Rozmowy telefoniczne i stopniowanie nacisku w windykacji

Rozmowy telefoniczne i stopniowanie nacisku w windykacji Windykacja

W rozmowach telefonicznych należy dążyć przede wszystkim do uzyskania informacji o przyczynach zatorów płatniczych dłużnika oraz jego możliwości spłaty.

Trzeba umiejętnie wyczuć, czy rozmówca faktycznie ma przejściowe kłopoty finansowe, ale ma plan by to rozwiązać. Czy też kombinuje licząc, że odwlekanie terminu płatności w nieskończoność spowoduje, że dotrwa do bezpiecznego terminu przedawnienia, po którym dochodzenie należności w sądzie przez wierzyciela będzie trudne, a nawet użyję słowa niemożliwe.

W nacisku telefonicznym i korespondencyjnym ze swoim dłużnikiem należy być konsekwentnym o czym wielu wierzycieli niestety zapomina – mówiąc później, że instytucje zajmujące się tego typu sprawami są nieskuteczne. Wierzyciel musi być słowny w stosunku do dłużnika i wymagać bezwzględnego realizowania ustaleń z nim. Ważne jest też, by w rozmowach telefonicznych, jak i wezwaniach do zapłaty stopniowo zwiększać sankcje, których zadaniem jest utrudnić funkcjonowanie w działalności dłużnika. Dlatego jeśli zapowiadamy sankcję musimy ją później zrealizować. Jeśli dłużnik zauważy w trakcie rozmów z wierzycielem, że zagrożenie nie jest realne, że zapowiadane sankcje nie nadchodzą, to wtedy niech wierzyciel nie dziwi się, że dłużnik lekceważy nasze telefony, monity, a nam trudniej wyegzekwować spłatę.

Represje prawne 

DOKUMENTY

By sprawnie prowadzić windykację należności należy zgromadzić jak najwięcej dokumentów poświadczających istnienie wymagalności należności. Stąd DOKUMENTACJA DO PROWADZENIA WINDYKACJI JEST ELEMENTEM NIEZBĘDNYM. Są to przede wszystkim faktury VAT, podpisane umowy o współpracy, dokumenty dostawy WZ, korespondencja pisemna z dłużnikiem do których można zaliczyć:

 • propozycję odroczenia terminu spłaty,
 • propozycje spłat ratalnych,
 • reklamacje dłużnika.

Warto pamiętać, że te informacje dają wierzycielowi możliwość prowadzenia rozmowy ze swoim dłużnikiem bez elementów zaskoczenia z jego strony.

WEZWANIA DO ZAPŁATY I INNE PISMA

Warto pamiętać, że jeśli dłużnik nie spłaci należności w terminie, przedsiębiorca może dochodzić swoich roszczeń na drodze polubownej i sądowej. Zanim jednak sprawa trafi do sądu, przedsiębiorca powinien skierować do dłużnika wezwanie do zapłaty, najlepiej za potwierdzeniem nadania.

Musimy pamiętać, że pozew do sądu złożony bez:

Odpisu wezwania do zapłaty lub dowodu jego doręczenia lub dowodu jego wysłania pozwanemu przesyłką poleconą, nie może być prawidłowo rozpatrzony ze względu na braki formalne.

Wezwanie powinno być doręczone na adres, pod którym dłużnik ma zarejestrowaną działalność gospodarczą lub, który został określony w umowie jako adres do korespondencji, lub adres wskazany w KRS.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ, ŻE W PRZYPADKU SPÓŁKI CYWILNEJ WEZWANIE
DO ZAPŁATY MUSI BYĆ WYSŁANE ODRĘBNIE DO KAŻDEGO ZE WSPÓŁNIKÓW.

Wezwanie do zapłaty musi zawierać:

 • Określenie dłużnika,
 • Określenie wierzyciela,
 • Wartość należności,
 • Nr dokumentu, który poświadcza dług, termin jego wystawienia,
 • Datę płatności,
 • Może zawierać wartość narosłych odsetek (umownych lub ustawowych),
 • Numer rachunku bankowego, na który ma być dokonana wpłata,
 • Ostateczny termin na dokonanie wpłaty z określeniem konsekwencji (sankcji).

GIEŁDY WIERZYTELNOŚCI

Jedną z konsekwencji opóźnienia się w płatnościach może być zagrożenie umieszczenia należności dłużnika na Giełdach Wierzytelności.

Część Giełd Wierzytelności oprócz działalności podstawowej oferuje także usługi jak np. mediacje gospodarcze (o czym mało kto wie), a nawet doradztwo z zakresu prawa obrotu wierzytelnościami, a nawet nabywa na swój własny rachunek i ryzyko części wystawionych za ich pośrednictwem  wierzytelności celem ich dalszej odsprzedaży albo windykacji we własnym zakresie.

Giełdy Wierzytelności wprowadziły dla swoich klientów także udogodnienia umożliwiające obserwowanie konkretnych ogłoszeń, wyszukiwanie zaawansowane czy monitorowanie na przyszłość wierzytelności w stosunku do danego dłużnika, co czyni tą instytucję jeszcze bardziej atrakcyjną.

BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ

Wpisy do Biur Informacji Gospodarczej, które działają na mocy Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych też mogą pomóc w odzyskaniu swoich pieniędzy. Jednak wierzyciel musi pamiętać, że żeby przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika będącego konsumentem jak i nie będącego konsumentem może wyłączenie wówczas jeśli spełni odpowiednie warunki.

Metamorfoza Instytut Szkoleń Małgorzata Wołczek