Management Equity – sposób na utrzymanie kadry i poprawę kondycji spółki

Management Equity – sposób na utrzymanie kadry i poprawę kondycji spółki www.fotolia.pl

Wielu przedsiębiorców nie potrafi utrzymać najlepszych menedżerów. Problem ten jest szczególnie widoczny w MSP. Jednym ze sposobów utrzymania efektywnej kadry jest wprowadzenie zarządzania w modelu management equity – czyli teorii sprawiedliwości.

Teoria ta została opracowana w 1963 roku przez Johna Stacy Adams’a, amerykańskiego psychologa, badającego zachowania w miejscu pracy. W swoim ogólnym znaczeniu teoria ta uzależnia poziom motywacji do pracy poszczególnego pracownika od poziomu jego zadowolenia z tego, co otrzymuje w zamian za poniesiony wysiłek czy generalny wkład w funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Teoria sprawiedliwości zakłada, że słuszne ocenianie i nagradzanie pracowników zwiększa ich motywacje, a także przekłada się na ich relacje pracownicze oraz na przywiązanie do organizacji. Zastosowanie tego modelu zarządzania może być rozwiązaniem problemów z utrzymaniem kadry.

Podobne artykuły:

Poczucie sprawiedliwości

Podejście to mówi, że poczucie sprawiedliwości pracowników uzależnione jest od stosunku nakładów pracy do ich wyników. Inaczej mówiąc, sprawiedliwość w przedsiębiorstwie osiągana jest wtedy, gdy nagrody uzyskiwane przez pracowników za podobne nakłady pracy są równe.

Teorię tą można określić następującym równaniem:

równanie nf.pl

Nakład pracy to nic innego niż: czas poświęcony na pracę, wykształcenie, umiejętności, doświadczenie, wysiłek, lojalność, poświęcenie, determinacja, oddanie, staż pracy, zaufanie czy wsparcie od współpracowników.

Wynikiem zaś definiujemy pozytywne i negatywne konsekwencje naszej pracy. Wynik pracy to nie tylko policzalna pensja, ale także: bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia, reputacja, obowiązki, nakład pracy, poczucie spełnienia, pochwały od przełożonych czy inne służbowe wyróżnienia i obowiązki. Im stosunek nakładu pracy do wyniku pracy jest bliższy jedności, tym pracownik odczuwać będzie większą satysfakcję a wydajność jego pracy będzie wzrastać

Dzięki temu zwiększysz motywację pracowników

Teoria ta znalazła zastosowanie w otoczeniu biznesowym. Zauważono, że sprawiedliwe ocenianie i nagradzanie pracowników pozytywnie wpływa na ich lojalność i motywacje. Postanowiono więc wdrożyć ten model zarządzania na wyższym szczeblu menedżerskim. W oparciu o teorię sprawiedliwości Adams’a stworzono model management equity, gdzie skorelowano odpowiedzialność za osiągnięcia całego przedsiębiorstwa z nagrodą dla wybijających się menedżerów, którzy ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za wyniki finansowe i operacyjne kierowanego podmiotu. Nagrodą tą są udziały w spółce lub przedsiębiorstwie.

Chcesz przyciągnąć do firmy najlepszych? To ci pomoże

Management equity to model zarządzania, gdzie menedżerowie kierują niezależnymi, posiadającymi własne, nieustandaryzowane struktury spółkami zrzeszonymi w strukturach holdingu. Menedżerowie kontrolując spółki odpowiedzialni są za realizację celów strategicznych i ich wyniki finansowe, jednocześnie są udziałowcami zarządzanych spółek. Fakt ten wpływa na efektywność zarządzania co przekłada się na efekty finansowe. Dzięki zastosowaniu modelu management equity wzrasta bezpieczeństwo i stabilność prowadzonej działalności, a także zwiększa się wiarygodność spółki.

Taki model zarządzania pozwala też na przyciągnięcie do firmy najlepszych menedżerów z rynku, ambitnych, zorganizowanych i z wizją rozwoju. Pozwala na budowanie własnych struktur i dzięki temu jednoczesne umacnia spółkę holdingową. Nie wpycha ich w korporacyjne ramy, a daje realne obowiązki i odpowiedzialność za własne działania.

Grupa Kapitałowa Loyd SA Bartosz Kaczmarczyk