Przestój pomoże zredukować koszty pracy w firmie

Przestój pomoże zredukować koszty pracy w firmie sxc.hu

Koszty pracy można znacząco zredukować zarówno przy klasycznym, jak i antykryzysowym przestoju.

Firma w tarapatach finansowych może skorzystać z przestoju - jako rozwiązania dostępnego dzięki obowiązującej od 21 listopada 2013 nowej ustawie antykryzysowej (DzU z 2013 r., poz. 1291) albo jako tego klasycznego z art. 81 kodeksu pracy.

Ustawa antykryzysowa pozwala uzyskać nawet półroczne dofinansowanie do pracowniczych pensji podczas trwającego przestoju ekonomicznego - zauważa Rzeczpospolita. Wymaga jednak spełnienia konkretnych wymogów ustawowych. Jeśli spadki obrotów nie uprawniają do wyboru tego rozwiązania, można poszukać okoliczności, które uzasadniałyby wprowadzenie "zwykłego" przestoju.

Podobne artykuły:

Firma, która ma problem z zamówieniami, może objąć załogę przestojem ekonomicznym. Z tego rozwiązania może skorzystać przedsiębiorca, który: zanotował minimum 15 proc. spadek obrotów gospodarczych w ciągu kolejnych 6 miesięcy na przestrzeni 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, nie ma zaległości podatkowych czy składkowych, a jeśli jest zadłużony - terminowo spłaca daniny w ratach (ewentualnie do wniosku dołączył plan spłaty zadłużenia, które powstało w okresie spadku obrotów), nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia jego upadłości.

Przed wprowadzeniem tego rozwiązania na firmowy grunt, przedsiębiorca musi dogadać się ze związkami zawodowymi, a jeśli ich nie ma - z przedstawicielami pracowników. Potem składa wniosek o świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do marszałka województwa, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa.

Jeśli uda się wprowadzić taki przestój, w czasie jego obowiązywania szef wypłaca każdemu podwładnemu miesięczną minimalną stawkę, z czego ponad 1 tys. zł odda mu państwo.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów