Pomocne kody kreskowe

Pomocne kody kreskowe www.sxc.hu

Poznaj korzyści wynikające z wykorzystywania kodów kreskowych.

Kody kreskowe - Są graficznym odzwierciedleniem znaków, stanowiących kombinację jasnych i ciemnych elementów (równoległych kresek o zróżnicowanych szerokościach) mających na celu ich maszynowy odczyt.

Znaki te służą do kodowania danych identyfikujących określanych za pomocą symbolu graficznego, odczytywanego automatycznie przez czytniki (skanery).

Źródło: Słownik biznesu i ekonomii

Gdyby nie było kodów kreskowych

Brak kodów kreskowych to przede wszystkim wolniejszy i narażony na pomyłki proces rejestracji zdarzeń. W firmach nie wykorzystujących takiego oprogramowania bardzo różnie rozwiązuje się kwestię rejestracji danych. Operacje związane z realizacją zleceń produkcyjnych są zazwyczaj rejestrowane w systemie bezpośrednio przez jego użytkowników na zasadzie wsadowej. Pracownik administracyjny na podstawie informacji przekazanych w różnej formie. Pracownik posiadający wiedzę o rodzaju i ilości wydanego z magazynu materiału ręcznie, za pomocą klawiatury wystawia  na to w systemie informatycznym dokument RW. Powstająca w procesie produkcji informacja o obrotach materiałowych pod na rzecz konkretnego zlecenia produkcyjnego lub o nakładzie czasu pracy maszyn i ludzi nie znajduje od razu swego miejsca w Systemie Informatycznym. W konsekwencji widać, że wsadowa rejestracja danych nie pozwala na dostęp do bieżących informacji. Pojawiają się one dopiero po wprowadzeniu ich do systemu informatycznego, co może nastąpić nawet do kilku tygodni po zaistnieniu zdarzenia.
W takim modelu ilość miejsc, w których może pojawić się pomyłka jest znaczna. Informacja może zostać niewłaściwie zapisana na produkcji bezpośrednio w miejscu powstawania produktu. Kolejnym newralgicznym momentem jest odczytywanie zapisów dostarczonych z produkcji przy okazji wprowadzania ich do systemu. Ostatnią okazją do popełnienia błędu jest wpisywanie danych do systemu.

System kolektorów kodów kreskowych

Jednym z najistotniejszych wyznaczników innowacyjności jest w tym przypadku fakt, że miejsce wprowadzania danych jest faktycznym miejscem ich powstawania. Oznacza to, że łańcuch przekazywania informacji o zdarzeniach na produkcji zostaje ograniczony do minimum. Informacja w takim rozwiązaniu wprowadzana jest w bardzo intuicyjny sposób – poprzez terminal kodów kreskowych – urządzenie, które równocześnie waliduje wprowadzaną informacje, czyli sprawdza jej poprawność. W praktyce oznacza to na przykład, że nie można zarejestrować obrotu materiałowego na określony półprodukt, jeśli nie znajduje się on w zapotrzebowaniu na konkretne zlecenie produkcyjne. Jedyny wyjątek to sytuacja, kiedy jest zamiennikiem – wtedy system obsługujący kody podpowie go operatorowi.
Zastosowanie kodów kreskowych we wszystkich istotnych punktach procesu produkcyjnego powoduje również, że dane trafiają do systemu praktycznie w czasie rzeczywistym. Mogą więc od razu służyć celom analitycznym. Konieczność natychmiastowego rejestrowania wszelkich zdarzeń to także element dyscyplinujący dla pracowników produkcyjnych. Wszelkie zaniedbania w procesie wprowadzania danych do systemu są natychmiast widoczne na kolejnych etapach procesu produkcyjnego. W skrajnym przypadku możemy mieć więc do czynienia z sytuacją, kiedy w systemie zostaje zarejestrowany gotowy wyrób, a nie ma informacji o wytworzeniu półproduktu… Tak właśnie rozwiązanie to funkcjonuje w systemie Impuls 5

Elementy rejestracji danych

Obsługa procesów produkcyjnych z wykorzystaniem technologii kodów kreskowych to rozwiązanie będące częścią systemu Impuls 5 dedykowaną procesom produkcyjnym. To jeden z obszarów, w którym oprogramowanie autorstwa BPSC SA wykorzystuje informacje zapisane w postaci kodów bądź RFID (działającego w oparciu o chipy radiowe) – inne to np. gospodarka materiałowa czy dystrybucja.
W systemie Impuls 5 zbierane są w ten sposób informacje powstałe na kolejnych etapach cyklu produkcyjnego:

