Zarządzanie wynikami pracy sposobem na poprawę efektywności

Zarządzanie wynikami pracy sposobem na poprawę efektywności sxc.hu

Obserwujemy stały wzrost zainteresowania firm obszarem zarządzania wynikami pracy, jako jedną z sił odśrodkowych istotnie wpływających na poprawę efektywności i wydajności przedsiębiorstw.

Jak pokazuje praktyka rynkowa, większość przedsiębiorstw, chcąc podnieść swą efektywność i wydajność, kieruje uwagę na dwa istotne elementy zarządzania kapitałem ludzkim. Są to systemy wynagrodzeń zmiennych oraz systemy zarządzania przez cele, głównie dedykowane stanowiskom menadżerskim i projektowym. Odrębnym, choć rządzącym się podobnymi prawami jest system zarządzania wynikiem sprzedaży. 

Tym samym przedsiębiorstwa koncentrują swoją uwagę na motywowaniu pracowników w oparciu o zmienne wynagrodzenie, którego wartość w zależności od rynku, charakteru prowadzonej działalności biznesowej czy też linii biznesowej często przekracza 60 proc. wynagrodzenia całkowitego brutto (w szczególności dotyczy to sił sprzedaży).

Trzeba działać kompleksowo

Koncentracja na wyniku popłaca a obrany kierunek wykorzystania wspomnianych metod zarządzania kapitałem ludzkim jest zgodny z najlepszymi praktykami rynkowymi. Mimo tego, jak wynika z obserwacji konsultantów i problemów sygnalizowanych przez przedsiębiorstwa, podejście wynikowe nie przynosi oczekiwanych rezultatów w dłuższym okresie czasu, jeżeli nie idzie za tym szereg rozwiązań systemowych, służących zdefiniowaniu ram i prowadzeniu działań operacyjnych celem efektywnego wykorzystania potencjału pracowniczego. Mowa o innych metodach zaliczanych do metod zarządzania wynikami pracy, takich jak: zarządzanie przez wartości, kompetencje, rozwój czy przez zarządzanie projektowe. 

Motywacja dopasowana do potrzeb

Jednym z powodów stosowania wspomnianych metod, w powiązaniu z systemem wynagrodzeń i modelem zarządzania przez cele, jest powszechnie przytaczana potrzeba zróżnicowania czynników motywujących, w odpowiedzi na różne oczekiwania i potrzeby pracowników. Przedsiębiorstwa posiadające rozwiniętą praktykę zarządzania kapitałem ludzkim poświęcają coraz więcej uwagi diagnozie pracowników utalentowanych właśnie pod kątem czynników motywujących i demotywujących, sięgając nawet po narzędzia kwestionariuszowe oferowane, przez rynek firm szkoleniowych i doradczych. 

Podobne artykuły:

Pomoc w realizacji celów strategicznych

Kolejnym z powodów jest fakt, że dobrze zaprojektowany system motywacyjny, w którym wszystkie ze wspomnianych elementów są celowo i planowo ze sobą powiązane, w rzeczywistości realnie przyczyni się do realizacji obranych celów strategicznych. Najprostszym z przykładów wpływu, choćby jednego z wspomnianych elementów na realizację strategii firmy jest powoływanie struktur i form pracy, w oparciu o model projektowy dla realizacji wybranych inicjatyw strategicznych. 

Dobrze zaprojektowany system motywacyjny to przestrzeń, która pozwala organizacji na dynamiczny rozwój, dzięki rozwojowi jej kapitału ludzkiego. To również sprawne i konsekwentnie stosowane narzędzia, służące monitorowaniu i ocenie uzyskiwanych rezultatów.

Klucz do łączenia teraźniejszości z przeszłością

Jednym z najbardziej skutecznych narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim, wiążącym wszystkie elementy systemu motywacyjnego i posiadającym realny wpływ na budowanie wyniku przedsiębiorstwa jest ocena pracownicza. Jest ona kluczem do łączenia teraźniejszości (poprzez ocenę bieżących wyników pracy jakościowych i ilościowych oraz stopnia rozwoju zawodowego) z przyszłością (poprzez definiowanie, projektowanie kolejnych celów oraz oczekiwanego poziomu rozwoju zawodowego pracownika).

Jej połączenie z systemem wynagradzania, w tym mechanizmami podwyżkowymi, dalej systemem promocji i awansów pionowych oraz poziomych, rozwoju kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracownika, jest kołem zamachowym dla utrzymania przez przedsiębiorstwo pozycji rynkowej. To dzięki niej można definiować, planować i rozwijać systemowo kapitał ludzki w kierunku, który firma uznała za strategiczny w kolejnych latach.


KPMG Agnieszka Emerling