Kompetencje skumulowane

Kompetencje skumulowane Benjamin Earwicker / stock.xchng

czyli warunki funkcjonowania efektywnych zespołów międzynarodowych. Nie istnieje recepta na realizację celów międzynarodowego zespołu, jednak korzystając z własnej wiedzy i obserwacji można wymienić kilka reguł, których warto przestrzegać.

Systemy gospodarcze poszczególnych krajów są coraz bardziej od siebie zależne i firmy - zarówno duże, jak małe, stare i nowe - muszą uświadomić sobie, że ich jedyną szansą pozostania na rynku jest globalizacja działań, a w ślad za tym rozwijanie umiejętności budowania zespołów międrynarodowych i zarządzania nimi.

Świat zmienia się dynamicznie na naszych oczach. Dziś każdy wie, co oznaczaj sformułowania "rewolucja technologiczna", "znikanie barier ekonomicznych i handlowych", czy "globalizacja rynków kapitałowych". Co to oznacza dla organizacji? W gruncie rzeczy podstawowe zasady działania nie uległy zmianie - właściciele mają być usatysfakcjonowani, klienci zadowoleni, a dostawcy i pracownicy dowartościowani.

Podobne artykuły:

W przeciwnym razie firma wypada z obiegu. Zasady się nie zmieniły, ale otoczenie, w jakim przedsiębiorstwo funkcjonuje, staje się coraz bardziej skomplikowane.

Szybciej do celu

Pracownicy elastyczni, potrafiący przystosować się do nowych okoliczności i współpracować z kolegami osiągają cele szybciej i sprawniej niż ci, którzy są wyznawcami indywidualizmu czy hierarchicznej dyscypliny oraz wąskiej specjalizacji. Zespoły o wiele lepiej radzą sobie ze skomplikowani rzeczywistością niż jednostki, a te z kolei pracują wydajniej w zespole.

Wnikliwe obserwacje pozwalają wyróżnić charakterystyczne właściwości efektywnego zespołu. Są to:

 • wspólna misja,
 • poczucie identyfikacji oraz integracji z grupą,
 • sprawna wymiana informacji i pomysłów,
 • ustalony kodeks wartości, jasne zasady gry,
 • uczestnictwo w procesie decyzyjnym,
 • nadzór dobrego, czyli skutecznego menedżera,
 • wyraźnie określone obowiązki i zadania,
 • wykorzystanie cech osobowości pracownika i jego
 • umiejętności zawodowych.

Co zrobić, aby nasze firmy skutecznie rywalizowały na poszerzonym europejskim rynku? Jak zachować się w sytuacji umiędzynarodowienia zarządzania firmami, tworzącymi często ponadpaństwowe koncerny? Jak efektywnie kierować międzynarodowymi zespołami projektowymi? - oto pytania, które ostatnio często padają w listach naszych czytelników.

Takie pojęcia

jak "zmiana". "zespół", "projekt". "przywództwo", to wyznaczniki rozwoju współczesnych organizacji. Nabierają one szczególnego znaczenia wobec postępujęcej globalizacji gospodarki. Dla naszych menedżerów dodatkowym wyzwaniem jest bliskie już członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Dla wielu menedżerów ta perspektywa nowej jakości pracy i kolejnych wyzwań. z których jednym z najistotniejszych jest na pewno zarządzanie zespołami w międzynarodowej obsadzie. W artykułach składających się na nasz "Temat numeru" pisze o tym dwoje doradców z Międzynaradowega Aliansu Trenerów i Konsultantów Zarządzania inter-skills). Teksty opracowała Monika Skibińska z PROFES Centrum Kształcenia i Doradztwa.

Zespoły z przyszłością

Poprzeczka jest ustawiona wysoko nawet dla tych zespołów, w których wszyscy mówi tym samym językiem, wyznaje ten sam system wartości i pracuje w tym samym miejscu.. Podnieśmy poprzeczkę jeszcze wyżej i odpowiedzmy sobie na pytanie: w jaki sposób określić zadania zespołów międzynarodowych, jak sprawić, by osiągnęły sukces?

