Kurs językowy, a potrzeby partnera biznesowego

Kurs językowy, a potrzeby partnera biznesowego Photo credit: andreco / Foter

W dobie powszechności kursów językowych oraz ich dostępności zarówno w Internecie jak i tradycyjnych instytucjach szkoleniowych wydawać by się mogło, że znalezienie przez klienta biznesowego gotowego kursu językowego będzie proste.

Analiza potrzeb językowych (APJ)

Może mieć formę rozmowy prowadzonej według scenariusza, kwestionariusza, bądź też ankiety, która jest na bieżąco uzupełniana w trakcie spotkania z przedstawicielem firmy. Ankieta ta, może też w wersji elektronicznej lub papierowej zostać przesłana bezpośrednio do przyszłych uczestników szkolenia. Następnie jej wyniki zostają poddane dogłębnej analizie i stanowią podstawę do opracowania założeń merytorycznych i organizacyjnych szkolenia.

Audyt potrzeb językowych

Bardziej kompleksowe badanie wymagań firmy w zakresie kompetencji językowych, niezbędnych do efektywnej realizacji zadań na poszczególnych stanowiskach pracy. Składa się on z zestawu szczegółowych pytań diagnostycznych, umożliwiających precyzyjne określenie obszarów wiedzy niezbędnych do wykonywania czynności służbowych. Jego wyniki dają obszerną wiedzę na temat zakresu funkcjonowania konkretnych działów czy departamentów danej firmy. Na ich podstawie możliwe jest stworzenie tzw. katalogu kompetencji językowych. Katalog ten stanowi kolejny, istotny element polityki szkoleniowej w firmie.

Audyt umiejętności językowych

Kolejna z propozycji gamy usług szkoleniowych. Jego celem jest dokonanie rzetelnej i obiektywnej oceny poziomu (wyjściowego lub bieżącego) znajomości języka obcego osób zatrudnionych w danej firmie. Jest on przeprowadzany w oparciu o specjalistyczne, językowe testy diagnostyczne. Po określeniu aktualnego stanu wiedzy delegowanych na szkolenie pracowników, przyporządkowuje ich do odpowiednich poziomowo grup językowych.

Audyt umiejętności językowych może mieć również na celu bieżące monitorowanie czynionych przez kursantów postępów i stanowić podstawę ich zakwalifikowania na kolejny etap szkolenia. Ten typ audytu językowego odgrywa istotną rolę w kwestii planowania rozwoju zawodowego i ścieżki kariery dla indywidualnych pracowników zatrudnionych w firmie.

Podsumowanie

Reasumując, rzetelnie przeprowadzona i wnikliwie dokonana analiza potrzeb dostarcza szerokiej informacji o firmie, jej potrzebach w zakresie języka obcego, jej aktualnej sytuacji, planach oraz warunkach szkoleniowych. Pozwala na precyzyjne określenie celów, zakresu i tematyki szkolenia.

Umożliwia zaprogramowanie optymalnie efektywnego szkolenia o odpowiednim wymiarze godzin, częstotliwości zajęć, cyklach nauki, w pełni dostosowanego do indywidualnych potrzeb jego uczestników. W ten sposób otrzymujemy unikalny produkt szkoleniowy o wysokiej jakości, czyli kurs przygotowany na zamówienie, a więc ‘’szyty na miarę’’ naszego klienta.

Szczegółowa analiza

Szczegółowa analiza potrzeb klienta biznesowego jest kluczowa w fazie przygotowawczej kursu, ponieważ stanowi wyjściową bazę merytoryczno-organizacyjną dla tworzonego szkolenia. Nie powinno to być jednak jednorazowe badanie oczekiwań oraz wymagań klienta dotyczące tematyki i konstrukcji kursu, ale proces odbywający się równolegle ze szkoleniem.

Dzięki temu forma i treść szkolenia może być stale uaktualniana oraz dopasowywana do zmieniających się warunków i oczekiwań jego uczestników. Warto jest zatem dołożyć wszelkich starań, aby wyniki i wnioski płynące z jej przeprowadzania były każdorazowo brane pod uwagę. Dzięki temu wzrośnie efektywność szkolenia, jak również poziom satysfakcji jego uczestników.

Podobne artykuły:


Skrivanek Sp. z o.o. Warszawa