Sposób na podniesienie zaangażowania pracowników

Sposób na podniesienie zaangażowania pracowników sxc.hu

Współczesne firmy poszukują innowacyjnych sposobów, dzięki którym mają szanse osiągnąć synergię i podnieść poziom zaangażowania pracowników w powierzone obowiązki. Odpowiedzią na te potrzeby może być strategia Pro Active Tools.

Strategia Pro Active Tools jest metodą, która daje szansę na wypracowanie skutecznych rozwiązań w efekcie aktywnej, budującej zaangażowanie, współpracy w organizacji. Działania przyczyniają się do wypracowania atrakcyjnej dla pracowników kultury organizacyjnej, a jednocześnie efektywnego współdziałania w kontekście realizacji celów biznesowych. Strategia Pro Active Tools składa się z 15 elementów. Oto one:

People – ludzie najważniejszym kapitałem firmy

Odpowiedni ludzie na dostosowanych do ich umiejętności stanowiskach, stają się inwestycją na przyszłość. Dlatego pierwszym krokiem przy wdrażaniu strategii Pro Active Tools jest przeprowadzenie profesjonalnej rekrutacji. Rekrutujący powinni zwrócić uwagę nie tylko na dopasowanie kompetencji kandydatów do stanowiska pracy, ale również skupić się na ich motywacjach i wartościach zawodowych. W przypadku przyjęcia kandydatów na nowe stanowisko, duże znaczenie ma również budowanie dobrej atmosfery oraz sposób wdrażania w system pracy, obowiązujący w danej organizacji. Na późniejszym etapie ważne jest motywowanie pracowników do wykorzystania ich talentów, samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji np. poprzez zastosowanie coachingu managerskiego lub innych jego rodzajów.

Relationship – wartościowe relacje

Budowanie zdrowych, pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami a menadżerem/liderem rozwijają proaktywną postawę, podczas wykonywanych zadań. Dzięki temu, pracownicy chętniej przejmują inicjatywę, dążąc do pozytywnej współpracy. Dbanie o dobre relacje w firmie wiąże się również w przestrzeganiem określonych zasad ze strony pracowników, jak również ich liderów, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb psychologicznych obu stron. Wartości takie jak: konstruktywny, obustronny feedback oraz przemyślane stosowanie technik motywacyjnych, powinny być stałym elementem kształtowania przyjaznej kultury organizacyjnej bez stosowania przymusu.

Openness – otwartość na opinie

Dobre relacje wpływają na jakość wykonywanej pracy oraz większą otwartość na nowe rozwiązania, które są chętniej proponowane przez innych pracowników. Taka sytuacja sprzyja powadzeniu regularnych spotkań, coachingów zespołowych lub burzy mózgów w trakcie której pojawia się najwięcej kreatywnych pomysłów. Uwzględnianie zdania pracowników, angażowanie ich w procesy decyzyjne, jak również badanie ich satysfakcji i zaangażowania to kluczowe narzędzia w tym obszarze.

Accelerate – przyspieszenie procesów biznesowych

Proces podejmowania decyzji w firmie czasem przeciąga się przez zbędną biurokracje oraz nieumiejętny sposób delegowania zadań. Opierając się na zaufaniu warto rozdzielić zadania pomiędzy pracowników i monitorować ich pracę. Ta strategia działania skróci czas realizacji projektu. Nie obawiajmy się upełnomocnić pracowników w kwestiach, w których są dobrzy. Tym sposobem wpływamy na ich poczucie przynależności oraz świadomość odpowiedzialności za swój wkład w rozwój firmy.

Change – efektywnie zarządzaj zmianą

W trakcie budowania zaangażowania pracowników  w cele firmy, organizacja często stawia opór, przed wprowadzeniem zmian w jej funkcjonowaniu. W dzisiejszych czasach, jest to naturalna kolej rzeczy - rynek cały czas się rozwija, dlatego przekształcanie dotychczasowych rozwiązań powinno stać się codziennością w działaniach firmy. Idziemy z duchem czasu, obserwujemy konkurencję i  rozwijamy nasz potencjał, poprzez wykorzystywanie innowacyjnych technik w motywowaniu i budowaniu zaangażowania pracowników. Wdrażaniu nowych metod działania organizacji powinno towarzyszyć zwiększenie natężenia bezpośrednich rozmów z pracownikami w celu efektywnego zarządzania zmianą, co wymaga przede wszystkim zaangażowania ze strony lidera. Prowadzenie cyklicznych konsultacji z pracownikami oraz zachęcanie do promowania nowych rozwiązań, poprzez indywidualną aktywność wpływa na lepszy efekt adaptowania wytyczonych rozwiązań w firmie. W swych działaniach firma powinna uwzględnić naturalną obawę przed zmianą i opór pracowników.

Trust – wzajmne zaufanie ułatwia pracę

Zaufanie jest podstawową wartością, na jakiej powinna opierać się współpraca w firmie. Bez zaufania nie mamy szansy na osiągnięcie uznania i zaangażowania pracowników. Zaufanie daje spokój i poczucie bezpieczeństwa. Pracownicy nie są zestresowani, podczas wykonywanych obowiązków i nie czują ciągłego strachu przed pomyłką. Dodatkowo, każdy członek zespołu wie, że ma wsparcie w liderze zespołu, jak również w każdym z jego uczestników.

