Szkolenia z zakresu certyfikacji kompetencji personelu

Szkolenia z zakresu certyfikacji kompetencji personelu Lsantilli - Fotolia

Rozpatrując rozwój przedsiębiorczości należy wziąć pod uwagę podstawowe czynniki produkcji, od których zależy sukces. Składają się na nie praca, zasoby ludzkie oraz ziemia.

Dzięki pracy i ziemi możliwe jest uzyskanie wysokich wyników z prowadzonej produkcji, która z kolei zarządzania jest przez zasoby ludzkie. Kapitał ludzki stanowi główne oddziaływanie na wykorzystanie i zarządzanie pozostałymi czynnikami produkcji.

Celowość szkoleń

W celu dostosowania do zmian zachodzących w obecnym świcie, w którym dominuje globalizacja oraz galopujący rozwój technologii, konieczne jest ciągłe doskonalenie kadr oraz osób odpowiedzialnych bezpośrednio za produkcję. Jednym z proponowanych narzędzi w obecnych czasach jest podnoszenie kwalifikacji i nabywanie nowych umiejętności poprzez uczestniczenie w specjalistycznych szkoleniach o tematyce ukierunkowanej w wybranym obszarze specjalizacji.

Firmy szkoleniowe w swojej ofercie posiadają szeroki wachlarz kursów z zakresu certyfikacji kompetencji personelu. Są to szkolenia, których głównych zadaniem jest pogłębienie wiedzy z zakresu obszarów produkcyjnych takich jak np. zarządzanie bezpieczeństwem żywności, bhp, zarządzanie środowiskowe, zarządzanie systemami jakości, zarządzanie innowacjami itp.

Podobne artykuły:

szkolenia z zakresu certyfikacji kompetencji personelu charakteryzują się złożonością, na którą składają się następujące elementy: uczestniczenie w wybranym szkoleniu, przystąpienie do egzaminu kończącego szkolenie, przeprowadzonego przez niezależną jednostkę certyfikującą, otrzymanie certyfikatu kompetencji personelu z wybranego obszaru po uzyskaniu pozytywnej oceny na egzaminie. Certyfikat ważny jest przez określony czas, najczęściej 3 lata. Po 3 latach certyfikat traci swoją ważność i należy przystąpić do procesu recertyfikacji. W celu pozytywnego przejścia przez w/w proces należy przystąpić ponownie do egzaminu oraz wykazać się praktyką w certyfikowanym obszarze od momentu wydania certyfikatu kompetencji personelu.

Kursy z zakresu certyfikacji kompetencji personelu są niezwykle ważne w rozwoju zawodowym pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie ponieważ dostarczają nowej wiedzy oraz nowego spojrzenia na zagadnienia w danym obszarze. Ponadto poprzez czynne uczestnictwo w szkoleniu uczestnicy rozwijają swoje horyzonty oraz osobowość.

Kwalifikacje oraz umiejętności uzyskane w trakcie szkolenia dają również szansę wprowadzenia nowych rozwiązań w dotychczas prowadzonej działalności na poziomie zarządzania organizacją oraz produkcją. Jest to wynik nie tylko rozszerzenia zakresu posiadanej wiedzy lecz również wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz trenerami.

Permanentne podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętność sprawia, że pracownik staje się bardziej konkurencyjny na rynku pracy. Daje mu to szansę na rozwój własnej kariery zawodowej poprzez zmianę miejsca pracy lub wynegocjowanie wyższego wynagrodzenia.

Barierą, która powoduje ograniczony dostęp do tego rodzaju kursów jest koszt szkolenia, na który składają się uczestnictwo, dojazd oraz zakwaterowanie i pobyt. Koszt takiego kursu jest znacznym obciążeniem zarówno dla pracownika, który sam zechce finansować uczestniczenie czy też dla przedsiębiorstwa delegującego pracownika. W związku z powyższym w celu podniesienia umiejętności i rozwoju kapitału ludzkiego niezwykle ważne stało się wykorzystanie środków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Finansowanie

Firmy szkoleniowe coraz chętniej ubiegają się na dofinansowanie projektów w ramach certyfikacji kompetencji personelu gdyż są to szkolenia na które jest zapotrzebowanie. Dodatkowo zmiany zachodzące w gospodarce rynkowej zmuszają wykwalifikowanych pracowników do ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji i uczenia się przez całe życie.

W przypadku projektów ogólnokrajowych należy podążać zgodnie z założeniami Narodowej Strategii Spójności oraz kierunków rozwoju rynku pracy. Dzięki zastosowaniu narzędzi współfinansujących szkolenia z zakresu certyfikacji kompetencji personelu wzrośnie liczba pracowników posiadających wysokie kwalifikacje, od których stanie się zależne podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, wzrost jakości oferowanych produktów i usług, zwiększenie wydajności oraz zminimalizowanie kosztów produkcji.

Informacje o szkoleniach dofinansowanych można uzyskać w firmach szkoleniowych specjalizujących się w organizacji i przeprowadzeniu przedstawionych kursów.

Podobne artykuły:


Kamila Orzechowska-Przybyła Europejska Grupa Doradcza Sp z o.o.