Lider z charyzmą i kompetencjami

Lider z charyzmą i kompetencjami www.sxc.hu

Uwarunkowania skuteczności przywództwa w warunkach globalnej gospodarki XXI wieku.

Zasady dotyczące przywództwa, mimo specyfiki kulturowej danego kraju, mają wymiar ponadnarodowy. Przywódca w każdym państwie, w każdej organizacji powinien posiadać wiele cech i umiejętności, które podlegają tym samym regułom na całym świecie. Od lidera oczekuje się charyzmy, ale i odpowiedzialności, inicjatywy, ale także konsekwencji, pewności siebie, lecz również pokory. Ma dawać przykład, choć skuteczność osiąga przede wszystkim poprzez wywieranie wpływu na innych – zespoły, którymi kieruje czy organizacje, w których wdraża zmiany.

Uwarunkowania skuteczności przywództwa w warunkach globalnej gospodarki XXI wieku

Wielu autorów w literaturze przedmiotu w coraz bardziej uproszczony sposób daje rady, jak zostać liderem, lecz w jakim stopniu można nauczyć się przewodzenia? A może należy powrócić od umiejętności i zachowań do wartości – podstawowych zasad, które kształtują lidera od wewnątrz, wyznaczając sposoby postępowania? 

Podobne artykuły:

Ideał według Coveya

Stephen Covey, uznany autorytet w dziedzinie wiedzy o przywództwie, podaje cztery wartości, niezbędne dla zrealizowania ideału przywódcy. Stanowi one źródło decyzji dotyczących zarówno jednostki, jak i organizacji, wyznaczaj perspektywę zadowolenia, równowagi i skuteczności w każdej dziedzinie życia. Są to: 

 • bezpieczeństwo – rozumiane jako emocjonalna sta bilność, pewność siebie wynikająca z szacunku dla własnej osoby; 
 • etyka  podporządkowanie działania wartościom wyższym, z uwzględnieniem świadomości indywidualnej, społecznej; 
 • mądrość  w znaczeniu zachowania równowagi, w rozumieniu świata i jego ocenie, w dokonywaniu wyborów pomiędzy tym, co stanowi ideał, a tym, co praktyczne; 
 • moc  władza nad samym sobą, czyli samokontrola, oraz władza nad otoczeniem, tj. zdolność wywierania wpływu poprzez przewidywanie i podejmowanie działania  proaktywność.

Wartości te, skupione w przywódcy, tworzy osobę szlachetna harmonijna skuteczną i szczęśhwą. Czerpie z nich siłę do stawiania czoła przeciwieństwom losu, wyzwaniom otoczenia społecznego i organizacyjnego oraz niepoddawania się presji czasu. Dzięki tym wartościom lider:

 • ciągle się uczy,
 • chętnie udziela pomocy innym,
 • współdziała z innymi osobami, tworząc efekt synergii,
 • emanuje pozytywną energia
 • wierzy w innych,
 • prowadzi harmonijny styl życia,
 • postrzega życie jako przygodę,
 • doskonali się: fizycznie, umysłowo, emocjonalnie, duchowo.

W otoczeniu międzynarodowym lider XXI wieku bardziej niż kiedykolwiek będzie potrzebował powrotu do wartości opisywanych przez S. Coveya.

Presja czasu i pożądanie rysku

Szybkie fuzje przedsiębiorstw, przejęcia, polityka wspólnych dostawców, outsourcing usług spowodowały ogromne zamieszanie w obszarze wartości korporacyjnych, służących do niedawna nie tylko budowaniu przewagi konkurencyjnej, ale też kształtowaniu tożsamości pracowników. Odsunięte na drugi plan misje nadal czekają na swój renesans i nowe oblicze. Lider natomiast, który do tej pory operował wielkimi słowami i ogólnoludzkimi wartościami stanął nagle przed koniecznością egzekwowania polityki obniżania kosztów, trudnymi decyzjami personalnymi i budżetem okrojonym do minimum.

Uwaga:
Minęły bezpowrotnie czasy tworzenia pięcioletnich strategii. W dobie gwałtownego przyspieszenia technologicznego przygotowuje się je na rok i weryfikuje co kwartał. Obecnie od przywódców oczekuje się nie tyle kreślenia wizji, co jej wcielania w życie przy realizacji celów krótkoterminowych.

Również liderzy – menedżerowie coraz rzadziej maje szansę doczekać się niematerialnych efektów swojego wysiłku. W firmach globalnych lider nie rozwija się w jednej organizacji poznając ją latami, lecz coraz szybciej zmienia stanowiska, oddziały, kraje, w których odpowiada za realizację celów.

