Restrukturyzacja zatrudnienia dostosowana do strategii rozwoju

Restrukturyzacja zatrudnienia dostosowana do strategii rozwoju Photo credit: MarcelGermain / Foter

Kompleksowa analiza restrukturyzacji firmy (case study - Dar Natury). Poznaj etapy analizy, przygotowania, wdrażania i efekty zmiany w przedsiębiorstwie.

Restrukturyzacja zatrudnienia jest zamierzonym działaniem, polegającym na dokonywaniu w określonym czasie ważnych zmian w obszarze zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie, które ma na celu dostosowanie posiadanego potencjału pracowniczego do potrzeb organizacji działającej w bardzo konkurencyjnym otoczeniu.

W książce zaprezentowano najciekawsze opisy przypadków przedsiębiorstw biorących udział w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Wprowadzenie

Restrukturyzacja zatrudnienia jest zamierzonym działaniem, polegającym na dokonywaniu w określonym czasie ważnych zmian w obszarze zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie, które ma na celu dostosowanie posiadanego potencjału pracowniczego do potrzeb organizacji działającej w bardzo konkurencyjnym otoczeniu. Restrukturyzacja zatrudnienia kojarzy się przede wszystkim ze zwolnieniami, ale może też być zmianą o charakterze jakościowym, mającą postać przekształcenia struktury kwalifikacyjnej, zawodowej lub stanowiskowej pracowników. Restrukturyzacja zatrudnienia obejmuje z reguły1: redukcję zatrudnienia, redukcję liczby szczebli zarządzania, wyłączanie pracowników na zewnątrz przedsiębiorstwa oraz rekonwersję zawodową.

Podobne artykuły:

Jak podaje M. Egeman, rekonwersja zawodowa to proces mający na celu adaptację pracowników do nowych warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa i rynku pracy oraz przywrócenie do aktywności zawodowej (ponowne zatrudnienie) tych pracowników, którzy utracili pracę lub których zwolnienie jest zamierzone w związku z procesami restrukturyzacji.

W ramach rekonwersji rozróżnia się:

    • Przegrupowanie, tzn. ponowne zatrudnienie pracownika na stanowisku pracy o treści zbliżonej do dotychczas zajmowanego.
    • Przekwalifikowanie, tzn. ponowne zatrudnienie pracownika na stanowisku pracy o treści istotnie różniącej się od dotychczas zajmowanego, które wymaga zmiany dotychczasowego profilu jego kompetencji (wiedzy, umiejętności, doświadczenia, postaw).

Właśnie z przykładem doskonale przeprowadzonego procesu rekonwersji zawodowej mamy możliwość zapoznać się bliżej, omawiając proces restrukturyzacji zatrudnienia w obliczu łączenia się przedsiębiorstw (fuzji) i utworzenia nowej organizacji o nazwie ESI Polska Sp. z o.o. - Zakład Dar Natury.

Historia firmy

Spółka ESI Polska Sp. z o.o. - Zakład Dar Natury, znana powszechnie pod marką produktu Dar Natury, powstała w 2002 roku z połączenia działających od dziesięciu lat na rynku polskim trzech siostrzanych spółek: Nature Gift Distribution Sp. z o.o., PK Distribution Sp. z o.o. oraz Nature Gift Ltd., zespolonych kapitałowo w zakresie zarządzania, tworzących jednolity system dostaw wody źródlanej pod nazwą Dar Natury. Główna siedziba firmy mieści się w Warszawie, a na terenie kraju funkcjonuje dwadzieścia pięć regionalnych jednostek. 

Lata 1993-1995 to okres pionierski w działalności firm-sióstr, kiedy tworzono i sprawdzano produkt oraz pozycjonowano go na rynku. Opracowano wtedy podstawowe procedury pozyskiwania i obsługi klienta, skuteczne sposoby promowania produktu, efektywne systemy naboru, adaptowania i motywowania pracowników. Właściciele i - nieliczna w tych latach - kadra kierownicza nie dysponowali żadnym wsparciem koncepcyjnym pochodzącym z innej, bardziej doświadczonej organizacji. Spółka działała jako samodzielne przedsiębiorstwo, a nie jako polski oddział zagranicznej, doświadczonej w branży firmy-matki. Wypracowana strategia rozwoju szybko jednak przyniosła dobre rezultaty - już w drugim roku działalności spółka została liderem branży, prześcigając kilka firm o dłuższym stażu aktywności rynkowej. Poważnymi ograniczeniami dalszego rozwoju były wtedy: niedostatek kapitału koniecznego do dalszych niezbędnych inwestycji oraz niski poziom świadomości potrzeby oferowanego produktu wśród potencjalnych nabywców. 

W latach 1995-1997 nastąpiły duże zmiany w układzie własnościowym, pozyskano bowiem dużego zagranicznego partnera finansowego. Pośrednio wiązało się to z zatrudnieniem wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz z wielkimi inwestycjami w infrastrukturę spółki. W tym okresie wyremontowano siedzibę firmy, wprowadzono specjalistyczny system informatyczny, zakupiono własne środki transportu. Inwestycje te, wsparte intensywnym doskonaleniem procedur wewnętrznych, umocniły pozycję firmy na rynku.

Podobne artykuły: