MSP inwestują w bezpieczeństwo i relacje z klientami

MSP inwestują w bezpieczeństwo i relacje z klientami innergo.pl

Wśród kluczowych obszarów inwestycji szefowie MSP wskazują na poprawę bezpieczeństwa informatycznego, zapewnienie narzędzi do bardziej efektywnej obsługi klientów oraz usprawnienie komunikacji między pracownikami.

80 proc. właścicieli i menedżerów w sektorze MSP przyznaje, że inwestycje w narzędzia IT wspierają optymalizację procesów biznesowych. Niestety połowa z nich nie posiada żadnego planu cyfrowej transformacji swoich firm, a większość nie przewiduje zatrudnienia osoby specjalizującej się w analizie danych – to wnioski płynące z kolejnej odsłony dorocznego badania firmy Microsoft „Nowoczesne IT w MSP 2016” realizowanego przez firmę badawczą Ipsos MORI.

MSP bez planu cyfrowej zmiany

Badanie wskazuje, że wśród kadry zarządzającej w rodzimych firmach z sektora MSP dominuje wysoka świadomość korzyści, jakie wynikają z zastosowania narzędzi informatycznych. Podkreśla to aż czterech na pięciu ankietowanych, którzy zgodzili się, że nowe technologie odgrywają kluczową rolę w optymalizacji procesów biznesowych. W tym przypadku bardziej pozytywnie oceniamy wpływ technologii na działanie i wydajność biznesu niż decydenci w firmach europejskich, gdzie średni odsetek potwierdzających tę opinię wynosi 72 proc. Wśród polskich menedżerów 57 proc. dostrzega wpływ cyfryzacji na tworzenie nowych źródeł przychodu dla swojego biznesu, a 67 proc. twierdzi, że narzędzia do analizy danych stanowią priorytet w odkrywaniu nowych obszarów biznesowego rozwoju.

Jednocześnie jednak 84 proc. decydentów nie ma zamiaru zatrudnić osoby posiadającej umiejętności i specjalizującej się w zakresie analizy danych w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wydaje się więc, że mimo pozytywnego nastawienia do szeroko pojętej cyfryzacji, wśród polskich MSP wciąż więcej jest tych, które nie mają kompleksowego planu cyfrowej transformacji swoich firm (43 proc.). Pozytywnie nastraja jednak fakt, że aż 37 proc. potwierdza, że posiada plan wprowadzania cyfrowych narzędzi i zwiększenia swojej konkurencyjności w oparciu o cyfryzację swoich procesów.

Cyfrowa transformacja jest nieunikniona

– Małe i średnie przedsiębiorstwa muszą sprostać dynamicznym przemianom wynikającym ze zmiany zachowań i nawyków konsumentów, nowych modeli biznesowych oraz wzrostu konkurencji. Transformacja w kierunku cyfrowego sposobu działania i optymalizacji procesów w oparciu o nowe technologie jest nieunikniona. Dlatego tak ważne jest, żeby firmy MSP, w szczególności te małe, które najczęściej nie posiadają wykwalifikowanych specjalistów IT, zaczęły wdrażać technologie dla uzyskania przewagi cyfrowej – szybszego tworzenia ofert, skuteczniejszej promocji w sieci, lepszej reakcji na nowe zapytania klientów czy skuteczniejszej komunikacji z kontrahentami.

Podobne artykuły:

Dzisiaj dostępne są rozwiązania IT w formie usług, które nie wymagają dużych nakładów inwestycyjnych, skomplikowanej wiedzy, ani tym bardziej czasochłonnego procesu wdrażania technologii.  W oparciu o znane i przyjazne aplikacje, pracownicy i szefowie firm MSP mogą dużo sprawniej realizować swoje zadania i cele oraz dużo efektywniej tworzyć wartość dla klienta końcowego – przekonuje Tomasz Dorf, z polskiego oddziału Microsoft, odpowiedzialny za segment MSP.

