Kolejny rekordowy rok KNF

Kolejny rekordowy rok KNF www.fotolia.pl

W roku minionym KNF wydała najwięcej decyzji o nałożeniu kary pieniężnej na podmioty z rynku finansowego – było ich najwięcej od roku 2006, czyli momentu, kiedy powołano KNF, a także o 13 decyzji więcej niż w roku 2013.

W minionym roku z zawiadomień Urzędu KNF wniesiono aż 19 aktów oskarżenia, z czego najwięcej – 9 dotyczyło działalności na rynku kapitałowym. Z kolei osiem aktów odnosiło się do sektora bankowego, a dwa dotyczyło innych przepisów prawa. W roku 2014 w sprawach z zawiadomień Urzędu KNF zapadło łącznie 14 wyroków, z tego 6 dotyczyło rynku kapitałowego, 6 sektora bankowego, a 1 innych przepisów prawa – patrz wykres 1 i 2. 

wykres KNF Źródło: KNF

W roku 2014, w ramach 59 decyzji, KNF nałożyła na podmioty rynku finansowego kary pieniężne o łącznej wysokości 11.170.500 zł. W porównaniu rokrocznym wzrosła przy tym liczba decyzji o nałożeniu kar (wzrost z 46 w roku 2013), jednak wyraźnie zmalała ich wysokość. To właśnie w roku 2013 łączna suma kar wyniosła rekordowe 22.321.000 zł. Dla porównania w roku 2012 ich wartość przekroczyła 5,3 mln zł, w roku 2011 7,5 mln zł, a w roku 2010 6,3 mln zł.

wykres KNF Źródło: KNF

W dalszym ciągu wiele jest składanych zawiadomień do prokuratury w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność bez zezwolenia KNF. W 2014 roku Urząd KNF złożył 65 zawiadomień, z czego najwięcej odnosiło się do naruszeń przepisów prawa na rynku kapitałowym: 17 naruszeń dotyczyło ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnej, 10 prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia, a 9 dokonywania manipulacji instrumentem finansowym.

wykres KNF Źródło: KNF

*)dane zostały podzielone według kategorii przepisów, jakich dotyczyły zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W niektórych przypadkach zawiadomienia dotyczyły kilku norm, dlatego ich suma jest większa od ogólnej liczby skierowanych w 2014 roku zawiadomień, tj. 65. 

W porównaniu rokrocznym spadła jednak liczba zawiadomień do prokuratury  - w roku 2013 było ich 78. Wynika to ze spadku liczby zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na gromadzeniu bez zezwolenia środków pieniężnych w celu udzielania kredytów, pożyczek lub obciążania ich ryzykiem w inny sposób. W 2014 roku z tego tytułu Urząd KNF złożył 5 zawiadomień, podczas gdy w roku poprzednim aż 22, co było następstwem  afery Amber Gold.

wykres KNF Źródło: KNF

Portal Skarbiec.Biznajwiększy, niezależny serwis o prawie, finansach i gospodarce.

Kancelaria Prawna Skarbiec Kinga Stachowiak