System motywacyjny w organizacji

System motywacyjny w organizacji Photo credit: Scott Beale / Foter

Pod tym pojęciem należy rozumieć zbiór metod, reguł, sposobów i form postępowania oraz rozwiązań organizacyjnych, które regulują proces motywowania w przedsiębiorstwie.

Narzędzia te pełnią funkcje

  1. Dyscyplinujące – pracownik ma wyznaczony obszar swobody w miejscu pracy.
  2. Informacyjne – pracownik jest informowany o swej roli w przedsiębiorstwie tzn. wyznacza mu się rodzaj liczbę, jakość i termin wykonania zadań.
  3. Wychowawcze – określają związek między efektywnością pracy a wielkością nagród i kar.

Narzędzia motywowania można podzielić ze względu na obszar ich zastosowania

  1. Dyscyplina pracy – regulaminy pracy, instrukcje funkcjonowania stanowisk pracy, kodeks pracy, układy zbiorowe, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Organizacja i wyniki pracy – normy pracy, formy organizacji pracy, sposoby przydziału i rozliczania z zadań, taryfikatory pracy, stanowisk i zawodów, tryb i czas pracy, dobór pracowników do stanowisk.
  3. Motywacja pracownika – ocena pracowników, siatki płac, tabele płac, formy płac, wzorce awansu, składniki wynagrodzeń i struktura płac, nagradzanie i karanie, świadczenia socjalne i bytowe, szkolenie i rozwój zawodowy pracowników.

Podobne artykuły:


Kodeks pracy

  • Prawa i obowiązki pracowników w zakładzie pracy zdefiniowane w sposób ogólny.
  • Przestrzeganie praw i obowiązków wobec pracownika przez pracodawcę.

Układy zbiorowe pracy

  • Stosowanie odpowiednich zasad wynagradzania pracowników, zatrudnienie i czas pracy, formy płac, świadczenia ogólne i zakładowe, awansowanie i przeszeregowanie, polityka płac.

Regulaminy pracy

  • Utrzymanie dyscypliny pracy, stosowanie nagród i kar regulaminowych, prawa i obowiązki pracowników, zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, czas pracy.

Instrukcje funkcjonowania stanowisk pracy

  • Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i racjonalnej obsługi maszyn.
  • Przestrzeganie przepisów ppoż.
  • Organizowanie stanowisk roboczych z uwzględnieniem zasad ergonomii.

Filozofia pracy w zakładzie

  • Kształtowanie odpowiednich postaw pracowników wobec pracy.
  • Włączanie bezpośrednich wykonawców w proces zarządzania.
  • Współodpowiedzialność bezpośrednich wykonawców za pracę i swoje efekty pracy.

Michałek Wojciech Doradztwo HR Szkolenia