Definicja: zespół międzynarodowy

- to grupa ludzi różnych narodowości, z rożnych kręgów kulturowych, którry pracują wspólnie nad jednym projektem - dla jednej firmy o zasięgu międzynarodowym lub dla kilku, które łącry wspólna misja. Zespołowi międzynarodowemu powierza się zwykle rozwiązywanie problemów równocześnie w wielu obszarach przedsiębiorstwa. Najczęściej zespół międzynarodowy ma na celu wykonanie pracy, której efekt ma służyć szerokiej grupie klientów wewnętrznych lub zewnętrznych oraz w znaczący sposób wpływać na utrzymanie ryskowności organizacji.

Tom Peters, guru w dziedzinie prognozowania przyszłości dużych przedsiębiorstw, przewiduje:

w przyszłości większość zadań będzie wykonywana przez specjalnie powołane zespoły.

Codzienności stan się dynamiczne, krótkie projekty. W pracach tych okazjonalnie będą uczestniczyć współpracownicy zewnętrzni, na przykład dostawcy, klienci lub dystrybutorzy;

nawet w największych organizacjach pracownicy będą podzieleni na zespoły składające się z czterech do czterdziestu osób;

zmieni się stosunek podwładny - przełożony.

Jedna osoba może być odpowiedzialna przed drugi w konkretnym projekcie, natomiast w innym ich relacje mogą się odwrócić. Ulegnie zmianie koncepcja hierarchii w firmie; każdy będzie potrafił stanąć na czele zespołu i poprowadzić jego pracę;

ocena pracownika będzie zależała przede wszystkim od wyników całego zespołu

, a jej głównymi elementami będą uwagi innych członków tego samego zespołu;

firma będzie w ciągłym procesie reorganizacji i restrukturyzacji

w związku z nieustanni zmiany konfiguracji zespołów.

Wniosek:

Firmy, których pracownicy z powodzeniem pracująca międrynarodowych zespołach są lepiej prrygotowane do rywalizacji na rynku globalnym, gdzie problemy są zanadto złożone, wymagają wyjątkowo srybkiego działania oraz zbyt dużego zaplecza, aby mogły sobie z nimi poradzić zespoty lokalne oraz indywidualni menedżerowie. Przedsiębiorstwa międrynarodowe bez wątpienia będą miały więcej szans, aby zdobyć klienta, ponieważ będą miały lepsrych pracowników i produkty, łatwiejsry dostęp do informacji i nowych technologii, większe możliwości obniżenia kosztów produkcji, a także zawierania strategicznych sojusry oraz zwiększenia tempa działania.

Bariery do pokonania

Jakie trudności maje do przezwyciężenia międzynarodowe zespoły i czy zawsze są one w stanie uporać się z nimi? Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Porozumienie ponad różnicami kulturowymi

Bez względu na to, czy zespół powstał w wyniku fuzji firm z różnych krajów, przejęcia przez zagraniczni korporację, stworzenia filii, powstania strategicznego porozumienia, czy spółki z zagranicznym kapitałem - podstawowym źródłem konfliktu i problemem leżącym u podstaw ewentualnego niepowodzenia jest zazwyczaj brak zrozumienia i należytego traktowania różnic kulturowych.

Komunikacja oraz integracja

Poczucie identyfikacji z zespołem oraz wzajemnego zaufania pomimo różnicy odległości i czasu oraz rozproszenia wymaga ogromnej dyscypliny, motywacji, a także siłnego lidera. Jak wiadomo, poziom porozumienia pomiędzy ludźmi spada w sposób znaczący w momencie, gdy zanikaj osobiste kontakty. Efektem jest zakłócenie sprawnego funkcjonowania firmy.

