O czym podatnik musi pamiętać do końca 2013 roku

O czym podatnik musi pamiętać do końca 2013 roku Image courtesy of bplanet/ FreeDigitalPhotos.net

Obowiązki podatnika na koniec roku podatkowego 2013 (zasady ogólne - książka przychodów i rozchodów).

I. Remanent na koniec roku-zasady ogólne

Co to jest remanent?

Spis z natury, zwany także remanentem, to dokument, którego obowiązek sporządzenia spoczywa na podatnikach prowadzących KPiR. Spis z natury wpływa na wyliczenie wartości kosztów za dany rok podatkowy.

Kto powinien sporządzić spis z natury?

Spis z natury powinni sporządzić wszyscy podatnicy prowadzący podatkową książkę przychodów i rozchodów. Także podatnicy prowadzący wyłącznie działalność usługową.

Kiedy należy sporządzić spis z natury?

W praktyce, konieczność sporządzenia spisu z natury dla większości podatników przypada na dwa dni w roku – 1 stycznia (lub datę rozpoczęcia działalności -w trakcie roku) i 31 grudnia każdego roku -jeżeli działalność gospodarcza funkcjonuje.

Przedsiębiorcy którzy mają zawieszoną działalność gospodarczą również zobowiązani są do dokonania spisu z natury na dzień 31 grudnia.

Podobne artykuły:

Jakiego rodzaju informacje powinny znaleźć się w spisie z natury kończącym 2013 i rozpoczynającym rok podatkowy 2014?

Spis z natury musi zawierać co najmniej następujące dane:

 • Imię i nazwisko właściciela (nazwę firmy).
 • Datę sporządzenia spisu.
 • Numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury.
 • Szczegółowe określenie towaru i innych składników podlegający inwentaryzacji.
 • Jednostkę miary.
 • Ilość stwierdzoną w czasie spisu.
 • Cenę w złotych i groszach za jednostkę miary.
 • Wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową.
 • Łączną wartość spisu z natury.
 • Wartość pomniejszenia, o którym mowa w § 29, ze wskazaniem pozycji spisu z natury i pozycji w księdze, z którymi związane jest pomniejszenie.
 • Klauzulę „spis zakończono na pozycji…”.

Spis z natury powinien także zawierać podpisy osób go sporządzających oraz podpis właściciela przedsiębiorstwa. W skład komisji sporządzającej remanent wchodzą przynajmniej dwie osoby.

W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej drugą osobą uczestniczącą przy spisie z natury może być małżonek lub inny członek rodziny.

Jakiego rodzaju składniki majątku należy ująć w spisie z natury?

Podatnik jest zobowiązany sporządzić i wpisać do księgi spis z natury towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków.
W remanencie na dzień 31 grudnia ujmujemy więc te składniki majątku, których zakup został zaksięgowany do kolumny 10 – „Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu” w trakcie roku podatkowego, ale składniki te nie zostały sprzedane na dzień 31 grudnia. Remanent powinien zawierać również wartość odpowiadającą wartości nieopłaconych towarów, zmniejszające koszty uzyskania przychodu lub zwiększające przychód przypadających na towary handlowe ujęte w remanencie na koniec roku. Zmniejszenie remanentu o nieopłacone towary ujęte w remanencie na koniec roku konieczne jest ze względu na zmianę przepisów dotyczących nieuregulowanych płatności.

Od 1.01. 2013 r. należy obowiązkowo w remanencie na koniec roku wykazać pozycje KPIR pod którymi zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodu lub zwiększono przychód w wyniku wyksięgowania nieopłaconych wydatków z KPIR.

Przykład spisu z natury na dzień 31.12.2013 r. z uwzględnieniem korekt z tytułu nieopłaconych towarów handlowych i materiałów.

Spis z natury na dzień 31.12. 2013 r.

