Selekcja pracowników cz. 4

Selekcja pracowników cz. 4 Image courtesy of basketman/FreeDigitalPhotos.net

Okres recesji oprócz wielu niedogodności niesie ze sobą również wiele nowych możliwości. Mogłoby się wydawać, że w czasach, gdy przedsiębiorstwa zajmują się głównie redukcją liczby zatrudnionych, dobór i selekcja pracowników zejdzie na drugi plan.

Tymczasem, nawet gdy zaczyna dominować polityka ostrych cięć i oszczędności, nie zanika potrzeba selekcji; co więcej, te właśnie oszczędności wymuszają stosowanie takich metod doboru, które zagwarantują wybór rzeczywiście odpowiedniego kandydata. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu  lub o odrzuceniu kandydata dokonuje się wskutek ustalenia wagi wszelkich okoliczności przemawiających za zatrudnieniem i za odrzuceniem kandydata z punktu widzenia potrzeb organizacji.

Oferta pracy

Etapem kończącym selekcję jest przedstawienie wybranemu kandydatowi oferty pracy. Jej przyjęcie skutkuje nawiązaniem stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.

Polski system prawny zna dużą rozmaitość stosunków prawnych, których przedmiotem jest świadczenie pracy.

Podobne artykuły:

Są to:

1. Stosunki administracyjnoprawne – powstające w aparacie państwowym i stanowiące podstawę zatrudnienia dla żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, pożarnictwa itp.;

2. Stosunki cywilnoprawne – do których należą:

 • umowa zlecenie;
 • umowa o dzieło;
 • umowa agencyjna;
 • umowa o pracę nakładczą;
 • świadczenie pracy na podstawie członkostwa w spółdzielniach lub spółkach, wtedy gdy zobowiązanie to wynika ze stosunku członkostwa w spółdzielni lub udziału w spółce.

3. Stosunki pracy:

 • umowa o pracę;
 • umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego;
 • powołanie;
 • wybór;
 • mianowanie;
 • spółdzielcza umowa o pracę.

Ze względu na to, że prawo pracy regulując stosunki pracy przyznaje pracownikowi większe prawa i ustanawia większą ochronę niż prawo cywilne i jednocześnie nakłada na pracodawców większe obowiązki, obserwowano zjawisko ucieczki pracodawców od stosunków pracy na rzecz stosunków cywilnoprawnych.

Kandydaci, których oferty zostały odrzucone, powinni zostać poinformowani o tym fakcie, ale ich akta powinny być przechowywane w organizacji, gdyż mogą oni być przydatni organizacji w przyszłości.

Proces selekcji w poszczególnych etapach rodzi liczne problemy natury etycznej, których odpowiednie rozstrzyganie ma bezpośrednie znaczenie dla dokonywanej selekcji oraz dla ogólnego obrazu organizacji.

Do tych elementów etycznych należą:

 • Waga pierwszych kontaktów.
 • Subtelność reguł gry, która ma ujawnić potencjały i wzajemne oczekiwania partnerów.Zakres spełnienia obietnic przy zawieraniu umowy o pracę z wybranym kandydatem, jak również precyzja w określeniu zadań i obowiązków, a nawet stosowanie okresu próbnego wobec pracownika.

Podobne artykuły:

Training Factory-Warszawa Sandra Waszniewska