PPE w pigułce – wszystko, co powinieneś wiedzieć o pracowniczych programach emerytalnych

PPE w pigułce – wszystko, co powinieneś wiedzieć o pracowniczych programach emerytalnych PPE - programy emerytalne

Ideą pracowniczych programów emerytalnych (PPE) jest komfort i bezpieczeństwo. Rozwiązanie to przede wszystkim ma za zadnie zbudować pewien kapitał, który sprawi, że po przejściu na zasłużony odpoczynek, pracownik będzie zabezpieczony finansowo.

Trudno jednak osiągnąć sukces na tym polu, nie zamrażając środków na koncie, z którego wypłacane one będą dopiero w momencie, kiedy uczestnik PPE przejdzie na emeryturę. Poczucie stabilizacji i wiążący się z nim spokój to jedne z podstawowych rzeczy, na jakie czekamy, kiedy znajdziemy się na zasłużonej emeryturze. Poszukując najlepszych sposobów na osiągnięcie oczekiwanego komfortu po ukończeniu naszego życia zawodowego, znajdziemy zapewne dziesiątki rozwiązań. Jedne dotyczyć będą mniej lub bardziej ryzykownych inwestycji, inne zasugerują nam spokojne odkładanie środków na odpowiednich kontach. Składki odprowadzane przez pracodawcę w ramach PPE https://www.esaliens.pl/pl/emerytura/oferta-dla-firm/pracownicze-programy-emerytalne to jeden z najatrakcyjniejszych elementów krajowego segmentu emerytalnego. W bliższej lub dalszej przyszłości stanowić będą one ważny element emerytury objętego nimi pracownika. Nie bez kozery pracowniczy program emerytalny często określany bywa mianem odroczonego wynagrodzenia. Gromadzone pieniądze są bowiem zamrażane na kontach przez 20, 30, a nawet 40 lat.


Państwo zachęca

PPE zwróciły uwagę polskiego konsumenta stosunkowo niedawno. Jeszcze parę lat temu znajdowały się one bardzo nisko w rankingu dodatkowych zabezpieczeń emerytalnych. Niebagatelny wpływ na wzrost ich popularności miał Program Budowy Kapitału Polaków wdrażany z inicjatywy premiera RP Mateusza Morawieckiego. Jednym z filarów jego strategii jest bowiem zapewnienie bezpieczeństwa finansowego polskim rodzinom. PPE nie jest programem obowiązkowym, funkcjonuje on na zasadzie umowy między pracownikiem i pracodawcą. Niemniej szefowie firm chętnie tworzą programy tego typu, ponieważ PPE ze składką min. 3,5% zwolni ich z obowiązku wprowadzania pracowniczego planu kapitałowego (PPK). O PPE dowiesz się więcej, korzystając ze strony: https://www.esaliens.pl/pl/emerytura/oferta-dla-firm/pracownicze-programy-emerytalne.

PPE w czterech odsłonach

Pracownicze programy emerytalne realizowane są w kilku formach, które zależne są od warunków, jakie najlepiej odpowiadają konkretnemu pracownikowi lub pracodawcy. W ten sposób PPE może funkcjonować w ramach funduszu inwestycyjnego, towarzystwa ubezpieczeniowego oraz pracowniczego funduszu emerytalnego (PFE), opierającego się na podobnych założeniach, co fundusz inwestycyjny. Ta ostatnia opcja jest najbardziej skomplikowana i najdroższa, dlatego decydują się na nią przede wszystkim właściciele większych firm. Choć polscy pracodawcy wykorzystują wszelkie dostępne możliwości prowadzenia PPE, najpopularniejszą pozostaje forma ubezpieczeniowa. Jako ostatnie do tej krótkiej listy dołączyło zarządzanie zagraniczne. Zgodnie z jego założeniem, umowę zawrzeć można z każdym podmiotem działającym na terenie Unii Europejskiej, który zarządza oszczędnościami pod okiem tamtejszych odpowiedników polskiej Komisji Nadzoru Finansowego.

  • PPE w funduszu inwestycyjnym

Ta forma prowadzenia PPE daje pracownikowi możliwość wyboru odpowiedniej dla niego strategii inwestycyjnej. To od niego zależy, na jakim funduszu lub subfunduszu gromadzone będą jego środki. Jest to opcja, która daje pracownikowi największe pole manewru – może on bowiem dowolnie rozdzielać składki między fundusze. Biorąc pod uwagę, że fundusze i subfundusze związane są z różnym stopniem ryzyka, a sam pracownik może zmieniać strategię w trakcie trwania programu, taka forma prowadzenia PPE wydaje się bardzo rozsądna. Radzimy sprawdzić warunki proponowane przez fundusze działające na terenie naszego kraju (np. ESALIENS) i wybrać ten, który najlepiej koresponduje z naszymi oczekiwaniami.
PPE w ramach funduszu inwestycyjnego zobowiązuje pracodawcę do podpisania umów z funduszami inwestycyjnymi, zarządzanymi przez jedno towarzystwo (TFI).

