Nowe rozporządzenie w sprawie zamówień publicznych

Nowe rozporządzenie w sprawie zamówień publicznych http://www.sxc.hu

Zamówienia publiczne to temat, którą zainteresowanych jest wielu przedsiębiorców. Warto znać aktualną wykładnię prawa.

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z dn. 28.12.2011 r. Nr 282, poz. 1650).
Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi4,0196 (14 000 euro stanowi równowartość 56 274,40 zł.).

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z dn. 28.12.2011 r. Nr 282, poz. 1649).

Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość zamówień:

(ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do)

1) Udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 130 000 euro — dla dostaw lub usług,
b) 5 000 000 euro — dla robót budowlanych;\.

2) Udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 200 000 euro — dla dostaw lub usług,
b) 5 000 000 euro — dla robót budowlanych.

3) Sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 400 000 euro — dla dostaw lub usług,
b) 5 000 000 euro — dla robót budowlanych.

Ogłoszenia dotyczące konkursów przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość konkursów:

1) Przeprowadzanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro.

2) Przeprowadzanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1 i 3 jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 euro.

3) Przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 400 000 euro.Elżbieta Ziaja Biuro Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi SAMAX Elżbieta Ziaja