Narodziny standardu zarządzania innowacjami

Narodziny standardu zarządzania innowacjami Zmiana nazwy firmy

Jedną z głównych sił napędowych przedsiębiorstw w społeczeństwach opartych na wiedzy jest sama wiedza, która stanowi klucz do zapewnienia im konkurencyjności.

Każdy obiekt, który nas otacza powstaje w wyniku mniejszych lub większych badań nad jego rozwojem. Innowacyjność wytworów intelektualnych jest kluczową napędową ekonomii. Szczególnie widać to w dzisiejszych czasach, kiedy rozwój przyspiesza, a duży nacisk kładziony jest właśnie na innowację.

Prowadząc badania rozwojowe nowych produktów przedsiębiorstwa wprowadzają nowe rozwiązania, które oprócz rozwoju samej firmy, mają także pozytywny wpływ na gospodarkę krajową.

Obowiązkiem rządu jest wspieranie tego procesu poprzez bezpośrednie lub pośrednie metody, takie jak ulgi podatkowe, ustanowienie schematów i ram dla rozwiązań związanych z rynkiem kapitałowym, używanie systemu przetargowego, itd.

„Horyzont 2020” – Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji na okres 2014-2020 jest największym tego rodzaju programem w historii Unii Europejskiej, który posiada znacznie większe zasoby finansowe, niż te dostępne w poprzednich okresach jego trwania. Również Węgry planują wydać na badania, rozwój i innowacje dziesiątą część środków pochodzących z funduszu strukturalnego.

„Europa 2020” to 10-letnia strategia Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Zapoczątkowano ją w 2010 roku w celu stworzenia warunków dla inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

„Celem strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie: inteligentny − dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe i innowacje; zrównoważony − dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej; oraz sprzyjający włączeniu społecznemu, ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa. Strategia koncentruje się na pięciu dalekosiężnych celach w dziedzinie zatrudnienia, innowacyjności, edukacji, walki z ubóstwem oraz w zakresie klimatu i energii.”


Niektóre z kwestii uważanych przez Unię Innowacji za wymagające szczególnej uwagi to:

  • Dotarcie do wewnętrznego rynku innowacji

  • Dbanie o spójność terytorialną i socjalną w całej Europie

  • Wprowadzenie wspólnego funduszu skupionego badaniach, rozwoju i innowacyjności


„Pozycja Europy w globalnym rankingu ekonomicznym dynamicznie się zmienia się. Do roku 2050 wkład Europy w światowe PKB będzie wynosił najprawdopodobniej połowę z dzisiejszych 29%. Póki co Europa posiada 20% światowego eksportu i w tej kategorii radzi sobie lepiej niż inne, rozwinięte gospodarki, lecz Chiny, Indie, Brazylia, a także kilka innych państw zaczyna doganiać Unię Europejską, od pięciu lat, rokrocznie poprawiając swoje wyniki ekonomiczne szybciej niż Europa.”

„Horyzont 2020” ma za zadanie znacząco zwiększyć wydatki na badania i rozwój w ramach środków Unii Europejskiej. Zakończony w 2013 roku 7. Program Ramowy UE, na początku swojego istnienia posiadał budżet w wysokości 53 milionów euro, który wraz z biegiem lat zwiększono do poziomu 81 milionów euro.

Oznacza to nie tylko wzrost wsparcia dla prac badawczo-rozwojowych, lecz w efekcie powoduje również dostrojenie także dostrojenie narzędzi polityki innowacyjności.

Wprowadzenie strategii „Horyzont 2020” wywoła dla państw członkowskich UE szereg znaczących konsekwencji, a także zdefiniuje ramy polityki badawczo-rozwojowej na kolejnych 7 lat.

Nowy standard zarządzania innowacjami, który motywuje przedsiębiorstwa do tworzenia swoich własnych standardów, narodził się właśnie w tym systemie ekonomicznym.


Więcej na http://innovationdevelopment.eu/

 

Fundacja Obserwatorium