  • PPE w towarzystwie ubezpieczeniowym

Fundamentem zarówno PPE w funduszu inwestycyjnym, jak i w towarzystwie ubezpieczeniowym jest umowa grupowego ubezpieczenia pracowników z wybranym funduszem. PPE w towarzystwie ubezpieczeniowym rzuca pomost między inwestowaniem gromadzonych środków a ochroną wynikającą z konkretnego ubezpieczenia. Oznacza to, że pracownicy jednocześnie są zabezpieczani na wypadek chorób lub utraty zdolności do wykonywania zawodu i gromadzą pieniądze na wybranym funduszu kapitałowym.
Taka forma PPE zakłada, że składka rozdysponowywana jest między ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy i koszty związane z ochroną ubezpieczeniową. Na ten pierwszy cel przeznacza się nie mniej niż 85% składki, natomiast drugi to przynajmniej 1% składki. PPE w towarzystwie ubezpieczeniowym daje zatem pracownikowi komfort namnażania środków, które wykorzysta na emeryturze, zapewniając jednocześnie finansowe pokrycie przykrych zdarzeń losowych, takich jak np.: brzemienne w skutki wypadki, groźne choroby, a nawet śmierć.

  • PPE w ramach PFE 

O tej formie prowadzenia pracowniczych funduszy emerytalnych już mówiliśmy. Warto jednak dodać, że w przeciwieństwie do wymienionych wcześniej opcji, nie daje ona wielkiej swobody gromadzenia środków. Instrumenty finansowe dostępne dla użytkowników wskazane zostały odgórnie przez ustawodawcę. Wprowadzono również limity środków inwestowanych w konkretne lokaty. Aktywów PFE nie można również lokować w papierach wartościowych, które emitowane są przez pracownicze towarzystwo emerytalne.

Podział składki

Zarówno składka podstawowa, jak i dodatkowa, określane i odprowadzane są przez pracodawcę. Tę pierwszą reguluje pracodawca, druga natomiast leży w gestii pracownika. Kwota składki odprowadzanej przez pracodawcę nie powinna być większa niż 7% pensji uczestnika. Kwotę taką ustalać można indywidualnie od wynagrodzenia jednego pracownika lub grupowo, od wszystkich zatrudnionych w firmie. Wysokość składki dodatkowej określa sam pracownik, a potrącana jest ona bezpośrednio z wynagrodzenia. Suma rocznych składek dodatkowych nie może być większa niż czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia w danym roku. Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w 2018 roku wysokość składek dodatkowych odprowadzanych przez członka jednego programu wynosi 19 993,50 zł.


Kiedy środki z PPE zostają wypłacane?

Pieniądze zgromadzone w ramach PPE wypłacane są na konta osobiste pracowników przede wszystkim po nabyciu prawa do emerytury. Po osiągnięciu wieku 60 lat pracownik może złożyć odpowiedni wniosek, na mocy którego zgromadzona kwota zostanie mu przekazana. Jeżeli uczestnik programu zyska prawo do przejścia na emeryturę w wieku 55 lat, również może złożyć odpowiedni dokument. Po ukończeniu 70. roku życia następuje automatyczna wypłata środków właścicielowi, nie ma potrzeby składania wniosku. Wypłata pieniędzy zgromadzonych na funduszu spadkobiercom lub osobom uprawnionym następuje naturalnie również w wypadku śmierci uczestnika.
PPE gwarantują dowolność, jeśli chodzi o formę wypłaty zgromadzonych środków. Może ona zostać dokonana ratalnie lub jednorazowo, na wniosek członka. Pierwsza wypłata następuje w terminie do 30 dni od złożenia odpowiedniego wniosku.

Opodatkowanie składek 

Wobec opodatkowania składek, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są wypłaty środków z PPE na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika, a także wypłaty transferowe środków zgromadzonych w ramach PPE do innego PPE lub na indywidualne konto emerytalne (IKE).
Środki z PPE są również wolne od podatku od dochodów (zysków kapitałowych) oraz od podatku od spadków i darowizn.

Rezygnacja z PPE i zwrot środków

Może się zdarzyć, że pracodawca postanowi zlikwidować PPE w ramach swojego zakładu. Wtedy pracownik staje przed wyborem, co dalej zrobić ze zgromadzonymi dotychczas środkami. Możliwości są trzy: może on przetransferować swoje środki do PPE prowadzone przez innego pracodawcę (jeśli pracuje u nowego pracodawcy, który również prowadzi program), albo przekazać zebrane pieniądze na indywidualne konto emerytalne (IKE), może też zdecydować się na zwrot pieniędzy na konto osobiste. Należy jednak pamiętać, że wybierając ostatnie z wymienionych rozwiązań, otrzyma on kwotę obniżoną o 30% sumy podstawowych składek wpłaconych podczas trwania programu.

Źródło: https://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-emerytalne/ppe-limit/rok-2018/