Bezpieczeństwo, relacje z klientami i komunikacja

Według badania, polskie firmy planują inwestycje przede wszystkim w bezpieczeństwo zasobów informatycznych, na co wskazuje niemal ¾ badanych, oraz w usprawnianie relacji z klientami, co podkreśla z kolei 70 proc. respondentów. Inwestycje w poprawę komunikacji między pracownikami deklaruje 67 proc. uczestników badania, zaś w poprawę komunikacji między kluczowymi departamentami, takimi jak marketing, sprzedaż, serwis ponad połowa ankietowanych. W dalszej kolejności wśród celów inwestycyjnych z obszaru IT wskazywane są nakłady na ochronę danych oraz zapewnienie certyfikacji systemów (47 proc.) oraz systemy do analizy danych (43 proc.).

W świetle wyników badania „Nowoczesne IT w MSP 2016”, cele inwestycyjne wszystkich badanych europejskich firm z sektora MSP koncentrują się bardziej na narzędziach do obsługi klienta i współpracy w ramach zespołu niż na kwestiach bezpieczeństwa. W obszar ochrony informatycznej chce inwestować 43 proc. respondentów, a poprawę obsługi klienta aż 70 proc. ankietowanych przedstawicieli MSP w firmach europejskich, czyli taki sam odsetek jak w Polsce.

Pobierz wykres news.microsoft.com

Analizując opinie przedstawicieli sektora MSP w Niemczech, skłaniają się oni przede wszystkim do lokowania inwestycji w obszar poprawy obsługi klientów (77 proc.). W przypadku Holandii ten odsetek jest jeszcze wyższy i sięga 83 proc. Nasi zachodni sąsiedzi są mniej skłonni do inwestowania w technologie bezpieczeństwa, co deklaruje jedynie 43 proc. firm. W analizowanym okresie najmniejsze kwoty na bezpieczeństwo przeznaczą firmy szwedzkie (jedynie 23 proc.). Może to wskazywać na rozbieżności w stopniu zaawansowania cyfryzacji w poszczególnych krajach i opóźnieniach w polskich MSP względem firm z innych krajów europejskich w zakresie bezpieczeństwa informatycznego. Nasuwa się wniosek, że podczas gdy firmy z bardziej zaawansowanych rynków, które już wcześniej poczyniły inwestycje w bezpieczeństwo, a obecnie koncentrują się na wykorzystaniu nowych technologii do poprawy konkurencyjności i poziomu świadczonych usług dla klienta, rodzime przedsiębiorstwa nadrabiają zaległości w tym aspekcie. Pozytywne jest jednak to, że mimo tego, dostrzegają konieczność inwestowania w technologie usprawniające procesy obsługi klienta.

Klient jest „królem”

– Współczesny klient jest „królem”, czyli wykorzystując źródła cyfrowe określa swoje preferencje zakupowe oraz oczekuje wysokiej jakości obsługi, szczególnie w komunikacji i doradztwie. Zatem inwestycje w narzędzia informatyczne przestały być opcją, a stały się strategiczne jeśli chcemy osiągnąć sukces na rynku. Tak też inwestują firmy MSP na najbardziej rozwiniętych rynkach świata, a więc lokują swoje inwestycje informatyczne właśnie w narzędzia podnoszące ich konkurencyjność, czyli lepszą (szybszą) obsługę klientów i długoterminową relację z nimi. W przypadku polskich firm ma to również wysoki priorytet i dodatkowo wyraźnie widać jeszcze większą koncentrację na lokowanie funduszy w obszar bezpieczeństwa. Rozwiązania do współpracy, komunikacji czy inteligentnej analityki w chmurze, takie jak Office 365, Dynamics CRM On-line czy Azure pozwalają obsługiwać klientów prawie w sposób doskonały, m.in. zgodnie z ich preferencjami i sezonowością zakupową, jednocześnie zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i na bazie znanych aplikacji oraz przyjaznych interfejsów – podkreśla Tomasz Dorf.

news.microsoft.com