Przewodnik po ubezpieczeniach transportowych

Przewodnik po ubezpieczeniach transportowych sxc.hu

Co powinni przede wszystkim wiedzieć przewoźnicy i spedytorzy szukający ubezpieczeń transportowych?

Z punktu widzenia prawa administracyjnego, działalność transportowa podlega ustawie o transporcie drogowym oraz innym aktom prawnym, mającym zastosowanie przy wykonywaniu tej działalności. Z punktu widzenia prawa cywilnego, prowadzenie tego typu działalności podlega stosownemu prawu przewozowemu: konwencji CMR, ustawie prawo przewozowe, prawu przewozowemu obowiązującemu w kraju wykonywania przewozów kabotażowych oraz kodeksowi cywilnemu.

Ocena ryzyka

Nie oznacza to, że wiedza przewoźników i spedytorów w tym zakresie powinna być aż tak szeroka. Ponieważ ubezpieczenia OCP i OCS wiążą się z odpowiedzialnością cywilną, bezsprzecznie powinni oni wiedzieć, jaka odpowiedzialność wynika z faktu wykonywania określonej działalności. Na pierwszy plan wysuwa się ocena ryzyka, która pozwala na rozpoznanie ryzyk, jakie wynikają z wykonywania określonej działalności. I nie można przy tym poprzestać na ocenie ryzyka wynikającego z bieżącej działalności, gdyż ubezpieczenie jest zawierane na okres 12 miesięcy i ryzyko powinno być oceniane przez pryzmat zdarzeń przyszłych, a nie przeszłych. Ryzykiem w transporcie są m. in.: rodzaj przewożonych ładunków, kierunki wykonywanych przewozów, miejsca odbywania postojów, błędy w dokumentacji przewozowej (brak wpisania przewoźnika w list przewozowy), podwykonawcy, którym zlecane są przewozy (brak weryfikacji), jakość wykonywanych czynności (rażące niedbalstwo) i wiele innych.

Odpowiedzialność prawna

Kolejnym etapem jest określenie prawnej odpowiedzialności przewoźnika i spedytora w przypadku zrealizowania się ryzyka. Odpowiedzialność cywilna jest przedmiotem ubezpieczenia OCP i OCS, zatem bez jej precyzyjnego określenia niemożliwe jest zoptymalizowanie ochrony ubezpieczeniowej. Warto w tym miejscu wskazać, że prawo przewozowe uwzględnia ograniczenia i rozszerzenia tej odpowiedzialności, co jest ważne nie tylko przy rozpatrywaniu reklamacji i roszczeń, ale również przy konfigurowaniu ubezpieczenia.

Procedury zmniejszające ryzyko

Obserwuje się, że ubezpieczyciele zwracają uwagę na ryzyko tkwiące w sferze działalności przewoźników i spedytorów. To powoduje, że warunki ubezpieczeń często narzucają na nich obowiązek stosowania szczegółowych procedur zmniejszających ryzyko już na poziomie operacyjnym. Przewoźnicy i spedytorzy sięgający po rozwiązania gwarantujące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, muszą zatem wdrożyć stosowne procedury i zadbać o to, aby zatrudnieni pracownicy i kierowcy dysponowali odpowiednią wiedzą i stosowali się do zaleceń i instrukcji.

Plan asekuracyjny

Dopiero po dokonaniu powyższego, można przygotować plan asekuracyjny, czyli określić niezbędny zakres ubezpieczenia OCP lub OCS. Można powiedzieć, że zawieranie ubezpieczeń jest takim „know how”, czyli trzeba wiedzieć od czego się ubezpieczyć i jak się ubezpieczyć. Oczywiście nie jest to proste i zaleca się, aby przy konfigurowaniu zakresu ubezpieczenia wspierać się ekspertami, którzy specjalizują się w ryzykach i ubezpieczeniach transportowych.

CDS Kancelaria Brokerska Jerzy Różyk