Na co powinni uważać przewoźnicy i spedytorzy przy zawieraniu ubezpieczeń?

Na co powinni uważać przewoźnicy i spedytorzy przy zawieraniu ubezpieczeń? sxc.hu

Przy zawieraniu ubezpieczeń OCP i OCS, klienci powinni zwracać uwagę na to, w jakim zakładzie ubezpieczeń zawierają ubezpieczenia i z usług jakiego pośrednika korzystają przy wyborze oferty.

Jak wynika z powyższego, niewielu ubezpieczycieli i pośredników jest w stanie zaoferować ubezpieczenie, które w sposób optymalny chroni interes przewoźników i spedytorów. Dlatego w posiadaniu przewoźników i spedytorów jest wiele kiepskich i tanich ubezpieczeń, które chronią ubezpieczających w małym stopniu lub nie chronią ich w ogóle.

Głównymi elementami polis, które powodują odmowy odszkodowań są:

 • konieczność parkowania pojazdów na parkingach strzeżonych
 • brak możliwości zlecania przewozów podwykonawcom
 • brak ochrony w przypadku nie wpisania ubezpieczającego w list przewozowy
 • brak ochrony za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa
 • brak ochrony za szkody powstałe wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej
 • brak ochrony za szkody polegające na wyłudzeniu towaru przez oszusta
 • brak ochrony za szkody spowodowane przez imigrantów i uchodźców, którzy przedostali się do przestrzeni ładunkowej
 • brak ochrony za szkody spowodowane wskutek nieprzestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym
 • brak ochrony w przypadku braku aktualnego świadectwa ATP
 • wpisanie pojazdów, którymi wykonywane będą przewozy
 • ograniczenie asortymentu towarów, których przewozy będą objęte ubezpieczeniem
 • przyjęcie procentowej franszyzy redukcyjnej lub procentowego udziału własnego

Przy zawieraniu ubezpieczenia należy zwracać uwagę na wskazane elementy, gdyż może to spowodować, że razie wystąpienia szkody w przesyłce, ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Należy też wiedzieć, że cena absolutnie nie jest miernikiem jakości ubezpieczenia – zwykle kojarzy się z kiepskim ubezpieczeniem.

Obowiązkowość ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC przewoźnika jest w dalszym ciągu postrzegane jako coś obowiązkowego. Owa „obowiązkowość” wynika z błędnego wyobrażenia, że bez polisy OCp nie uda się otrzymać zlecenia transportowego. Jednakże trzeba mieć świadomość, że w przypadku, gdy ponosimy określoną odpowiedzialność cywilną, należy ją ubezpieczyć w jak największym stopniu. Od tego bowiem zależy nasze bezpieczeństwo w przypadku powstania zobowiązania odszkodowawczego. Dlatego też zawierane ubezpieczenie powinno zabezpieczać przed wszystkimi ryzykami, które wynikają z prowadzonej przez nas działalności. Jeżeli jednak nie wykonujemy określonych przewozów lub nie przewozimy przesyłek do określonych krajów, zakres ubezpieczenia można odpowiednio ograniczyć. Powinniśmy mieć jednak na uwadze ewentualne zmiany w zakresie prowadzonej działalności i potencjalne zdarzenia przyszłe, dlatego należy bezwzględnie zadbać o to, aby kupowana polisa optymalnie chroniła nas cały okres ubezpieczenia, a więc przez najbliższy rok.

CDS Kancelaria Brokerska Jerzy Różyk