Problematyczny CMR. Jak prawidłowo wypełnić list przewozowy?

Problematyczny CMR. Jak prawidłowo wypełnić list przewozowy? sxc.hu

Choć od daty złożenia dokumentów ratyfikacyjnych do Konwencji CMR przez Polskę upłynęło ponad pół wieku, to poziom świadomości przewoźników o jego poprawnym wypełnieniu jest bardzo niski, co pociąga za sobą nierzadko ogromne konsekwencje finansowe.

Konwencję CMR stosujemy do każdej umowy o zarobkowy przewóz drogowy towarów pojazdami, gdy miejsce przyjęcia przesyłki do przewozu i miejsce jej przewidzianej dostawy znajdują się w dwóch różnych krajach, z których przynajmniej jeden jest krajem umawiającym się. Dlatego, aby móc skutecznie zastosować postanowienia niniejszej umowy międzynarodowej wcale nie musimy weryfikować czy każde z państw, przez które realizowaliśmy przewóz jest stroną niniejszej konwencji. Aby poprawnie ustalić właściwości jej zastosowania, należy jedynie ocenić czy dany przewóz był: przewozem zarobkowym, wykonywanym w transporcie drogowym oraz czy miejsce załadunku lub rozładunku towaru znajdowało się w kraju będącym stroną konwencji.

Nie ma idealnego wzoru

Co ważne, podczas opracowywania Konwencji CMR w latach 60. ubiegłego wieku, nie ustalono jednolitego wzoru listu przewozowego – dlatego też nie znajdziemy nigdzie idealnego „wzoru” listu przewozowego. Przyjmuje on różnorakie formy, jednak pomimo istnienia kilku bardziej popularnych wzorów, wcale nie można określić, że skorzystanie z mniej popularnego wzoru czyni go nieważnym.

W tej samej konwencji wskazano jedynie w art. 6 na elementy jakimi winien cechować się poprawny list przewozowy. Przy podjęciu ładunku do przewozu, powinniśmy zweryfikować dany list przewozowy pod kątem jego zawartości, a więc czy zawiera chociażby następujące informacje: miejsce i datę jego wystawienia, nazwisko (lub nazwę) i adres nadawcy, nazwisko (lub nazwę) i adres przewoźnika, miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego wydania, nazwisko (lub nazwę) i adres odbiorcy, powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób jego opakowania.

Dla towarów niebezpiecznych powinno być to ich ogólne uznane określenie, liczba przewożonych sztuk, ich cechy i numery, jak również wagę brutto lub inaczej wyrażoną ilość towaru, koszty związane z przewozem (przewoźne, koszty dodatkowe, należności celne i inne koszty powstałe od chwili zawarcia umowy do chwili dostawy), instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych i innych oraz oświadczenie, że przewóz, bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę, podlega przepisom niniejszej konwencji.

Kto za co odpowiada?

Co niezmiernie ważne z praktycznego punktu widzenia konwencja określa również za brak jakich to elementów (danych) listu przewozowego odpowiada nadawca, a za jakie przewoźnik. I tak: za brak nazwiska (lub nazwy) i adresu nadawcy, za brak miejsca i daty przyjęcia do przewozu oraz miejsca jego wydania, za brak nazwiska (lub nazwy) odbiorcy, za brak określenia towaru i opakowania lub ewentualnej informacji o towarach niebezpiecznych, za brak informacji o liczbie sztuk i ich cechach, za brak informacji o ciężarze brutto lub innego określenia ilości towaru, za brak instrukcji dotyczących formalności celnych odpowiada za wszelkie koszty i szkody jakie mógłby ponieść przewoźnik na skutek nieścisłości lub niedostateczności na mocy art. 7 ust. 1 lit a) Nadawca towaru.

Natomiast w gestii samego przewoźnika (a w praktyce często kierowcy) pozostaje zadbanie przede wszystkim o takie elementy listu przewozowego jak: miejsce i data jego wystawienia, nazwisko (nazwę) przewoźnika, określenie ewentualnych kosztów związanych z tymże przewozem, czy też oświadczenie, że dany przewóz podlega Konwencji CMR – w praktyce opatrzenie listu przewozowego logo z napisem „CMR. Nie oznacza to, że przewoźnik nie powinien zweryfikować przed przyjęciem towaru również elementów „leżących” po stronie nadawcy.

Podobne artykuły:

Dodatkowe informacje

Dodatkowo, list przewozowy w razie potrzeby powinien zawierać następujące dane: zakaz przeładunku, koszty, jakie nadawca przyjmuje na siebie, kwotę zaliczenia do pobrania przy wydaniu towaru, zadeklarowaną wartość towaru i sumę przedstawiającą interes specjalny w jego dostawie, instrukcje nadawcy dla przewoźnika dotyczące ubezpieczenia przesyłki, umówiony termin, w jakim ma być wykonany przewóz czy też wykaz dokumentów wręczonych przewoźnikowi.

Ufaj, ale sprawdzaj

Natomiast już w przypadku samego podjęcia towaru przewoźnik winien sprawdzić zarówno dokładność danych wpisanych do listu przewozowego, jak i widoczny stan towaru i jego opakowania. A w przypadku gdy brak jest możliwości sprawdzenia powyższych elementów, przewoźnik winien wpisać do listu przewozowego ewentualne zastrzeżeniem oraz je należycie uzasadnić.

Nieskorzystanie z tego prawa (niewpisanie do listu przewozowego zastrzeżeń), może skutkować na gruncie art. 9 Konwencji domniemaniem, że towar i jego opakowanie były w dobrym stanie w chwili przyjęcia przez przewoźnika, jak również, że liczba sztuk czy cechy towaru i jego numery były zgodne z oświadczeniami zawartymi w liście przewozowym.

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS Kamil Kiwior