Pozycje remanentu:

Lp.Materiał-TowarIlośćJedn.Cena jedn.WartośćUwagi
1Artykuł 1100Szt.20,00 zł2 000,00 zł 
2Artykuł 250Szt.15,00 zł750,00 zł 
3Artykuł 3200Szt.10,00 zł2 000,00 zł 
3Artykuł 1-70Szt.20,00 zł-1 400,00 złKK Poz. KPIR 23/09/2013*, dotyczy poz. 1 remanentu
4Artykuł 2-50Szt.15,00 zł-750,00 złKK poz. KPIR 15/10/2013,** dotyczy poz.2 remanentu
5Artykuł 3-100Szt.10,00 zł-1 000,00 złKK poz KPIR 4/05/2013, KK 5/05/2013,*** dotyczy poz. 3 remanentu
       
Wartość remanentu1600

Wyjaśnienie

*- zmniejszono koszty uzyskania przychodu w miesiącu wrześniu 2013 r. w pozycji KPIR 23/09/2013

** – zwiększono przychody w KPIR w miesiącu październiku 2013 r. w pozycji 15/10/2013

*** – zmniejszono koszty uzyskania w KPIR w miesiącu księgowym maju 2013 r. w poz. 4/05/2013, zwiększono przychody w miesiącu maju 2013 r. w pozycji 5/05/2013.

Spis zakończono na pozycji 5 dnia 31-12-2013

Przykład zawiera informacje dotyczące braku zapłaty oraz częściowego opłacenia towarów handlowych.

W takim remanencie nie ujmujemy wartości wyposażenia i środków trwałych (ich koszt był księgowany w kolumnie „Pozostałe wydatki”).

Podatnik jest zobowiązany wycenić pozycje remanentu wg następujących wartości:

 • Materiały i towary handlowe wycenia się według cen zakupu lub nabycia, albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia.
 • Półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe i braki własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia.
 • Odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.

Podatnik zobowiązany jest do pomniejszenia wartości spisu z natury o kwotę o którą zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodu lub zwiększono przychody z tytułu nieopłaconych dokumentów zakupu dotyczących towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, które zostały zaliczone przez podatnika do kosztów uzyskania przychodu objętych tym spisem. Zmniejszenia dokonujemy tylko tą część kwoty która miała wypływ na zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów przypadającą na towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady, objęte tym spisem.

Jeśli do wyceny towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, objętych spisem z natury, zastosowano zamiast ceny zakupu lub nabycia albo kosztu wytworzenia inne zasady wyceny, przewidziane w ust. 1-4 i 7 Rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, kwota pomniejszenia nie może być wyższa niż wartość tej wyceny.

Wyceny związanej z pomniejszeniem spisu z natury nie dokonujemy, jeżeli przed rozpoczęciem spisu z natury przedsiębiorca dokonał zwiększenia w kosztach uzyskania przychodu zgodnie z art 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli przed dokonaniem spisu z natury podatnik dokonał zapłaty za towary handlowe które uległy korekcie w KPIR a w księdze został ujęty zapis na plus z tytułu opłacenia towarów handlowych to w remanencie nie dokonujemy pomniejszenia spisu z natury z tyt. nieopłaconych towarów handlowych.

Czynny płatnik VAT wycenia zakupione na fakturę VAT materiały i towary, od których przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT, według cen netto. W pozostałych przypadkach podatnik wycenia pozycje spisu z natury według wartości brutto.

Podobne artykuły:

Wyceny remanentu należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia jego sporządzenia, jeżeli remanent sporządzono na dzień 31 grudnia 2013 r, wycena powinna być dokonana najpóźniej do 14 stycznia 2014 r. Kontrola remanentowa z US nie musi być pisemnie zapowiedziana, oznacza to, że w styczniu do każdej firmy handlowej, usługowej czy produkcyjnej mogą przyjść pracownicy US i, po okazaniu legitymacji, zażądać pokazania remanentu. Spis z natury należy sporządzić przed rozpoczęciem sprzedaży w nowym roku. Zgodnie z przepisami nie możemy rozpocząć sprzedaży w nowym roku, jeśli nie spisaliśmy stanu towarów na dzień zakończenia poprzedniego roku.

Wartość remanentu na dzień 31 grudnia 2013 jest jednocześnie wartością remanentu na początek roku – na dzień 1 stycznia 2014 r.

Spisu nie zanosimy do urzędu skarbowego, dołączamy do innych dokumentów księgowych i przechowujemy 5 lat.

ifirma.pl