    • pobieranie materiałów i surowców na półproduktów,
    • wytwarzanie półproduktów i przekazywanie na magazyn pośredni,
    • pobranie półproduktów oraz innych materiałów i surowców do wyprodukowania materiału gotowego,
    • wyprodukowanie wyrobu gotowego i przekazanie go na magazyn spedycyjny (sprzedażowy)
Kody kreskowe pojawiają się więc na trzech płaszczyznach: obrotu materiałowego, rejestrowanie czasu pracy oraz wartości parametrów kontroli jakości.

Korzyści

Wykorzystanie w tym procesie czytników kodów eliminuje jakąkolwiek konieczność wpisywania informacji poprzez klawiatury. Terminal wyświetla otwarte zlecenie produkcyjne oraz zapotrzebowanie materiałowe na to zlecenie zgodnie z wybraną technologią. Dlatego nie jest możliwe pobranie na produkt x elementu, który dla niego jest nienależny. To kolejny moment, gdzie eliminowana jest możliwość popełnienia błędu. Wytworzony półprodukt trafia na magazyn produkcyjny. Rejestracja tego zdarzenia poprzez bardzo szybką rejestrację kodu kreskowego z jego etykiety powoduje rejestrację dokumentu PW faktycznie bez wiedzy i wpływu operatora pracującego z bezprzewodowym kolektorem danych. Tego typu rejestracja zapewnia jednocześnie w pełni zwalidowaną rejestrację parametrów produkcji istotnych do jej rozliczenia kosztowego np.: numeru zlecenia produkcyjnego.
Następnie półprodukty oraz kolejne surowce pobierane są z magazynu, aby wykonać następny etap cyklu produkcyjnego, tak by w finale nastąpiło zdanie produktu gotowego na magazyn.  Wszystkie operacje - od wydania materiałów poprzez pełny proces wieloetapowej produkcji aż po sprzedaż wyrobów gotowych do Klienta rejestrowane są na bieżąco poprzez bezprzewodowy kolektor kodów kreskowych.

Czas pracy pod pełną kontrolą

Zastosowanie rozwiązań wykorzystujących kody kreskowe pozwala także usprawnić rejestrację czasu pracy. Terminal obsługiwany jest z reguły przez brygadzistę bądź osobę odpowiedzialną za dany etap produkcji. Rejestracji nie dokonuje pracownik bezpośrednio wykonujący zadania produkcyjne. Do systemu przekazywane są takie informacje jak numer identyfikacyjny pracownika, rodzaj wykonywanej czynności oraz czas pracy. Przetworzenie tych danych w funkcjonalności płacowej systemu Impuls 5 jest podstawą kalkulacji wynagrodzeń. Ale rozwiązanie takie ma również swoje odzwierciedlenie w procesach oceny wydajności oraz jakości pracy. Wykorzystanie kodów kreskowych umożliwia szybki i kompleksowy dostęp do danych a co za tym idzie, szybką reakcję na odstępstwa od założonych norm poprzez modyfikację organizacji pracy bądź przyjętych norm.

Cenne informacje

W oparciu o rejestrację rzeczywistą za pomocą dedykowanych przeglądarek danych systemu Impuls 5 możliwe stało się kontrolowanie operacji na produkcji z dokładnością do konkretnego pracownika, czasu jej wykonania oraz zrealizowanej ilości. Posiadając w systemie takie informacje możemy dokonywać filtrowań odpowiednich zleceń w najróżniejszych wymiarach.
Informacje o obrocie materiałowym, wynikach kontroli jakości czy czasie pracy pozyskane tą drogą wykorzystywane są w wielu obszarach systemu Impuls 5. Czas pracy znajduje swoje odzwierciedlenie w kartach pracy. Analiza sumarycznego czasu pracy wykorzystanego na realizację konkretnego zlecenia pozwala określić przypisane do niego koszty wynagrodzeń. Dokładnie wiemy również na podstawie pobrań z magazynu, jaka księgowa wartość materiału została zużyta na konkretne zlecenie. Rozpisane więc zostaje ono również pod kątem kosztów materiałowych.


Dariusz Wala BPSC SA Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A.