Mobbing oczami pracodawcy i pracownika

Mobbing oczami pracodawcy i pracownika fot. Gruenewiese86/Flikr

Środowisko pracy jest miejscem, w którym większość ludzi spędza znaczną część swojego życia. Budowanie prawidłowej atmosfery, wolnej od strachu i upokorzeń, leży w interesie nie tylko pracowników, lecz także pracodawców.

Fakt, że mobbing był stosowany na terenie zakładu pracy, z oczywistych przyczyn w sposób destrukcyjny wpływa na funkcjonowanie całego zakładu. Niejednokrotnie pozostali pracownicy, nie chcąc przebywać w toksycznym środowisku pracy, rezygnują z zatrudnienia i przechodzą do konkurencji. Pracodawca zatrudniając nowe osoby na ich miejsce, jest zmuszony ponosić ekonomiczne konsekwencje przeszkolenia i adaptacji nowej kadry. 

Wskutek wystąpienia mobbingu cierpi również wizerunek pracodawcy w oczach klientów oraz otoczenia biznesowego. Pracodawca musi liczyć się z tym, że jego dotychczasowi partnerzy biznesowi nie będą chcieli być kojarzeni z podmiotem, który nie szanuje swoich pracowników*.

Mobbing oczami pracownika

Wszelkie działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników stanowią mobbing w rozumieniu Kodeksu pracy.

  • Mobbing to m.in. zachowania polegające na ciągłym przerywaniu wypowiedzi, reagowaniu krzykiem, ciągłym krytykowaniu i upominaniu, upokarzaniu, stosowaniu pogróżek, unikaniu rozmów, niedopuszczaniu do głosu, ośmieszaniu, ograniczeniu możliwości wyrażania własnego zdania, nieformalnym wprowadzeniu zakazu rozmów z nękanym pracownikiem, uniemożliwieniu komunikacji z innymi, powierzaniu prac poniżej kwalifikacji i uwłaczających, odsunięciu od odpowiedzialnych i złożonych zadań, zarzucaniu pracą, bądź niedawaniu żadnych zadań lub ich odbieraniu.

Pod wpływem mobbingu ofiara spychana jest w sytuację bezradności, na swoisty margines życia zawodowego. Duża częstotliwość i długi okres utrzymywania się wrogiego zachowania powoduje psychosomatyczne objawy u ofiary, i społeczne wykluczenie.

Jako pracownik masz prawo się bronić. Masz prawo rozwiązać umowę o pracę i wystąpić do sądu o zasądzenie na swoją rzecz zadośćuczynienia i odszkodowania. Nie bądź bierny, walcz o siebie! Nie pozwól aby sytuacja w miejscu pracy oddziaływała na Twoje relacje z rodziną i najbliższym otoczeniem. 

Mobbing się nie opłaca

Jeśli jesteś pracodawcą – mobbing po prostu Ci się nie opłaca. Jako rozsądny pracodawca podejmij działania o charakterze prewencyjnym. Stwórz Wewnętrzną Politykę Antymobbingową. Określ w niej precyzyjnie zasady przeciwdziałania mobbingowi na terenie zakładu pracy, zadbaj o procedury związane z prawidłowym i szybkim reagowaniem na wszelkie zachowania mogące nosić znamiona mobbingu, zorganizuj szkolenia i warsztaty dla pracowników, stale monitoruj atmosferę w miejscu pracy, i szybko reaguj na ew. nieprawidłowości. 

Dobry argument przed sądem

Stworzenie wewnętrznych regulacji, dotyczących nie tylko przeciwdziałania mobbingowi, lecz także służących jego wykrywaniu oraz podjęciu sprawnej reakcji w razie jego wystąpienia, leży w Twoim interesie. Pamiętaj, gdy wykażesz się dostateczną ilością działań z zakresu prewencji antymobbingowej, znacznie lepsza będzie Twoja sytuacja procesowa w razie pojawienia się sporu sądowego z pracownikiem. Jako pracodawca masz bowiem obowiązek przeciwdziałania mobbingowi.

Według wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3.08.2011 r. (sygn. akt I PK 35/11), jeżeli w postępowaniu sądowym mającym za przedmiot odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu pracodawca wykaże, że podjął realne działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi i oceniając je z obiektywnego punktu widzenia da się potwierdzić ich potencjalną pełną skuteczność, pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności. 

*A. Roguska-Kikoła (w:) Mobbing i dyskryminacja w stosunkach pracy. Zagadnienia praktyczne, Difin 2014

CONTRAHENDO KANCELARIA PRAWNICZA Agnieszka Roguska-Kikoła