Koordynacja i kontrola

Uzgodnienie nadań, aby wysiłek każdego zespołu stanowił istotny wkład w realizację ogólnej misji oraz synchronizacja celów napotyka na poważne przeszkody natury kulturowej, językowej, czy technologicznej. Dodatkowo odległości, jakie dzieli członków zespołu sprzyjaj konfliktom i nieporozumieniom.

Rada:

Tylko wtedy, gdy polityka całej organizacji będzie zharmonizowania, członek międzynarodowego zespołu nie znajdzie się w ogniu sprzecznych interesów: zjednej strony własnego przełożonego, a z drugiej - koordynatora działań tej grupy.

Sześć ważnych porad

Przejdźmy do praktyki. Jeśli jesteś członkiem międzynarodowego zespołu, jego liderem, organizatorem lub menedżerem zasobów ludzkich odpowiedzialnym za rekrutację, szkolenia oraz wdrażanie pracowników do pracy w takich zespołach - poniższe wskazówki mogą okazać się pomocne w twojej pracy. Nie istnieje magiczna recepta na sukces międzynarodowego projektu, proponuję natomiast pewne sposoby postępowania - listę zagadnień, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

1. Sprawdźmy warunki funkcjonowania firmy

Zespół międzynarodowy skazany jest na niepowodzenie, jeśli nie ma poparcia ze strony najwyższej kadry zarządzającej. Należy przeprowadzić szczegółowi analizę warunków, w jakich zespół będzie pracował i czy jego funkcjonowanie nie zakłóci codziennej pracy firmy w danym kraju. Analiza powinna doprowadzić do znalezienia odpowiedzi na pytania: Jaka część działalności zespołu międzynarodowego powinna być scentralizowana, a w jakich obszarach można pozostawić mu więcej autonomii?

Rada:

Ponadnarodowy charakter zespołu powinien współgrać z lokalną kulturą przedsiębiorstwa. Projekt międrynarodowy wymaga odpowiednich struktur, zaplecza oraz procedur, co może wiązać się ze znaczną restrukturyzacją.

2. Opracujmy sposoby oceny

Istnieje gotowe metody oceny potencjału zespołu i późniejszego monitorowania jego postępów w przezwyciężaniu problemów wynikłych z pracy w środowisku międzynarodowym, a także identyfikowania i rozwiązywania problemów. W książce Michaela Marcquardta i Lisy Horvath "Międzynarodowe zespoły" znajdziemy formularz, dzięki któremu zespół będzie mógł samodzielnie ocenić własne przygotowanie oraz efektywność działań.

3. Dopasujmy lidera

Efektywna praca zespołu jest w znacznej mierze uzależniona od osoby lidera. Rezultatem słabego zarządzania będzie chaotyczna, nieskoordynowana praca grupy. Do typowych kwalifikacji menedżera - takich jak umiejętność określenia problemu, przewidywania, podejmowania decyzji i stosownych działań - należy dodać niełatwą sztukę zrozumienia różnić kulturowych i wynikających z nich konsekwencji. W praktyce lider międzynarodowego zespołu musi poświęcić odpowiednio więcej czasu na osobiste kontakty ze swoimi pracownikami. Do jego obowiązków należy:

poznanie kontekstu kulturowego, w jakim funkcjonuje każdy członek jego grupy i budowania klimatu możliwego do zaakceptowania przez każdy z tych osób;

stworzenie wspólnej wizji, która będzie podstawi zaufania w zespole, systemu wartości, wewnętrznej hierarchii, sposobów porozumiewania się oraz formułowania zadań;

sprawna organizacja działań zespołu pomimo różnic czasowych i znacznych odległości. To zadanie wymaga odwagi i konsekwencji. Pamiętaj: to właśnie lider musi umieć na odległość wywierać wpływ na ludzi, łagodzić konflikty i skutecznie motywować; wyrażanie uznania dla osiałgnięć swoich podwładnych i wspólne świętowanie sukcesu.

