadach. 

Postępowanie egzekucyjne dla laików

Porzućmy w tym miejscu terminologię prawniczą i spójrzmy na tę kwestię okiem zwyczajnego Kowalskiego. Początkiem każdej sprawy egzekucyjnej jest wystąpienie długu, wierzytelności, która została uznana przez sąd. Sprowadza się to do wydania przez niego tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności. Tytuł ten uprawnia wierzyciela (osoby, wobec której istnieje dług) do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji.

Każde postępowanie egzekucyjne odbywa się przy udziale organów: sądu rejonowego i działającego przy nim komornika sądowego. Uczestnikami postępowania egzekucyjnego są natomiast: dłużnik (zobowiązany) oraz wierzyciel. W wyjątkowych sytuacjach uczestnikiem może być także osoba trzecia, jeśli wykonanie egzekucji w jakiś sposób narusza jej prawa. Wspomniany Kodeks Postępowania Cywilnego ściśle reguluje, jak i z czego można przeprowadzić egzekucję. Może ona odbywać się z:

  • ruchomości,
  • wynagrodzenia,
  • bezpośrednio z rachunku bankowego,
  • z innej wierzytelności lub praw majątkowych,
  • z nieruchomości.

W przypadku egzekucji świadczeń niepieniężnych zazwyczaj stosuje się odebranie spornego przedmiotu dłużnikowi i przekazanie go wierzycielowi.

Zagadnienia egzekucji i windykacji należności należą do spraw skomplikowanych, wymagających naprawdę sporej wiedzy prawniczej. Zazwyczaj sprawy tego typu dotyczą do tego znacznych sum. Niedopilnowanie któregoś z terminów czy złożenie wniosku obarczonego błędem formalnym, może narazić zarówno wierzyciela, jak i dłużnika na znaczne straty. Dlatego też rynek usług związanych z windykacją należności jest naprawdę rozwinięty, co nie jest jednak sytuacją komfortową dla klientów. Znaczne koszta tego typu usług, niepewność co do profesjonalizmu - to tylko dwie główne kwestie. Usługi online eliminują wysokie koszta, a korzystanie z zaufanego serwisu, takiego jak eKomornik.pl, daje pewność co do jakości świadczonych usług. Szczegóły na www.ekomornik.pl.

ekomornik.pl ekomornik.pl

materiały PR