Opracowanie systemu oceny pracowników

Opracowanie systemu oceny pracowników Image courtesy of by cooldesign/FreeDigitalPhotos.net

Wdrożenie BSC jest zgodne z jednym z głównym postulatów nowoczesnego zarządzania, jakim jest wzrost zaangażowania pracowników i wykorzystania ich potencjału oraz kreatywności.

Cel prac :: Wsparcie wdrożenia BSC przez usprawnienie komunikacji między przełożonym i podwładnymi tak, aby możliwe było ich wspólne działanie na rzecz doskonalenia procesów.

Uzyskany rezultat
System ocen spójny z celami firmy i dokonaniami pracownika.

Metodyka i narzędzia

  • Opracowanie założeń i procedur systemu oceny pracowników przy
    uwzględnieniu praktyki firmy i wymagań BSC.
  • Szkolenie dla kadry kierowniczej i pracowników.
  • Przeprowadzenie oceny zerowej.
  • Opracowanie zasad uwzględnienia BSC w systemie premiowania.

Uczestnicy i role

  • Szef HR.
  • Lider projektu.
  • Konsultant HR.


Wymagania
Problemy i metody ich rozwiązywania

Niechętne nastawienie do wdrożenia systemu ocen traktowanego jako narzędzie kontroli, a nie wsparcia pracowników i menedżerów -można zmienić dzięki odpowiednio zaplanowanemu procesowi komunikacji i szkoleń.

BSC a zarządzanie zasobami ludzkimi

Wdrożenie BSC jest zgodne z jednym z głównym postulatów nowoczesnego zarządzania, jakim jest wzrost zaangażowania pracowników i wykorzystania ich potencjału oraz kreatywności. Powiązanie celów i zadań osobistych ze strategią firmy przyczynia się do wzrostu świadomości biznesowej i zaangażowania pracowników. Większa otwartość i kreatywność są konieczne dla procesu "uczenia się" organizacji. Świadomość systematycznego pomiaru dokonań i upowszechnianie jego wyników zarówno wśród przełożonych, jak i współpracowników oraz podwładnych, pozytywnie wpływa na poziom wewnętrznej motywacji.

Stosowane w firmach narzędzia HR mogą wspierać i być wspierane przez wdrożenie BSC w następujący sposób:

System rozwoju kompetencji - identyfikacja procesów realizacji kluczowych z punktu widzenia przyjętej strategii i analiza kompetencji potrzebnych do ich sprawnego wykonywania pozwala na określenie tzw. luki kompetencji, czyli wykazu umiejętności, które powinny być doskonalone dla zapewnienia jakości wykonania zadań. Luka kompetencji jest podstawa wiarygodnego zdefiniowania programów szkoleniowych i polityki rekrutacji (potencjalnych celów perspektywy rozwoju).

System ocen - pracownicy w firmie stosującej BSC wykonują zadania związane z celami strategicznymi, a kryteria ich okresowej oceny uwzględniają rangę tych zadań. Dzieki temu jedno z podstawowych narzędzi oceny okresowej, czyli rozmowa podwładnego z przełożonym, może się odbyć na podstawie jasno sprecyzowanych celów i jednoznacznych mierników. Stanowi to dużą wartość dla obu stron tej rozmowy.

System motywacyjny i premiowy - zadania związane z realizacją strategii i rozwojem istotnych dla firmy kompetencji są podstawa oceny okresowej i wyznaczenia wielkości premii oraz innych elementów systemu motywacyjnego. Oparcie systemu motywacyjnego na jednoznacznych wskaźnikach sprzyja atmosferze otwartości i satysfakcji pracowników.

Wprowadzając mierniki BSC do systemu ocen i systemu premiowego, należy pamiętać o tym, że w początkowej fazie stosowania koncepcji są one niedoskonałe i często się zmieniają.

Podobne artykuły:

Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o.