Uwaga:
To rezultat finansowy stanowi podstawę rozliczenia lidera zjakości pracy. Zaczyna się mierzyć inne czynniki stanowiące o efektywności przywódcy, lecz nie jest łatwo policzyć wiarygodność bądź konsekwencję, zjaką on działa.

Przedsiębiorstwa globalne, łącząc się z innymi, otwierając filie w kolejnych krajach, wykupując udziały w firmach lokalnych, potrzebują ludzi gotowych podejmować zadania niewykonalne – w czasie krótszym, niż zrobi to konkurencja. Rośnie popyt na skutecznych menedżerów, doświadczonych w warunkach polowych międzynarodowego biznesu. Presja, z jaki muszą radzić sobie obecnie menedżerowie, to walka o wynik przy próbie zachowania wartości, które przynoszą długotrwałe efekty w organizacji. Czas i korzyści finansowe odgrywaj w społeczeństwach zachodnich kluczowi rolę w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie. 

Zarządzanie przez przykład

Przy szybkim dostępie do nowych technologii i możliwości prowadzenia działań w skali globalnej rośnie wartość przywódcy, który osiąga założone cele nie tylko poprzez dobry organizację pracy własnej, ale również przez umiejętność przekonywania współpracowników do nieuchronności zmian, promowania postawy proaktywnej, wyzwalania kreatywności pracowników w poszukiwaniu niskonakładowych i praktycznych rozwiązań. Działanie oparte na zarządzaniu przez przykład, charakterystyczne dla najwybitniejszych liderów, wymaga wewnętrznej spójności i konsekwencji. 

Uwaga:
Skuteczny lider, dając przykład innym, pokazuje członkom swojego zespołu, jak należy wdrażać zmiany w organizacji. Wprowadzanie zmian w taki sposób, aby ludzie rozumieli ich sens oraz działali zgodnie z nowymi procedurami oznacza w praktyce poświęcenie przez lidera wielu godzin na formalne i nieformalne spotkania, których celem jest przełamywanie oporu pracowników wobec przemian zachodzących w ich otoczeniu.

Przywództwo – proces ciągłego uczenia się

W czasach, kiedy otoczenie biznesowe zmienia się jak w kalejdoskopie, uczenie staje się umiejętności jednostek, zespołów i organizacji, które myślą kategoriami sukcesu i prze trwania. Przywództwo w tych organizacjach polega na wyciąganiu wniosków z błędów, anałizie ich przyczyn, zapobieganiu im w przyszłości.

Problemy w organizacjach zawsze były i będą, jednak wiele zależy od sposobów ich pokonywania przez przywódców. Mądrzy liderzy są coraz częściej przekonani, że nie maje patentu na wszystkie najlepsze rozwiązania, choćby dlatego, że nie dysponuje pełną wiedzy o organizacji. 

Uwaga:
Definiowanie problemów, generowanie rozwiązań, opracowywanie planu działania dla naprawienia sytuacji daje najlepsze efekty przy wykorzystaniu zespołu. Bezcenny w rozwiązywaniu problemów jest wkład grupy, z którą lider współpracuje, zaangażowanie podwładnych, przełożonych, pracowników innego pionu, klientów, zespołów z innych oddziałów przedsiębiorstwa.

Wielkią umiejętności przywódcy jest znajdowanie złotego środka pomiędzy wyciałganiem konsekwencji z niedopełnienia obowiązków, a poszukiwaniem rozwiązań systemowych. Innymi słowy nie tropienie winnych, ale dążenie do radzenia sobie z problemami.

Lidera czyni się odpowiedzialnym za wypełnianie luk pomiędzy wartościami wyznawanymi przez członków międzynarodowych zespołów, a zarazem za realizację ambitnych, mierzalnych celów. W takim kontekście uczenie jest tym efektywniejsze, im szybszy jest transfer doświadczeń z innych krajów, kultur, systemów i organizacji.

Uwaga:
Odpowiedzialność lidera za rozwój organizacji i ludzi przejawia się również w budowaniu zespołów oraz coachingu podwładnych.

Przywódca, przewidując potrzeby firmy w przyszłości, rozwija zespoły i ich umiejętności już dziś, aby sprostać wymaganiom trudnego rynku. Jeśli tego nie zrobi, zostanie sam nie tylko z misy i wizy organizacji, ale i z niezrealizowanymi celami ilościowymi, sfrustrowanym kierownictwem i strajkującymi bądź symulującymi pracę pracownikami.

Coaching to budowanie autorytetu lidera, a zatem szansa na przygotowanie zdolnego zastępcy oraz uczenie bycia odpowiedzialnym za rozwój własny i organizacji. 

Źródło: Baza Wiedzy  www.profes.com.pl
Artykuł opublikowany w Personelu (16-31.10 2003)

Podobne artykuły:

Profesjonał Sp. z o.o.