Przyjmowanie pracowników

Przyjmowanie pracowników Image courtesy of Vichaya Kiatying-Angsulee/FreeDigitalPhotos.net

Rekrutacja to cały proces. To nie tylko rozmowa kwalifikacyjna i samo przyjęcie do pracy. Z czym więcej się zatem wiąże?

Zakładając, iż jesteśmy już po rozmowie wstępnej z pracownikiem i jest to właśnie ta osoba, którą chcemy zatrudnić, musimy wypełnić kilka niezbędnych formalności. Mianowicie wypisać pisemnie umowę o pracę – w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy ustnej, zgromadzić akta osobowe, zgłosić naszą firmę jako płatnika składek i pracownika do ZUS, dokonać zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy.

Ważniejsze zasady Kodeksu pracy

Pamiętajmy, iż zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę (tak jak nasz pracownik), powołania (np. urzędnik państwowy), wyboru (np. poseł czy senator), mianowania (jak np. nauczyciel) lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracownikiem może być także osoba, która nie ukończyła 18 lat, wówczas należy tylko zwrócić uwagę na szczególne przepisy wynikające z Kodeksu pracy, dotyczące zatrudniania młodocianych.

Podobne artykuły:


Pracodawcą jest osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna (np. spółka, urząd), jeżeli zatrudnia pracowników. Pomiędzy pracodawcą a pracownikiem nawiązuje się stosunek pracy, który pozwala na swobodny wybór i wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Nie da się zatem nawiązać stosunku pracy, jeśli nie zgadza się któraś ze stron. Samo nawiązanie stosunku pracy rodzi określone obowiązki po stronie pracodawcy i pracownika.

Umowa o pracę

Poprzez podpisanie umowy o pracę pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Należy przy tym pamiętać, iż zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy (czyli z wszelkimi konsekwencjami, takimi jak odpowiedzialność pracodawcy za pracownika, wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne, spory w Sądzie Pracy) jest każde zatrudnienie mające ten charakter, bez względu na nazwę zawartej umowy. Zgodnie z Kodeksem pracy Umowa o pracę powinna być zawarta w formie pisemnej, z wyraźnym określeniem rodzaju i warunków umowy, a w szczególności:

  • rodzaju pracy i miejsca jej wykonywania,
  • wymiaru czasu pracy,
  • terminu rozpoczęcia pracy
  • wynagrodzenia za pracę.

Umowa sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden dla pracodawcy do akt osobowych i jeden dla pracownika) powinna zostać przekazana, jako potwierdzenie nawiązania stosunku pracy, pracownikowi w ciągu 7 dni. Pracodawca może zaproponować pracownikowi następujące zasady zatrudnienia zawarcie umowy na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonywania danej pracy (przy czym każda z tych umów może być poprzedzona umową zawarta na okres próbny – nie dłużej niż 3 miesiące). Ze względu na chęć sprawdzenia pracownika w konkretnej pracy możemy zatrudniać pracownika dwukrotnie na czas określony, trzecia z kolei umowa automatycznie przybiera charakter umowy na czas nieokreślony.

Wynagrodzenia pracownicze

Zgodnie z Kodeksem pracy wynagrodzenie dla pracownika powinno być ustalone tak, aby odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, urlop wypoczynkowy i za czas choroby (w 80% wynagrodzenia zasadniczego, chyba że jest to choroba zawodowa lub ciąża – wówczas 100%). Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Swoją wypłatę pracownik odbiera raz w miesiącu, w oznaczonym z góry terminie i miejscu. Pracownik zachowuje prawo do wglądu w sposób obliczanego wynagrodzenia, i można potrącać mu bez jego zgody tylko następujące należności:

  • zasądzone wyrokiem świadczenia alimentacyjne i inne,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi przez zakład pracy,
  • kary pieniężne, z tytułu kar porządkowych w zakładzie pracy.

Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż pracodawca zatrudniający co najmniej 20 osób ustala warunki wynagradzania za pracę oraz inne świadczenia pracownicze w regulaminie wynagradzania.

Czas pracy

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym wyznaczonym do pracy miejscu. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy. Podczas ewidencji czasu pracy i rozliczeń finansowych z pracownikiem, należy dodatkowo uwzględnić pracę w ruchu ciągłym, w godzinach nadliczbowych, w nocy, niedziele i święta.

Wydawnictwo Forum Sp. z o. o.