Prezydent obawia się o konstytucyjność zmian w OFE

Prezydent obawia się o konstytucyjność zmian w OFE www.sxc.hu

W liście jaki do szefa KPRM skierowała Kancelaria Prezydenta RP wskazano że pojawiły się opinie i uwagi dotyczące możliwych niezgodności projektowanych regulacji w sprawie OFE z Konstytucją.

Kancelaria obawia się, że projektowane zmiany w funkcjonowaniu OFE, w tym uchylenie dotychczasowych przepisów gwarantujących bezpieczeństwo i rentowność lokat oraz poważne zmiany w polityce inwestycyjnej (minimalny wymóg inwestycji w akcje na poziomie 75 proc. oraz zakaz inwestowania w papiery wartościowe emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa) mogą nie być zgodne z Konstytucją.

Tempo wprowadzanych zmian również budzi obawy Kancelarii Prezydenta. Wprowadzanie tak głębokich zmian konieczne wymaga odpowiedniego czasu, aby adresaci mogli się do nich dostosować. Zaproponowana vacatio legis może być niewystarczająca, a pod znakiem zapytania może stanąć dochowanie konstytucyjnego terminu 21 dni dla prezydenta na podjęcie decyzji w sprawie tej ustawy.

Szef Kancelarii Prezydenta RP, minister Jacek Michałowski wyraził nadzieję, że rząd uwzględni w dalszych pracach wymienione uwagi, a przed przesłaniem projektu ustawy do Sejmu, dokona pogłębionej analizy proponowanych przepisów pod kątem ich zgodności z Konstytucją RP.

Podobne artykuły:

Kancelaria Prezydenta RP