Polacy w pracy biurowej, część I

Polacy w pracy biurowej, część I www.dreamstime.com

Jedynie 1 proc. stanowisk pracy w biurach jest ergonomicznych, a ponad połowa zupełnie nie spełnia wymogów. Prawie 90 proc. pracowników biur skarży się na bóle kręgosłupa bądź oczu. Takie wyniki przynosi kolejna edycja badań Ergotest.pl.

Raport przedstawiamy w poniższym artykule.

1. Metodologia i cel badania

Zgodnie z definicją Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego - "ergonomia to nauka stosowana zmierzająca do optymalnego dostosowania narzędzi, maszyn, urządzeń, technologii, organizacji i materialnego środowiska pracy oraz przedmiotów powszechnego użytku do wymagań i potrzeb fizjologicznych, psychologicznych i społecznych człowieka ".

Innymi słowy pojęcie ergonomii odnosi się do takiego kreowania otoczenia ludzkiego, które będzie współgrało z potrzebami organizmu ludzkiego. Jak wskazuje powyższa definicja ergonomia dotyczy całej aktywności jednostki w społeczeństwie, za każdym razem ma na celu dostosowanie przedmiotów, urządzeń do potrzeb i możliwości organizmu ludzkiego. Projekt, który opisuje niniejszy raport dotyczy jedynie ergonomii stanowiska komputerowego, a więc jedynie części rzeczywistości wchodzącej w obszar zainteresowania ergonomii.

Celem badania było poznanie rzeczywistych warunków pracy Polaków na stanowiskach wyposażonych w komputer i skonfrontowanie tego faktu z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami ergonomii.

Problem ergonomii stanowiska komputerowego można rozpatrywać w ramach różnych dyscyplin naukowych. Nie dotyczy on tylko samopoczucia pracownika, ale także prawa i medycyny. Tak więc do współpracy organizatorzy badań, firma Fellowes zaprosiła specjalistów z różnych dziedzin - ergonomii, medycyny, BHP i prawa pracy między innymi:

    • Centralny Instytut Ochrony Pracy.
    • Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.
    • Kliniki Medyczne LUX MED.
    • Polskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP.

Powyższe instytucje aktywnie włączyły się w proces konstruowania ankiety oraz objęły patronat merytoryczny nad badaniem.

2. Cechy społeczno - demograficzne respondentów

W badaniu w okresie od 16.10.2007r. do 16.10.2008r. wzięło udział 18638 respondentów. W tej grupie 10425 (56%) stanowiły kobiety, a 8213 (44%) mężczyźni.

(kliknij obrazek aby go powiększyć)

Miejsce pracy respondentów przy stanowisku komputerowym zostało podzielone na następujące kategorie: Instytucja państwowa (1717 badanych), polska prywatna firma (10256), polska państwowa firma (1745), pracownik samorządowy (901), samozatrudnienie (1427), zagraniczna prywatna firma (2592).

(kliknij obrazek aby go powiększyć)

Jak pokazuje wykres ponad połowa (55%) respondentów pracuje w firmach prywatnych z polskim kapitałem, a 14% badanych pracuje w firmach z kapitałem zagranicznym. Większa liczba osób pracuje w polskich firmach państwowych (9,5%) lub instytucjach samorządowych (5%). 8% ankietowanych to osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Związek pomiędzy płcią a miejscem zatrudnienia respondenta pokazuje poniższa tabela.

(kliknij obrazek aby go powiększyć)

Wartości podane w liczbach bezwzględnych

Respondenci, którzy wzięli udział w badaniu pochodzili z różnych regionów Polski. 

Najwięcej z województw mazowieckiego (4327) i dolnośląskiego (2978). Kolejne województwa są reprezentowane w mniejszym stopniu - śląskie (1922), małopolskie (1468), wielkopolskie (1375), pomorskie (1220), łódzkie (1017), zachodniopomorskie (740), kujawsko-pomorskie (800). Do najrzadziej reprezentowanych należały - lubuskie (362), podkarpackie (527), lubelskie (517), warmińsko-mazurskie (411), podlaskie (363), opolskie (348) oraz świętokrzyskie (263).

Rozkład pomiędzy miejscem zatrudnienia respondenta, a regionem kraju prezentuje się następująco.

(kliknij obrazek aby go powiększyć)

Rozkład procentowy pomiędzy miejscem zatrudnienia respondentów z poszczególnych województw wygląda następująco.

(kliknij obrazek aby go powiększyć)

Poniższa tabela przedstawia rozróżnienie respondentów ze względu na liczbę osób zatrudnionych w firmach, w których pracują. Najwięcej respondentów pracuje w dużych firmach zatrudniających ponad 50 pracowników. Drugą co do wielkości grupę stanowią pracownicy małych firm, zatrudniających do 6 osób.

(kliknij obrazek aby go powiększyć)

Podobne artykuły:

Podobne artykuły:

Fleishman-Hillard Polska