Stawki amortyzacyjne trzeba okresowo weryfikować

Stawki amortyzacyjne trzeba okresowo weryfikować nf.pl

Przedsiębiorcy powinni okresowo przeglądać stosowane stawki amortyzacyjne, aby na bieżąco kontrolować, czy są one adekwatne do okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przepisy podatkowe zasadniczo nie dopuszczają zmiany stosowanych stawek amortyzacyjnych zawartych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym (oprócz pewnych przepisów przejściowych lub ściśle określonych sytuacji, gdy możliwe jest ich podwyższenie). Określają tym samym maksymalną wartość kosztów uzyskania przychodów z tytułu stopniowego zużywania się posiadanego majątku. Zgodnie z art. 32 ust 3 ustawy o rachunkowości (dalej uor) poprawność stosowanych stawek amortyzacyjnych powinna być okresowo weryfikowana i stosownie korygowana w następnych latach obrotowych. Można przyjąć, że ustawa traktuje zmianę stawek amortyzacji jako zmianę polityki rachunkowości. Gdyby jednak tak było, konieczna byłaby także korekta amortyzacji retrospektywna (wstecz), poprzez zmianę wyniku lat ubiegłych - ale tak nie jest. Zgodnie z ustawą nowe stawki amortyzacji stosujemy począwszy od następnego okresu obrotowego, bez względu na moment stwierdzenia okoliczności powodujących taką zmianę. Firmy często podejmują decyzję o zmianie stawek amortyzacyjnych w ciągu roku, ale nowe stawki amortyzacji chcą zastosować począwszy od początku bieżącego roku, co z reguły może poprawić wynik finansowy. Kierują się art. 8 ust. 2 uor, który mówi, że w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji jednostka może, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą. Jednak za takie inne rozwiązania nie można uznać zmiany stawek amortyzacyjnych, gdyż w innym miejscu ustawa określa jasno, że nowe stawki można stosować ze skutkiem od nowego roku obrotowego. Zgodnie z § 61 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 16 jednostki powinny dokonywać weryfikacji przewidywanych okresów użytkowania środków trwałych co najmniej raz w każdym okresie sprawozdawczym. Skutki takiej korekty traktowane są jak korekty szacunków i tu standard 16 odwołuje się do MSR nr 8 „Zmiana szacunków". Zgodnie z którym ustalenie długości okresu użytkowania aktywów podlegających amortyzacji należy traktować jako wartość szacunkową. Dana wartość szacunkowa może zostać zweryfikowana, jeżeli zmienią się okoliczności będące podstawą oszacowania wartości szacunkowych lub w wyniku pozyskania nowych informacji czy zdobycia nowego doświadczenia. Skutki zmiany wartości szacunkowych uwzględnia się prospektywnie poprzez ujęcie w rachunku zysków i strat okresu, w którym nastąpiła zmiana, jeśli zmiana dotyczy tylko tego okresu lub też okresu, w którym nastąpiła zmiana, i okresów przyszłych, jeśli zmiana ta dotyczy wszystkich tych okresów. Należy zatem stosować nowo ustalone stawki amortyzacji prospektywnie, czyli od momentu stwierdzenia zaistnienia okoliczności powodujących zmianę okresu ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych.

PRoto.pl