Od struktury sesji do energii zmiany w coachingu

Od struktury sesji do energii zmiany w coachingu www.sxv.hu

Proces szkoleniowy powinien się rozpocząć od rozpoznania potrzeb uczestników coachingu. Autorki w poniższym artykule przedstawiają nowoczesne i szczegółówe rozumienie coachingu.

Inne modele sesji coachingowych

Historia rozwoju coachingu zna mnóstwo odmian modelu GROW – od TGROW (Topic) poprzez IGROW (Issue) po ReGROW (Review) aż po inne modele sesji opracowywane przez kolejne szkoły coachingu i nazywane ciekawymi akronimami, które w swej istocie sprowadzają się funkcjonalnie do modelu źródłowego. Różnice między nimi dosyć często polegają na zamianie kolejności poszczególnych etapów, rozbiciu jednego z nich na dwa lub trzy pomniejsze albo dodaniu jeszcze jakiegoś autorskiego elementu, dlatego wariacje modelu GROW nie będą tutaj omawiane. W zamian za to chciałybyśmy się skoncentrować na przedstawieniu innych znanych modeli: CLEAR, OSKAR, ACHIEVE, ARROW (strzała coachingowa), COACH, STORM. Są one powszechnie znane i stosowane w środowisku coachów. Powstały w uznanych szkołach coachingowych i są szeroko przez nie propagowane. Ich dokładny opis można znaleźć w podanej literaturze oraz w Internecie. Z tego też powodu ograniczyłyśmy się do przedstawienia ich w dużym skrócie w Tabeli 2. w porównaniu do klasycznych czterech etapów sesji coachingowej.


zestawienie

Coaching interwencyjny - model menedżerski GOLD

Istnieje jednak jeden model, który obok GROW, chciałybyśmy przedstawić nieco szerzej, ze względu na jego specyficzne zastosowanie. Model GOLD (Rzycka stosuje się wtedy, gdy wystąpiła jakaś sytuacja trudna, działanie pracownika lub zespołu, które spowodowało negatywne konsekwencje, kiedy zaistniał błąd i istnieje potrzeba dokonania coachingowej korekty, czyli zastosowania tzw. „coachingu interwencyjnego”. Model ten do pewnego stopnia także odzwierciedla strukturę GROW i oparty jest na tych samych założeniach, lecz osadzony w innym kontekście. Struktura modelu GOLD (Tabela 3.) zawiera się w czterech kluczowych pytaniach: co zamierzałeś osiągnąć?, co osiągnąłeś faktycznie?, czego się nauczyłeś?, co zrobisz inaczej następnym razem w tego typu sytuacjach?

Nacisk w tym modelu jest położony na uczenie się z własnego doświadczenia, ex post facto. Zgodnie z porzekadłem, że „doświadczenie to suma popełnionych błędów”, warto spożytkować tego rodzaju sytuacje do rozwoju świadomości konsekwencji swoich decyzji i działań oraz aktywnego i konstruktywnego wyciągnięcia wniosków na przyszłość.


gold

Funkcjonalnie GOLD zawiera te same elementy co GROW:

    1. doprecyzowanie celu, który miał być osiągnięty,
    2. badanie rzeczywistości, która w tym przypadku negatywnie zweryfikowała przyjęte założenia,
    3. wyciąganie wniosków i generowanie opcji na podstawie tego, co się wydarzyło
    4. kreowanie nowych, skuteczniejszych rozwiązań w analogicznych sytuacjach w przyszłości.

Ujęcie krytyczne modeli

Opisane modele sesji, z małymi wyjątkami, koncentrują się zazwyczaj na tych samych funkcjach, co model GROW. Chociaż model ten jest pewnego rodzaju punktem odniesienia, nie zawiera on bardzo istotnych elementów pracy coachingowej, to jest - stanu coacha, dopasowania i raportu (jak np. w ARROW). Nie ma także celebracji. Koncentruje się więc on na „twardych” aspektach pracy coacha – samej strukturze do realizacji celów. I chociaż są badane wyzwania związane z aktualna rzeczywistością, to nie ma także badania potencjalnych barier (choć one jako obstacles pojawiły się już w późniejszych odmianach tego modelu).

Jeśli chodzi o inne modele, to - CLEAR opisuje etapy sesji poprzez czynności, nie przez elementy samego modelu. Model OSKAR – w niewielkim stopniu uwzględnia badanie rzeczywistości. Wskazuje on raczej na dystans pomiędzy tym co chcę, a tym co jest, bez badania co jest zarówno na poziomie wyzwań, jak i możliwości. ACHIEVE charakteryzuje się wysoka złożonością modelu, występuje w nim dwukrotne przejście przez fazę generowania opcji (raz aby wyjść z rzeczywistości, a raz aby odwołać się do konkretnego celu), co może okazać się kłopotliwe w praktyce coachingowej. W modelu strzały coachingowej ARROW – niewielkie jest odniesienie do aktualnej rzeczywistości.

Podobne artykuły:

Bożena Wujec Międzynarodowe Centrum Zarządzania - Uniwersytet Warszawski