Ocena pracy w kontekście motywacji

Ocena pracy w kontekście motywacji www.fotolia.pl

Czy ocena pracy może odzwierciedlać się w wyższym poziomie motywacji pracowników? Oczywiście, że tak. Wiele zależy od poprawności procesu oceny, ale jeśli tylko zostaną uszanowane najważniejsze zasady, to należy spodziewać się pozytywnych efektów.

Znaczenie ewaluacji w firmie

W ostatnich latach zaobserwować można wzmocnienie pozycji oceny pracowniczej wśród procesów realizowanych w przedsiębiorstwach. Dlaczego? Dlatego, że stanowi ona czynnik oddziałujący na jakość funkcjonowania firmy. Informacje o kompetencjach i aktywności pracownika, a także możliwość przypisania wartości wykonywanym przez niego zadaniom i prezentowanym przez niego cechom osobowości są bardzo cenne dla firmy. Rzeczą jasną jest, że wartość tych informacji zależy od poprawności projektowania i przeprowadzenia procesu ewaluacji. Nieprawidłowości pojawiające się na poszczególnych etapach omawianego procesu mogą bowiem przynieść więcej szkód, niż korzyści.

Zjawisko motywacji

Motywacja stanowi ważny element życia każdego człowieka. Wydaje się, że jest ona szczególnie istotna w odniesieniu do ludzi pracujących. To dzięki motywacji są oni w stanie odnaleźć w sobie chęć do pracy, do podejmowania się nowych zadań oraz ciągłego rozwoju i samodoskonalenia. Zjawisko motywacji nie jest również obojętne firmom, zwłaszcza tym, które pracownika traktują jako swoją największą wartość.

Przedsiębiorstwa znają znaczenie motywacji w kontekście jakości pracy, dlatego też dokładają wszelkich starań, aby zachować ją u swoich pracowników na wysokim poziomie. W tym celu podejmują różne działania wpływające na pracowników. Mają one za zadanie wykształcenie pożądanych zachowań i postaw. A czym tak naprawdę jest motywacja? Istnieje naprawdę spora liczba definicji wyjaśniających to zjawisko. Stosując pewnego rodzaju uogólnienie, można wskazać, że głównym ich założeniem jest wystąpienie zachowania o określonym kierunku i celu w konsekwencji pojawienia się motywacji.

Świadomość wartości tkwiącej w pracownikach

Zrozumienie wartości pracownika w kontekście jakości funkcjonowania przedsiębiorstwa jest bardzo istotne. To właśnie umiejętności i doświadczenie ludzi zatrudnionych w firmie są bazą dla jej rozwoju. Właściwość tę można jednak obserwować tylko pod warunkiem, że zasoby pracownika wykorzystywane są w odpowiedni sposób. Jak to osiągnąć? Odpowiedź jest prosta – poprzez proces ewaluacji. Umożliwia on bowiem poznanie kwalifikacji i potrzeb pracowników. Ich świadomość pozwala z kolei odpowiednio przydzielać pracowników do stanowisk oraz wyznaczać im stosowne obowiązki.

Co można zyskać dzięki ewaluacji?

Istnieją różne odpowiedzi na to pytanie, w zależności od tego, kto jest potencjalnym beneficjentem. Jeśli mamy na myśli pracownika, to wśród zalet płynących z procesu ewaluacji wyróżnić można uzyskanie informacji na temat wykonywanych obowiązków. Weryfikacja skuteczności swoich działań sprzyjać może wyższemu poziomowi ich wykonywania w późniejszym czasie. Innym pozytywnym aspektem oceny w przypadku pracownika jest możliwość identyfikacji jego atutów i słabości, a co za tym idzie – możliwość zaplanowania adekwatnego systemu szkoleń pomagających w budowaniu atrakcyjnej ścieżki kariery.

Wspólną dla pracownika i przełożonego korzyścią płynącą z procesu ewaluacji jest z kolei poprawa relacji pomiędzy nimi. Jak to możliwe? Wszystko dzięki otwartemu wyrażeniu oczekiwań leżących po obu stronach. Rzetelnie przeprowadzona ocena pracy daje też przełożonemu podstawę do ustalania wysokości wynagrodzeń współmiernej do jakości wykonywanej przez podwładnego pracy oraz do wyróżniania zasłużonych pracowników awansem.

Wszystko wskazuje na to, że odpowiednio zaplanowany i zrealizowany proces oceny pracowniczej może sprzyjać powstaniu u pracowników motywacji, a w konsekwencji większej rzetelności w wykonywaniu powierzonych im obowiązków, formowaniu nowych i wzmacnianiu istniejących już zasobów, a także przezwyciężaniu przeszkód powstających w codziennej pracy.

Źródło: http://e-guide.pl/baza-wiedzy-2/jak-ocena-okresowa-wplywa-na-motywacje-pracownikow/

Info Management Sp. z o.o. Julia Szczerbal