4. Dobrze zaplanujmy pracę

lm lepszy jest plan rozwiązywania problemów na poziomie firmy oraz neutralizowania różnic kulturowych, tym wydajniej będzie pracował zespół. Im mniej zrozumienia ze strony innych pracowników przedsiębiorstwa, tym więcej czeka go potknięć i maleje szanse na wykonanie zadania. Szacuje się, że spotkanie międzynarodowego zespołu powinno trwać trzy razy dłużej niż czas poświęcony na jego przygotowanie, natomiast okres tworzenia takiej grupy powinien być z kolei trzy razy dłuższy niż czas budowania zespołu lokalnego.

W końcowej fazie przygotowań warto zadać sobie pytania: czy wizja projektu znalazła odzwierciedlenie w strategii zespołu, taktyce jego działania, celach pośrednich i zadaniach? Czy wszyscy członkowie zespołu dobrze je rozumieją i akceptują? Czy przygotowane jest niezbędne zaplecze? Jeśli nie - przemyśl to raz jeszcze!

5. Stosujmy nowe technologie

Komunikacja jest podstawą powodzenia zespołu międzynarodowego, dlatego tak ważne jest zapewnienie odpowiednich urządzeń, które ułatwią porozumiewanie się. Należy najpierw określić potrzeby zespołu i procedury związane z jego funkcjonowaniem, a dopiero potem dostosować odpowiednie rozwiązanie technologicznie. Nigdy na odwrót. Każdy członek zespołu powinien być przeszkolony w obsłudze urządzeń wspomagających komunikację.

Rada:

Warto pamiętać, że w zespole międzynarodowym lepiej sprawdzają się pomoce wizualne (rysunki, zdjęcia, wykresy itp.) niż materiały pisemne czy żywa mowa. Pracownicy powinni potrafić swobodnie korzystać z dostępnych środków technicznych. Oczywiście urzadzenia nie powinny nikogo ograniczać - sąjedynie narzędziem i nigdy nie będa w stanie zastapić rzeczywistych kontaktów międryludzkich.

Współpracujemy z zespołem do spraw ZZL

Rada ostatnia, lecz jakże istotna! Zespół ds. HRM ma nieustanny kontakt z pracownikami w różnych krajach. Jego zaangażowanie, rozwijanie niezbędnych umiejętności personelu, szkolenia, odpowiednia polityka rekrutacji są warunkiem koniecznym dla tworzenia kultury organizacji. Szkolenia powinny rozwijać u pracowników wrażliwość na różnice kulturowe, doskonalić zdolności negocjacyjne oraz umiejętność przewodzenia i wywierania wpływów.

Zadaniem specjalistów do spraw kadr będzie także:

 • wypracowanie właściwego systemu wymiany poglądów między członkami zespołu międzynarodowego, oceny i nagradzania;
 • koordynowanie działań ludzi wywodzących się z różnych krajów i kontynentów. Rekrutacja osób do pracy w międzynarodowej organizacji stanowi podstawę sprawnego funkcjonowania firmy w czasach globalizacji;
 • pełnienie roli doradcy strategicznego dla menedżerów średniego szczebla.

Wniosek

Nie istnieje złota recepta na skuteczną realizację celów międzynarodowego zespołu, jednak metodą prób i błędów - korzystając z własnej wiedzy i obserwacji - można wymienić kilka reguł, których warto przestrzegać. Firma zapłaci wysoką cenę za ignorowanie różnic kulturowych pomiędzy członkami takiej grupy. Sukces jest bardziej prawdopodobny, jeśli: kieruje nią sprawny lider, zespół efektywnie współpracuje z działem HR, członkowie sprawnie się porozumiewają korzystając z odpowiedniego zaplecza technologicznego i telekomunikacyjnego, natomiast przyjęte modele i procedury postępowania tylko wspomagają organizację pracy. Rozwiązywanie problemów należy do ludzi! I jeszcze jedno - komunikacja, komunikacja, komunikacja... To podstawowy warunek powodzenia.

Źródło: Baza Wiedzy - www.profes.com.pl
Artykuł opublikowano w Personel 1-15.10 2003

Podobne artykuły:

Profesjonał Sp. z o.o.