Projekty coachingowe – w jakich działaniach sprawdzają się najlepiej?

Projekty coachingowe – w jakich działaniach sprawdzają się najlepiej? Exprofesso

By odpowiedzieć na pytanie, w jakich działaniach projekty coachingowe sprawdzają się najlepiej, warto przyjrzeć się im z perspektywy jednostki, zespołu i organizacji.

Projekt coachingowy jest zazwyczaj odpowiedzią na wizję rozwoju organizacji lub działu. Dużo zależy od skali prowadzonej działalności.

Poziom organizacyjny

Z punktu widzenia organizacji projekty coachingowe mogą mieć charakter bardziej lub mniej strategiczny. Mogą być włączane w zintegrowane działania związane z restrukturyzacją, fuzją, wejściem na nowy rynek, zmianą profilu działalności. Mogą mieć charakter interwencyjny związany z wewnętrzną promocją na nowe stanowisko, konfliktem w zespole lub być formą nagrody i docenienia.

U podstawy efektywności coachingu jak i innych dyscyplin leży systemowe spojrzenie na organizację i jej interakcję z rynkiem. Coaching może być rozumiany, jako ciągły proces wspierania efektywności oraz jakości – indywidualnej i zespołowej. Innymi słowy coaching nie jest samodzielną i autonomiczną dyscypliną, którą można rozważać w oderwaniu od pozostałych. Ściśle łączy się z efektywnością finansową i operacyjną, z nauką i projektowaniem, z zarządzaniem i komunikacją oraz wieloma innymi.

Zatem z punktu widzenia organizacji projekty coachingowe mogą mieć charakter wspierający indywidualne i zespołowe zasoby w realizacji projektów lub wymiar całościowo podnoszący jakość i skuteczność samoorganizacji, komunikacji oraz zarządzania. W drugim przypadku adresowane są one w pierwszej kolejności do osób pełniących najważniejsze funkcje zarządcze. Executive coaching może być dobrym rozpoczęciem projektu coachingowego, gdyż inicjuje zmiany od najbardziej wpływowego ogniwa systemu.

W przypadku mniejszych podmiotów projekty coachingowe pomagają w przyjrzeć się organizacji i funkcjonowaniu firmy, zdefiniować wizję i cele przedsiębiorstwa w połączeniu z własnymi celami i zainteresowaniami. Adresowane do kierownictwa projekty coachingowe są często impulsem do rozwoju pozostałych pracowników. Wsparcie coacha przydaje się przy wejściu w nowy obszar działalności, dynamicznym rozwoju i wzroście zatrudnienia, ale też w sytuacji stagnacji czy braku pomysłów, konfliktach ze wspólnikami lub pracownikami.

Poziom zespołu

W zespołach projekty coachingowe mogą mieć różne funkcje. Świadomość jak coaching może pomóc na różnych etapach współpracy pozwala dobrać i zbudować odpowiednią formułę wsparcia. Zazwyczaj łączy się różne formy pracy w zależności od zbadanych i zgłaszanych potrzeb członków zespołu.

Projekt coachingowy ma za zadanie:

 • systemowe odniesienie roli zespołu do celów organizacji, jako wartości naczelnej,
 • ułatwienie określenia ról i przejęcia za nie odpowiedzialności,
 • uświadomienie wartości wewnętrznego wsparcia,
 • nauczenie samodzielnego zarządzania relacjami w zespole,
 • zdiagnozowanie potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych,
 • znalezienie adekwatnych i ekologicznych rozwiązań,
 • usprawnienie wymiany informacji w zespole.

Projekt coachingowy może dotyczyć zespołu, jako całości. Może być również zaproponowany indywidualnie osobie, która potrzebuje wsparcia w nowej roli, środowisku lub kulturze.

Wartościowe projekty coachingowe pełnią w zespołach funkcję podobna do wyjazdów integracyjnych. Z jednej strony oferują mniej rozrywki, z drugiej więcej przeżyć, autorefleksji i szczerości, co w rezultacie może być daje niezwykły i niepowtarzalny efekt.

Poziom jednostki

Z punktu widzenia klienta coachingu, niezależnie, czy jest on ekspertem, dyrektorem, czy prezesem, projekt coachingowy musi mieć sens i być adekwatny do możliwości osoby. Coaching będący odpowiedzią na indywidualne zapotrzebowanie wydaje się być idealnym rozwiązaniem.

By zapewnić wysokie prawdopodobieństwo powodzenia projektu coachingowego na poziomie jednostki wymagane są dobrowolność, adekwatność i celowość. Zapewnić to mogą między innymi:

 • jasna i otwarta komunikacja z przełożonym i/lub sponsorem,
 • trójstronny kontrakt klienta, sponsora i coacha oraz wspólne uzgodnienie celów i kryteriów ich realizacji,
 • dostosowanie procesu oraz formy pracy do potrzeb klienta,
 • dopasowanie wzajemne coacha i klienta.

Podobne artykuły:

Wśród wielu działań, którym sprzyja coaching na poziomie indywidualnym można wspomnieć o następujących:

 • wsparcie osoby przed promocją na nowe stanowisko,
 • zapobieganie wypaleniu zawodowemu,
 • zwiększenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności,
 • konfliktowa sytuacja z podwładnymi,
 • delegowanie i komunikacja w zespole,
 • zarządzanie sobą w czasie,
 • utrata motywacji i brak poczucia sensu w wykonywanej pracy,
 • konflikt wartości,
 • chęć umiejętnego wspierania podwładnych,
 • potrzeba zbudowania wizji rozwoju,
 • chęć przyjrzenia się swoim zachowaniom.

W przypadku małych przedsiębiorców coaching prawie zawsze wypływa z potrzeb indywidualnych i wiąże dużo bardziej z życiem osobistym niż w przypadku pracowników większych organizacji. Praca coacha dotyczy większego spektrum tematów, a także większego ryzyka związanego z prowadzonym biznesem. Tym ważniejsze wydaje się być dobre dopasowanie się coacha i klienta. Pomocne może być również doświadczenie coacha w jego obszarze działalności.

Mnogość typów i sposobów pracy coachingowej powoduje, że w różnych obszarach organizacji można stosować coaching, jako narzędzie diagnozy, wsparcia, refleksji i nauki oraz weryfikacji realizacji zamierzonych celów.

Na poziomie jednostki coaching jest potężną metodą wspierania umiejętności miękkich i twardych. Przekłada się to na efektywność indywidualną i zespołową oraz jakość komunikacji. W efekcie rośnie kultura pracy i poczucie współodpowiedzialności za rozwój organizacji.

Projekty coachingowe sprawdzają się najlepiej w działaniach zintegrowanych, dobrze przemyślanych, w sposób zrównoważony oddziałujących na całą organizację pozwalając zespołom i jednostkom sprawdzić, a następnie wykorzystać nowo uwolniony potencjał.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne - Szkolenia Krzysztof Michał Nowak