Przedmiar robót dla Zamawiającego obowiązanego stosować ustawę PZP

Przedmiar robót dla Zamawiającego obowiązanego stosować ustawę PZP http://all-free-download.com/

Przedmiar robót jest bardzo ważną częścią składową dokumentacji projektowej.

Zamawiający zainteresowany realizacją inwestycji na roboty budowlane, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę zobowiązany jest wykonać, bądź zlecić w trybie przetargowym, dokumentację projektową zawierającą między innymi przedmiar robót.(§ 4.1) opracowany zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

Przedmiar robót jednak nie jest wymagany w trybie zamówienia z wolnej ręki lub gdy w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego (§ 4.3).

Wymagania w zakresie opracowania przedmiaru robót zostały sprecyzowane przez Ministerstwo Infrastruktury w rozporządzeniu z 2 września 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) gdzie został określony zakres przedmiaru robót (§ 6) oraz jakie informacje powinny być podane dla każdej pozycji przedmiaru robót (§ 10.1).

Dokumentacja projektowa

Przedmiar robót jest częścią składową dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami rozporządzenia strona tytułowa dokumentacji projektowej powinna zawierać imiona i nazwiska osób opracowujących części składowe dokumentacji projektowej(§ 11.6).

Dla ułatwienia sporządzenia, a także weryfikacji przedkładanych przez biura projektów i kosztorysantów przedmiarów robót opracowano tabele sprawdzającą zgodność przedmiaru robót z rozporządzeniem.

Tabela ułatwia dokonanie kontroli formalnej i nie zwalnia zlecającego do przeprowadzenia kontroli merytorycznej obejmującej zakres opracowania.

Poniżej tabela sprawdzająca zgodność przedmiaru robót z rozporządzeniem:
Elżbieta Ziaja Biuro Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi SAMAX Elżbieta Ziaja