Konfederacja Lewiatan: Wysokość odsetek ustawowych w dół

Konfederacja Lewiatan: Wysokość odsetek ustawowych w dół © fotogestoeber - Fotolia.com

Nowa wersja nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przewiduje obniżenie wysokości odsetek cywilnoprawnych. Według Konfederacji Lewiatan to złe.

Ministerstwo Gospodarki opublikowało nową wersje nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Pierwszą wersję projektu Lewiatan ocenił pozytywnie, ponieważ zaproponowano zmianę sposobu obliczania odsetek i odejście od stopy lombardowej NBP, która dziś stanowi podstawę naliczania maksymalnych odsetek kapitałowych. Wprowadzono stopę referencyjną NBP jako podstawę do obliczania wszystkich kategorii odsetek cywilnoprawnych, przy jednoczesnym wprowadzeniu elementu stałych stawek. Zwłaszcza ten ostatni element ma kluczowe znaczenie, dlatego że dziś ze względu na występujące zmiany stóp procentowych, sytuacja prawna nie zapewnia stabilizacji wierzycielom czy kredytodawcom.

Niekorzystne zmiany

– Niestety, w nowej wersji projektu wprowadzono niekorzystne z punktu widzenia wierzycieli zmiany. Obniżono, co z kolei powoduje automatyczne obniżenie wysokości maksymalnych odsetek kapitałowych – zgodnie z pierwotną wersją projektu wynosiłyby 11 proc., natomiast w świetle nowej wersji już tylko 9 proc. Zredukowano również maksymalną wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetek karnych) – zgodnie z pierwotną wersją projektu wynosiłyby 15 proc., natomiast w świetle nowej wersji już tylko 13 proc. Wszystko przy założeniu, że stopa referencyjna NBP wynosi 1,5 proc., a przecież kolejne obniżki stóp procentowych nie są mało prawdopodobne – mówi Bartosz Wyżykowski, radca prawny, zastępca dyrektora departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan

Ponadto, nie jest zrozumiałym, dlaczego nowa wersja projektu ustawy w dalszym ciągu zakłada pozostawienie mechanizmu polegającego na tym, że jeśli przewidziana umową wysokość odsetek za opóźnienie – czyli odsetek karnych – przekroczy przewidziany prawem limit, to należne będą nie maksymalne odsetki karne, lecz maksymalne odsetki kapitałowe. Budzi to szczególne wątpliwości z tego powodu, że przecież może się zdarzyć, że w dniu zawarcia umowy, ustalona przez strony wysokość odsetek mieścić się będzie w ustawowym limicie, ale w trakcie trwania umowy obniżona zostanie stopa referencyjna NBP, co automatycznie spowoduje obniżenie limitu odsetek karnych. Wówczas jednak wierzycielowi powinny się należeć maksymalne odsetki karne.

Konfederacja Lewiatan