Projekt ułatwień dla przedsiębiorców. Wreszcie!

Projekt ułatwień dla przedsiębiorców. Wreszcie! sxc.hu

Do Sejmu trafił projekt ustawy, która ma ułatwić życie przedsiębiorcom. Celem wprowadzenia nowych przepisów jest likwidacja barier, które marnują czas działów księgowych i administracyjnych firm. Prezentujemy i omawiamy kilka kluczowych ułatwień.

Zastąpienie ryczałtem obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych oraz zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu dowozu do zakładu pracy transportem organizowanym przez pracodawcę – to tylko niektóre rozwiązania, zawarte w rządowym projekcie ustawy o ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej, który trafił do Sejmu.

Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej daje prawo do zatrudnienia pracownika na podstawie zaświadczenia lekarskiego, wystawionego przez poprzedniego pracodawcę. Rozwiązanie to będzie obowiązywało, gdy pracownik zostanie zatrudniony na podobnym stanowisku.

Używanie aut służbowych do celów prywatnych

Projekt zakłada zastąpienie ryczałtem obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych. Pracownicy będą także zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od świadczenia dowozu do zakładu pracy transportem organizowanym przez pracodawcę. W obecnym stanie prawnym takie nieodpłatne świadczenie jest opodatkowane.

Ułatwienia dla nowopowstałych mikrofirm

W myśl proponowanych zmian, mikroprzedsiębiorcy przez pierwszy rok kalendarzowy nie będą musieli przekazywać danych statystycznych (z wyłączeniem informacji statystycznych wymaganych prawem unijnym lub innymi zobowiązaniami międzynarodowymi). Propozycja ta dotyczy nowego roku kalendarzowego w którym mikrofirma zarejestrowała swoją działalność.

Zmiany w obowiązkach wobec ZUS

Po wejściu w życie omawianej ustawy, płatnicy składek nie będą musieli sprawdzać (do 30 kwietnia) prawidłowości danych przekazywanych ZUS w miesięcznych raportach imiennych, dotyczących poprzedniego roku kalendarzowego. Na przedsiębiorcę nie będzie zatem można nałożyć kary w wysokości 5 tys. zł za niesprawdzenie danych.


Płatnicy składek, którzy opłacają za ubezpieczonego tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne nie będą musieli przekazywać miesięcznych raportów na ten temat. Zmiana ta ma związek z niedawnym uruchomieniem systemu elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy (eWUŚ), dzięki któremu jest możliwa automatyczna weryfikacja prawa do korzystania z publicznych świadczeń zdrowotnych.

Zmiany w VAT

Projekt zakłada wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie dla AEO (przedsiębiorców wiarygodnych dla administracji celnej)

Ponadto zniesiony ma być także obowiązek potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Obecnie takie potwierdzenie kosztuje 170 zł. Po wprowadzeniu w życie zmian, potwierdzenie rejestracji będzie następowało tylko na wniosek samego przedsiębiorcy.

Według założeń, wszystkie omawiane zmiany w przepisach zaczną obowiązywać 1 stycznia 2015 r. Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej trafi teraz do pierwszego czytania w Sejmie.

Kancelaria Prawna Skarbiec Robert Nogacki