Pomiar efektywności projektów rozwoju kadr, cz. IV

Pomiar efektywności projektów rozwoju kadr, cz. IV Photo credit: Thomas Hawk / Foter

Kolejną metodą, budzącą wiele emocji a jednocześnie najczęściej stosowaną w obliczaniu ROI metodą J.J. Phillipsa jest procentowe szacowanie wpływu szkolenia czy coachingu przez uczestnika lub osoby z jego otoczenia ( jego przełożonych lub klientów).

Metoda ta, należąca do grupy metod eksperckich, przy głębszej analizie uważana jest za bardzo skuteczną. Założenie, które się za nią kryje jest takie, że osoba zaangażowana w temat, znająca wszystkie jego aspekty jest w stanie, dzięki doświadczeniu, intuicji, świadomości własnego potencjału i wiedzy ukrytej określić wszystkie znaczące czynniki wpływające na wzrost efektywności swojej pracy. Jest też w stanie określić ten wpływ w procentach i jednocześnie określić stopień pewności swojego przekonania na ten temat. Liczne badania i doświadczenia przeprowadzane na pojedynczych osobach i grupach osób mówią, że przy kilku niezależnych źródłach uzyskane dane są do siebie bardzo zbliżone jakie badania . Przy zastosowaniu standardu brania pod uwagę wyniku najbardziej ostrożnego otrzymujemy konkretne wartości. Według J.J. Phillips’a , jeżeli program nie generuje przynajmniej 25% zwrotu z inwestycji w pierwszym roku, jest inwestycją nieopłacalną.

Metoda zaproponowana przez J.J. Phillipsa należy obecnie do najbardziej zaawansowanych metod obliczania efektywności inwestycji w kapitał ludzki, gdyż podkreśla się w niej:

 • Jak najostrożniejsze wskazywanie wymiernych korzyści.
 • Pełne uwzględnienie wszystkich (bezpośrednich jak i pośrednich) kosztów działań.
 • Branie pod uwagę tylko efekt pierwszego roku po przeprowadzeniu działań rozwojowych.
 • Nie branie do kalkulacji efektów dla których nie można znaleźć wartości pieniężnych.
 • Odrzucanie wszystkich wartości skrajnych.
 • Branie pod uwagę tylko najbardziej wiarygodnych danych.
 • Ekstrahowanie efektów szkolenia przynajmniej jedną metodą, a najlepiej dwoma.

Wróćmy do metod analizy opłacalności inwestycji w innych obszarach biznesu. Na czym polega analizowanie opłacalności inwestycji w finansach w akcje czy obligacje? Na czym polega analizowanie opłacalności kampanii reklamowej, czy programu lojalnościowego w marketingu? Tu także mają zastosowanie metody wspomniane powyżej. Analiza tych metod prowadzi do stwierdzenia, że pracujemy głównie na założeniach, których autorem jest osoba lub grupa osób najbardziej kompetentnych w danej dziedzinie.

Ocena efektywności D.L. Kirkpatricka

Przykład obliczeni zaczerpnięto z doświadczeń firmy doradczej, która realizowała projekt rozwoju pracowników w Grupie Kapitałowej LIŚĆ. Projekt był finansowany z funduszy europejskich. Program rozpoczął się w roku 2006 i trwał do połowy 2008. W tym okresie przeszkolono 174 osoby (cały personel Grupy), to jest, w czasie 1104 godzin zajęć rozwojowych obejmujących szkolenia, warsztaty, sesje doradcze, coaching i mentoring. Łączna wartość projektu została wyceniona na 1 692 245,22 zł. Koszt projektu dla przedsiębiorstwa wniesiony w gotówce wyniósł 48 653,49 zł a w wynagrodzeniach (za czas pracy pracowników oddelegowanych do projektu ) - 225 533,07 zł.

Zgodnie z metodologią na etapie planowania określono cele projektu, sposób wykorzystania jego wyników oraz harmonogram działań. Następnie przystąpiono do realizacji projektu i kolejnego etapu oceny jego opłacalności - zbierania danych.

Na poszczególnych – czterech poziomach oceny D.L. Kirkpatricka uzyskano w projekcie następujące wyniki:

  1. Poziom Satysfakcji, czyli reakcji uczestników - 96% uczestników określiło, że byli „bardzo zadowoleni” lub „niezwykle zadowoleni” z projektu.
  2. Wyniki nauczania - uczestnicy poszczególnych szkoleń przyswoili od 80% do 100% materiału. Sprawdzian miał miejsce każdorazowo przed zakończeniem każdego szkolenia.
  3. Wnioski (zmiana zachowań) - w ankietach uczestnicy określili bardzo pozytywnie wpływ projektu na stosunki międzyludzkie, polepszenie komunikacji oraz przejrzystość zachowania. W porównaniu z latami wcześniejszymi spadła rotacja personelu. Właściciel zaobserwował wzrost zaangażowania pracowników i zadowolenie z wykonywanych zadań.
  4. Wpływ na wyniki organizacji - osiągnięto znaczny wzrost zysku oraz obrotów już podczas trwania projektu. Zmieniono strukturę organizacji i ograniczono istotnie koszty administracyjne w spółkach zależnych. Wprowadzono controlling i budżetowanie kosztów.

Następnie przeprowadzono analizę danych obejmującą określenie kosztów programu, które były znane dzięki szczegółowym budżetom. Przeprowadzono także zamianę efektów na wartość finansową oraz określono czynniki niewymierne. Analiza danych finansowych GK LIŚĆ w trakcie realizacji projektu jest następująca:

lisc

Wyekstrahowanie efektów projektu przeprowadzono metodą polegającą na procentowym określeniu wpływu szkolenia na wynik firmy przez ekspertów pracujących w firmie. Inne metody nie wchodziły w grę ze względu na następujące czynniki:

 • Zbyt duże różnice w specyfice firm należących do grupy kapitałowej.
 • Szybki rozwoju rynku.
 • Zmieniająca się paleta produktów.
 • Nieprzewidywalny aspekt pogodowy, od którego zależy długość sezonu handlowego.
 • Zmiany cen płodów rolnych oraz środków zaopatrzenia.

Następnie określono opłacalność projektu na piątym poziomie, czyli wyliczono ROI programu.

Podobne artykuły:


Międzynarodowe Centrum Zarządzania - Uniwersytet Warszawski