Podejmowanie decyzji - kluczowa kompetencja menedżerska

Podejmowanie decyzji - kluczowa kompetencja menedżerska alphaspirit - Fotolia

Zainwestowanie w rozwój kluczowej kompetencji menadżerskiej – zdolności podejmowania optymalnych decyzji jest jedyną drogą do wzrostu wydajności i zapewnienia przewagi strategicznej.

Każdego dnia, w każdym kraju, w każdej firmie, ludzie idą do pracy aby wykonać swoje zadania w dostarczaniu dóbr i usług dla Klientów.

Typowym działaniem które napędza rozwój firm i wyniki każdego z pracowników jest podejmowanie decyzji. Decyzje mają różny charakter i znaczenie – mogą być strategiczne, operacyjne, związane z Klientami, wymuszone terminami, mieć wielkie lub prawie żadne skutki finansowe. Niezależnie od okoliczności, wszystkie decyzje mają wspólny punkt – musi zostać dokonany jakiś wybór ponieważ coś się zmieniło albo coś powinno być zmienione.

Przekonanie co do tego czy pracownicy zdają sobie sprawę z własnego procesu, sposobu podejmowania decyzji czy też nie mają świadomości jakich wzorców, schematów myślowych używają zawsze będzie dyskusyjne. Pewne jest, że lepszej jakości decyzje poprawiają efektywność firm.

Bariery, które powodują podejmowanie gorszych (niż to możliwe) decyzji

Z naszego doświadczenia wynika, że mamy do czynienia z 5 podstawowymi trudnościami.

 1. Niska jakość danych albo czekanie na pojawienie się optymalnych danych.
 2. Brak wspólnego procesu podejmowania decyzji albo kroków postępowania.
 3. Brak przejrzystego komunikowania przesłanek decyzji, argumentów wszystkim zaangażowanym w proces decyzyjny.
 4. Niezdolność do oddzielenia informacji istotnych od tych bez znaczenia.
 5. Brak przekonania do danych albo wykorzystanego procesu decyzyjnego.

Podejmowanie decyzji zdefiniowane i opisane:

Thinking Dimensions Global definiuje podejmowanie decyzji jako zestaw działań wprowadzonych w czasie, które w najwyższym stopniu spełniają cel jaki mamy osiągnąć. Cztery kroki jakie musi wykonać każda osoba podejmująca decyzję, niezależnie od korzystania z przesłanek racjonalnych, intuicji czy kreatywnego myślenia ( na ogół ich kombinacji), są takie same.

 1. Zidentyfikować i sformułować kwestię jakiej ma dotyczyć decyzja
 2. Określić kryteria oceny rozwiązania
 3. Wypracować i ocenić rozwiązania
 4. Wybrać rozwiązanie i zaplanować jego wdrożenie

Właściwie sformułowane pytania dla każdego z etapów dają nam informacje niezbędne do rozwiązania problemu. Zależnie od sytuacji z jaką mamy do czynienia, dopasowane zestawy pytań i przebieg procesu odnoszą się do:

 • PRZESZŁOŚCI – Root Cause Analysis – Dlaczego? ( coś się wydarzyło)
 • TERAŹNIEJSZOŚCI – Opracowania i analizy decyzji - co teraz? ( powinniśmy zrobić )
 • TERAŹNIEJSZOŚCI – Oceny sytuacji – od czego mamy zacząć?
 • PRZYSZŁOŚCI – Analiza Ryzyka – co jeśli ? ( coś pójdzie „nie tak” )

Zrozumienie, że rozwiązanie dowolnego problemu czy kwestii może zostać dokonane dzięki wykorzystaniu czterech podstawowych wzorców postępowania i powiązanych z nimi narzędzi, daje osobie korzystającej z takich rozwiązań możliwość bardziej efektywnego działania (szybszego, tańszego, mniej angażującego różnorodne zasoby), włączenia w proces właściwych ludzi i ostatecznie bycia bardziej produktywnym.

Wygrają Ci menadżerowie, którzy wprowadzą do swoich organizacji usystematyzowane metody, procesy podejmowania decyzji. Rozwój kompetencji w tym zakresie jest prosty, efektywny i pomaga realizować cel dla jakiego zatrudniamy pracowników – podnosi wydajność firmy.

Pięć kroków do poprawy procesu podejmowania decyzji w firmie:

Rozwiązanie pozwalające usunąć bariery utrudniające efektywne podejmowanie decyzji jest proste 
i bezpośrednie w zastosowaniu, ale wymaga spójności w oczekiwaniach i wsparcia ze strony głównych menadżerów. Zatem musimy:

 1. Uznać, że podejmowanie decyzji jest podstawą wydajności i jest czymś w co inwestujemy
 2. Wybrać jednorodny proces wspólny dla firmy / działu / regionu albo innej jednostki organizacyjnej jaką Państwo kontrolujecie.
 3. Wdrożyć wspólny proces podejmowania decyzji, który bazuje na zestawach pytań i będzie separował informacje mające znaczenie od tych nieistotnych szybciej niż dotychczas.
 4. Sprawić aby Twoi ludzie uczynili proces decyzji widocznym – na flipcharcie, kartce papieru, w intranecie - to uwypukli obawy, przyjęte założenia, braki w danych i wymusi na Tobie sprawdzenie faktycznego celu decyzji.
 5. Wpoić zasadę, że angażowanie właściwych ludzi z właściwymi informacjami rozwiąże problem za każdym razem, a korzyści w postaci szybkości działania, jakości, współpracy i wydajności będą rezultatem włączenia wszystkich w ten sam proces.

Od czasu gdy firmy konkurują na globalnym rynku, gdzie rządzą szybkość, elastyczność i bezwzględne reguły gry rynkowej najbardziej efektywne firmy przodują w podejmowaniu decyzji, a te które nie nadążają muszą powrócić do podstaw – budowy i rozwoju umiejętności podejmowania decyzji jako krytycznej kompetencji.

Podejmowanie decyzji jest podstawą wydajności i będzie nadal wyróżnikiem najlepszych organizacji.


Spintegra Sp. z o.o. Marcin Kosewski