Rynek pracy skorzysta na oskładkowaniu umów zleceń

Rynek pracy skorzysta na oskładkowaniu umów zleceń Syda Productions - Fotolia

Polski sektor usług personalnych jest zgodny w pozytywnej ocenie zmian w prawie związanych z objęciem obowiązkowymi składkami ZUS umów zleceń. Jak oceniają eksperci, nowe rozwiązania legislacyjne spowodują poprawę jakości zatrudnienia na rynku pracy.

To nastąpi poprzez wzrost liczby zawieranych umów o pracę tymczasową. W efekcie tych zmian segment usług HR w Polsce może odnotować nawet dwu-, trzykrotny wzrost poziomu zatrudnienia.

23 października 2014 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która przewiduje wprowadzenie obowiązkowego odprowadzania składki emerytalnej i rentowej od umów zleceń. Składki te będą odprowadzane od kwoty równej co najmniej pensji minimalnej. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. i poprawią kondycję polskiego rynku pracy.

Krok w dobrym kierunku?

– Umowy cywilnoprawne były w ostatnich latach nadmiernie stosowane, czego efektem jest 1,25 mln pracowników w Polsce zatrudnionych właśnie na takich zasadach. Oskładkowanie umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia to ważny krok w dobrym kierunku – mówił Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR. – Wiodącą rolę zaczną odgrywać agencje pracy tymczasowej, które zapewniają dostęp do elastycznych form zatrudnienia przy zachowaniu najwyższych standardów. W ubiegłym roku w procesie samoregulacji zaproponowaliśmy Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej pakiet dobrych praktyk dla całego sektora HR. Jestem przekonana, że wdrożenie tych rozwiązań oraz odpowiednie zmiany legislacyjne przełożą się na poprawę warunków pracy w Polsce – dodaje Anna Wicha.

Rynek pracy będzie dalej wymagał uelastycznienia form zatrudnienia

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w 2013 r. na 44 tys. skontrolowanych umów cywilnoprawnych w niemal 9 tys. zakładów pracy, w co piątym dochodziło do nadużyć. W zweryfikowanych firmach zatrudniane były na umowy zlecenia lub umowy o dzieło osoby, które świadczyły pracę w warunkach właściwych dla umów o pracę.

Nowe regulacje wymuszą na pracodawcach odejście od zatrudniania pracowników na umowach cywilnoprawnych i zwiększą wykorzystanie innych rozwiązań przewidzianych przez Kodeks pracy. Polski rynek pracy będzie dalej wymagał uelastycznienia form zatrudnienia, co doprowadzi do naturalnego wzrostu popytu na pracę tymczasową. Nadal odbiegamy od średniej europejskiej pod względem liczby pracowników tymczasowych. Stosunek osób zatrudnianych w Polsce na zasadach tymczasowych do pozostałych pracowników wynosi zaledwie 1,2 proc., co przy średniej europejskiej na poziomie 1,7 proc. i wyniku Wielkiej Brytanii wynoszącym 3,9 proc. pokazuje ogromny potencjał rozwoju. Dlatego spodziewam się, że wprowadzone i planowane zmiany legislacyjne spowodują nawet dwu-, trzykrotny wzrost polskiego rynku pracy tymczasowej.

Umowy tymczasowe

Umowy cywilnoprawne często są mylone z umowami tymczasowymi, a występują w nich znaczące różnice. Pracownicy tymczasowy objęci są zapisami Kodeksu pracy, co powoduje, że podpisując umowę, mają dostęp m.in. do informacji o warunkach zatrudnienia, czasu pracy, limitu godzin ponadwymiarowych czy systemów zmianowych. Takim regulacjom nie podlegają umowy zlecenia, które podchodzą pod Kodeks cywilny. Z najnowszych danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (informacja o rynku agencji zatrudnienia w 2013 roku, MPiPS) wynika, że obecnie w Polsce zatrudnionych na umowach o pracę tymczasową jest 559 tys. Polaków. To niemal dwukrotnie mniej niż wynosi poziom zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych.

Podobne artykuły:

Ozusowanie umów wpłynie na poprawę sytuacji pracowników

– Zapewnienie równorzędnych warunków pracy dla osób zatrudnionych zarówno na umowach o pracę, jak i w ramach elastycznych form zatrudnienia pokrywa się z zapisami ustawy o pracy tymczasowej. Tego typu umowa zapewnia wszystkie gwarantowane przez prawo przywileje pracownicze, takie jak: prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze dwóch dni za każdy przepracowany miesiąc, prawo do korzystania ze zwolnień chorobowych, wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, a także dostęp do programów pozapłacowej motywacji wdrożonych w przedsiębiorstwach. Pracownicy zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych są pozbawieni takich możliwości. Dlatego w mojej ocenie ozusowanie umów wpłynie na poprawę sytuacji socjalnej polskich pracowników, dając im jednocześnie większy komfort pracy i bezpieczeństwo zatrudnienia. Dodatkowo będziemy mieli do czynienia z procesem wyrównania szans konkurencyjności agencji zatrudnienia z firmami świadczącymi outsourcing pracowniczy na umowach zleceniach – podsumowuje Jarosław Adamkiewicz, prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Work Service SA Tomasz Hanczarek