Innovation – droga do przewagi konkurencyjnej

Ciągle poszukiwanie innowacji, kreatywnych rozwiązań w firmie i udogodnień sprzyja sukcesom. Nowości przyczyniają się do osiągania tak zwanego efektu świeżości, który przykuwa uwagę. Warto zwracać uwagę na innowacyjność oferowanych rozwiązań, gdyż w dobie postępu i zwiększających się wymagań, żadne rozwiązanie nie będzie stałym elementem na wiele lat. 

Values – wartości w życiu organizacyjnym

Przywództwo oparte na wartościach, jaką kieruje się organizacja buduje jej wizerunek nie tylko wśród pracowników, ale również klientów. Jeśli wartości firmy są akceptowane i rozumiane przez pracowników i pokrywają się z ich wewnętrznymi motywacjami, ich działanie jest spójne a zaangażowanie w wyznaczony cel znacznie większe. Samo określenie wartości, misji, wizji istnienia firmy to nie wszystko - liczy się spójność i to, czy te wartości zostaną przedstawione zgodny każdemu z odbiorców i odnoszenie się do nich w codziennej pracy.

Efficiency – zwiększanie efektywności w pracy

Ten etap to zwiększanie efektywności pracy poprzez systematyczną i skuteczną pracę nad wynikami w relacji z pracownikami. Wiąże się to z umiejętnym wykorzystaniem różnych stylów zarządzania. Osiągniemy to dzięki elastyczności i koncentracji podczas pracy menadżera, który nie powinien ograniczać się wyłączanie do rozmów delegujących, monitorujących oraz motywujących pracowników. Ważne jest umiejętne udzielanie informacji zwrotnych, dotyczących wykonywanej pracy, które zachęcają pracowników do działania i wspólną praca na rzecz wyników.

Team Work – pielęgnuj umiejętność pracy zespołowej

Skuteczne przywództwo pozwala na wykorzystanie siły, tkwiącej we współpracy zespołu, jego zaangażowaniu oraz aktywnej kooperacji. Dobry zespół to taki, którego lider potrafi zmotywować do koncentracji na celach oraz budować dobre relacje wewnątrz grupy. Dobranie osób do grupy nie może być przypadkowe, dlatego warto zwrócić na to uwagę podczas rekrutacji (pierwszy etap - People). Jeśli zespół jest budowany wewnątrz organizacji, spróbujmy poznać uczestników pod kątem indywidualnym, tego co ich motywuje, jaki mają styl pracy oraz charakter. Wszystkie te działania wiążą się z profesjonalnym podejściem ze strony lidera. 

OD process – myślenie systemowe

Koncentracja działań pracowników powinna skupiać się nie tylko na stanie aktualnym firmy ale również na przyszłości oraz świadomym rozwoju  w określonych kierunkach. Ważne w tym przypadku jest ciągłe poszerzanie perspektywy i poznawanie funkcjonowania wewnątrz organizacyjnego systemu. Pozwala to dostrzec ewentualne zagrożenia oraz problemy z jakimi firma może się borykać teraz i w przyszłości. 

Organisation – zdrowa organizacja

Dobrze funkcjonująca organizacja od poziomu operacyjnego, poprzez poziomy kontroli, współpracy międzydziałowej aż po poziom tożsamości z firmą. Zaangażowanie pracowników nie powinno ograniczać się do samego działania w obszarze swojej działki i swoich celów. Chodzi o to aby wiedzieć swoją pracę w kontekście szerszej perspektywy,  a nie tylko swojego działu. Zdrowa organizacja charakteryzuje się dobrą współpracą między działową i działaniami pracowników, które nie stoją w sprzeczności z celami organizacji, np. oszukiwania i naginania mierzonych wskaźników.

Learning – uczenie się organizacji

Organizacja uczy się przez cały czas swojego funkcjonowania. Świadomy proces uczenia się, przekłada się na pozytywne efekty i sukcesy firmy. Rozwój firmy jest tym szybszy, jeśli skupiamy się na analizie doświadczenia oraz próby przewidywania sytuacji jakie mają nastąpić w przyszłości. Zaangażowanie każdego szczebla pracowniczego w proces uczenia się skutkuje większą efektywnością, co pozwala na osiągnięcie wyższej przewagi konkurencyjnej.

Synergy – synergia w drodze do zaangażowania

Uwzględnianie wielu różnych punktów widzenia, który wzbogaca wspólną pracę. Jest to ostateczny i oczekiwany efekt współdziałania pomiędzy pracownikami. Misja firmy jest spójna z ich celami, zaangażowanie w powierzone obowiązki jest wysokie. W swych działaniach, pracownicy kierują się zasadą odpowiedzialności oraz skutecznej komunikacji. Są motywowani nie tylko przez lidera zespołu ale również angażują siebie nawzajem w powierzone obowiązki. Ich współpraca pozwala na osiąganie odpowiednich zysków oraz szansy na realizowanie większych projektów.

Rozwiązanie do każdego

Rozwiązania opisane w strategii Pro Active Tools mogą być wykorzystane dla różnego rodzaju organizacji, którym zależy na podniesieniu i wzmocnieniu zaangażowania pracowników oraz skuteczności pracy liderów. Wszystkie wyżej wymienione elementy bazują na pozytywnej komunikacji, stosowaniu technik motywacyjnych oraz szerzeniu idei zarządzania bez przymusu, dzięki której osiągamy większą lojalność, szacunek oraz chęć współpracy wśród pracowników, jak i menadżerów. Wszystkie te elementy przekładają się na funkcjonowanie całej firmy oraz jej odbiór wśród klientów.

Akademia Rozwoju Kompetencji