Rynek pracy w Warszawie

Rynek pracy w Warszawie www.sxc.hu

Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie, przeciętne zatrudnienie w Warszawie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2013 r. w wyniosło 949,1 tys. osób.

Zatrudnienie w stolicy

W stosunku do września 2012 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia zanotowano w sekcjach: pozostała działalność usługowa (o 20,0%), administrowanie i działalność wspierająca (o 9,7%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 8,2%), przemysł (o 8,1%), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 1,7%), informacja i komunikacja (o 1,0%).

Spadek zatrudnienia wystąpił w sekcjach: budownictwo (o 9,9%), obsługa rynku nieruchomości (o 8,6%), transport i gospodarka magazynowa (o 5,0%), zakwaterowanie i gastronomia (o 3,7%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 2,2%).

Podobne artykuły:

Bezrobotni w Warszawie

W  końcu  września 2013 r. liczba zarejestrowanych  bezrobotnych wyniosła  55 888  osób i była o 20,2% większa niż w analogicznym okresie 2012 r.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wyniosła 27 101, co stanowiło 48,5% ogółu bezrobotnych (przed rokiem 49,4%) i 20 % bezrobotnych kobiet w województwie mazowieckim. W stosunku do września 2012 r. liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o 18 %.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 4,9% (we wrześniu 2012 r. 4,1%), średnia w województwie mazowieckim kształtowała się na poziomie 11,0% (przed rokiem 10,2%), natomiast w kraju na poziomie 13,0% (przed rokiem 12,4%).

We wrześniu 2013 r. zarejestrowano w urzędach pracy 5293 osoby bezrobotne (5196 we wrześniu 2012 r.). Bezrobotni zarejestrowani stanowili 19,5% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w województwie.

infografika Urząd Statystyczny w Warszawie


http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/warsz/ASSETS_komunikat_09_waw_2013.pdf

Podobne artykuły:

red