Możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji

Możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji number-factory.co.uk

Podatnik we wrześniu 2008 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej (jako osoba fizyczna). W lipcu 2009 r. doszło do uszkodzenia agregatu chłodniczego - był to leasingowany środek trwały.

W celu utrzymania chłodni w wymaganej temperaturze, podatnik dokonał zakupu (samodzielnie) nowego agregatu za cenę 17 000 zł netto.

  1. Czy istnieje możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji?
  2. Czy fakt skorzystania z jednorazowej amortyzacji należy zgłosić w urzędzie skarbowym?

Możliwe jest skorzystanie z jednorazowej amortyzacji. Zwykle po dokonaniu jednorazowej amortyzacji podatnicy zgłaszają się do odpowiednich urzędów skarbowych w celu wydania im zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. Za taką pomoc uznaje się jednorazową amortyzację.

Art. 22k ust 7-12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

Przepis art. 22k ust 7-12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) odnosi się do jednorazowej amortyzacji i stanowi, że podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, a także mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Należy nadmienić, że na podstawie przepisów przejściowych dla lat 2009 i 2010 limit został zwiększony do 100 000 euro, a dodatkowo jednorazowej amortyzacji dokonać mogą również podatnicy w drugim roku prowadzenia działalności gospodarczej.


Jednorazowa amortyzacja obejmuje środki trwałe klasyfikowane w grupach 3-8 Klasyfikacji. Zgodnie z przepisem art. 22a ust. 1 w/w ustawy, środki trwałe to określone składniki majątkowe stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub też umowy leasingu.

Agregat chłodniczy podlega jednorazowej amortyzacji

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, agregat chłodniczy jest przedmiotem wykorzystywanym na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowi więc środek trwały i może podlegać jednorazowej amortyzacji. Zaliczany jest do grup 3-8 Klasyfikacji. Podatnik będzie więc mógł korzystać z jednorazowej amortyzacji, jeśli dodatkowo spełnia warunki podmiotowe do skorzystania z jednorazowej amortyzacji.
Z przepisu art. 22 k ust. 10 w/w ustawy wynika, że pomoc polegająca na możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji na zasadach określonych w art. 22k ust. 7 w/w ustawy stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.
Dopełnienie tej kwestii stanowią przepisy ustawy z dnia

30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.). Jak stanowi art. 5 ust. 3 tej ustawy - podmioty udzielające pomocy wydają beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. W przepisie art. 2 pkt 12 tej samej ustawy znajdujemy doprecyzowanie, że podmiot udzielający pomocy to organ administracji publicznej lub inny podmiot, który jest uprawniony do udzielania pomocy publicznej, w tym przedsiębiorca publiczny, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców.

Pomoc de minimis

Należy wyjaśnić, że gdy chodzi o pomoc w postaci jednorazowej amortyzacji, nie istnieje organ, który takiej pomocy udziela, ponieważ do zastosowania jednorazowej amortyzacji nie jest potrzebna decyzja organu podatkowego, o dokonaniu tej amortyzacji decyduje przedsiębiorca, który jest do jej dokonania uprawniony. Jednakże od jakiegoś czasu w praktyce przyjęte jest, że podatnicy, którzy korzystają z jednorazowej amortyzacji występują następnie do odpowiednich urzędów skarbowych w celu wydania im zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354) reguluje zasady wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis. Według § 4 tego rozporządzenia zaświadczenie o pomocy de minimis i zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wydaje się z urzędu w dniu udzielenia pomocy publicznej będącej pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a w przypadku pomocy:

  • udzielanej na podstawie decyzji - wraz z tą decyzją w dniu jej wydania,
  • w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego bez wymogu wydania decyzji - w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy publicznej.

Skutkiem braku poinformowania przez podatnika odpowiedniego organu podatkowego o fakcie dokonania jednorazowej amortyzacji (czyli otrzymania pomocy de minimis) w ciągu 2 miesięcy od dnia dokonania jednorazowej amortyzacji, będzie brak możliwości otrzymania takiego zaświadczenia.

Grzegorz Olszewski