Nowe kary za niewłaściwe gospodarowanie odpadami

Nowe kary za niewłaściwe gospodarowanie odpadami http://www.freedigitalphotos.net

Kary za nieprzestrzeganie unormowań dotyczących odpadów mają na celu zmniejszenie ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne, a tym samym na zdrowie ludzi.

Za niewłaściwe gospodarowanie odpadami – ich zbieranie, transport i przetwarzanie – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska może wymierzyć administracyjną karę pieniężną. Od 23 stycznia br. obowiązują nowe przepisy w tym zakresie.

Decyzja o wymierzeniu kary

Decyzję o administracyjnej karze pieniężnej podejmuje właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, określając w niej rodzaj niedozwolonego działania oraz wysokość kary. Karę w ustalonej wysokości należy wpłacić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – na rachunek bankowy właściwego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Ostatecznie wpływy z takich kar zasilają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wysokość kar
Kancelaria Prawna Skarbiec-Warszawa