Rozwiń inteligencję emocjonalną

Rozwiń inteligencję emocjonalną stock.xchng

Umiejętności i kompetencje zawodowe to nie tylko wiedza fachowa. Przekonał się o tym zapewne każdy, kto zatrudnił lub współpracował z osobą wysoce wykwalifikowaną i dobrze wykształconą, pozbawioną jednak podstawowych umiejętności interpersonalnych.

Autorka artykułu wyjaśnia czym jest inteligencja emocjonalna i jakie czynniki się na nią składają. Wskazuje, w jaki sposób ten rodzaj inteligencji decyduje o sukcesie zawodowym oraz jak można ją rozwijać.

To, w jaki sposób panujemy nad sobą i w jakich stosunkach pozostajemy z otaczającymi nas ludźmi  a więc tzw. inteligencja emocjonalna jest zasadniczym elementem wyznaczającym sukces zawodowy. Daniel Golleman, ekspert w dziedzinie inteligencji emocjonalnej twierdzi, że zmienna ta powinna być uwzględniona w procesie rekrutacji i selekcji pracowników przynajmniej w takim samym stopniu, jak iloraz inteligencji.

Podobne artykuły:

Inteligencja emocjonalna wyznacza stopień, w jakim jesteśmy w stanie radzić sobie z samym sobą i innymi ludźmi. Składa się na nią pięć czynników:

  • samoświadomość – wiedza o własnych stanach wewnętrznych
  • samoregulacja  umiejętność panowania nad swoimi stanami wewnętrznymi
  • motywacja  skłonność do wytyczania sobie celów i dążenie do osiągania ich
  • empatia  zdolność uświadamiania sobie stanów innych osób
  • społeczne umiejętności – zdolność wzbudzania u innych pożądanych reakcji

Poziom intelektu (iloraz inteligencji)

Jest w znacznym stopniu determinowany przez czynniki stałe, niezmienne i trudno go rozwijać (w wieku dojrzałym obserwuje się nawet nieznaczny, aczkolwiek statystycznie istotny spadek ilorazu inteligencji). Natomiast inteligencję emocjonalną można w różny sposób kształcić przez całe życie, a jej natężenie jest względnie niezależne od ilorazu inteligencji. Zdaniem autora „Inteligencji emocjonalnej w praktyce”  Daniela Gollemana treningi są właśnie jednym z takich sposobów podwyższania "emocjonalnej mądrości".

Jedną z propozycji stosowanych w biznesie, a wpływających na wzrost inteligencji emocjonalnej jest „Trening Osobistego Rozwoju Zawodowego”. Przeznaczony on jest dla osób, których dalszy rozwój zawodowy zależy w głównej mierze od osobistych uwarunkowań i możliwości, a w mniejszym stopniu od opanowania kolejnych aspektów wiedzy fachowej. Są to zwykle osoby na kierowniczych stanowiskach różnego szczebla oraz samodzielni pracownicy i osoby planujące jakąś zmianę lub rozwój w swojej karierze zawodowej.

Celem treningu jest stworzenie uczestnikom zajęć możliwości dalszego rozwoju zawodowego poprzez identyfikację mechanizmu psychologicznego leżącego u podłoża trudności zawodowych i eliminację przyczyn osobistych ograniczeń. Ponadto osoby biorące udział w treningu osobistego rozwoju zawodowego uzyskują pomoc w zakresie określenia swojego psychologicznego potencjału i rozwinięcia go. Z jednej strony są to takie aspekty osobistego funkcjonowania, które były już wykorzystywane. Trening, w takim wypadku, pomaga rozszerzyć zakres działań, w których te sfery są używane. Z drugiej strony w trakcie zajęć istnieje możliwość odkrycia dotąd nie wykorzystywanych lub zablokowanych psychologicznych zasobów. Uczestniczenie w treningu pomoże odblokować je i włączyć do codziennego życia zawodowego i osobistego.

Szkolenie rozpoczyna się szeroką, wieloaspektową diagnozą psychologiczną obejmującą:

  • analizę potencjałów i zasobów predysponujących do określonych obszarów działalności zawodowej,
  • preferencje osobowościowe,
  • typ temperamentu,
  • styl myślenia.

Dokonana w fazie wstępnej diagnoza jest później wykorzystywana w dalszej części treningu jako podstawa konstruowania własnych stylów radzenia sobie z trudnościami zawodowymi i określania unikalnych wzorców rozwoju potencjału zawodowego i osobistego.

Aktywne metody

Trening prowadzony jest metodami aktywnymi zaczerpniętymi z różnych szkół psychologicznych: gestaltu, neurolingwistycznego programowania, behawioryzmu i psychologii poznawczej. Ponieważ jednak celem jest zmiana manifestująca się na płaszczyźnie zawodowej, najczęściej w trakcie zajęć wykorzystywane są metody poznawcze, przy pomocy których prowadzona jest większa część treningu. Pozostałe techniki stosowane są wspomagająco, w zależności od specyficznych potrzeb grupy (np. neurolingwistyczne programowanie używane bywa do psychologicznego rzutowania zachowań w przyszłość zawodową, metody behawiorystyczne do utrwalenia nabytej umiejętności itp.). Do jednych z najczęściej stosowanych zabiegów poznawczych zaliczyć można sesję informacji zwrotnych. Grupa treningowa wykorzystywana jest wtedy, obok osób prowadzących, jako źródło obserwacji uczestników w celu diagnozy podstawowych trudności i ograniczeń zawodowych oraz określenia potencjalnych sposobów radzenia sobie z nimi.

W kontekście czterech aspektów, poprzez które definiowana jest inteligencja emocjonalna, trening osobistego rozwoju zawodowego najintensywniej oddziałuje na samoświadomość i samoregulację. Wzrost świadomości własnych stanów wewnętrznych oraz umiejętne wykorzystywanie tej wiedzy prowadzą do zwiększenia efektywności funkcjonowania zawodowego.

Źródło: Czytelnia – www.profirma.com.pl

Podobne artykuły:ProFirma Sp. z o.o., Oddział Warszawa