Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej TIK

Działanie „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” (RPO WSL) jest realizowane w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP

Działanie „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” (RPO WSL) jest realizowane w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP. Szczegółowym celem, jaki zakłada, jest zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesach biznesowych MŚP. Kto może brać udział w konkursie oraz jakie warunki musi spełnić? Oto najważniejsze informacje.

Zasady udziału w konkursie

Podmiotami uprawionymi do otrzymania wsparcia w ramach tego działania są zarówno mikro, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Warunkiem zakwalifikowania się do pomocy jest realizowanie projektu na terenie województwa śląskiego. Aby mieć pewność, że pomoc służyć będzie rozwojowi właśnie tego województwa, w chwili wypłaty pomocy, firma musi mieć swój zakład albo oddział na terenie województwa śląskiego. W trosce o jak najsprawniejsze wydawanie środków pomocowych w ramach przedmiotowego działania Beneficjent zobowiązany jest do zrealizowania projektu ujętego we wniosku o dofinansowanie w ciągu 2 lat od podpisania umowy o dofinansowanie. Wyjątkiem są wyłącznie projekty duże i skomplikowane, których realizacja w ciągu 2 lat nie jest technicznie możliwa. W takim przypadku Beneficjent musi złożyć odpowiedni wniosek. Projekty realizowane w ramach partnerstwa nie są objęte wsparciem.

Założenia działania „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”

Działanie ma za zadanie umożliwienie przedsiębiorcom z kategorii MŚP wprowadzenie, rozbudowanie lub zmodernizowanie modelu gospodarki elektronicznej. Przedsiębiorstwa, w których projekt zostanie zrealizowany, będą mogły prowadzić swoje procesy zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne. Dzięki temu możliwe będzie nastąpienie automatyzacji oraz optymalizacji w kwestii między innymi zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży. W ramach realizowanych projektów możliwe będzie więc uzyskanie wsparcia na zakup niezbędnych narzędzi informatycznych, wspierających prowadzenie biznesu zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz. Zewnętrzne wsparcie polega na pomocy w inwestycjach, w wyniku których przedsiębiorstwa z kategorii MŚP będą mogły prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami, wykorzystując w tym celu nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, a także implementować czy modernizować pozostałe procesy biznesowe, wykorzystując Technologie Informacyjno-Komunikacyjne.

Warunki uczestnictwa

Aby otrzymać wsparcie na inwestycje w ramach działania, muszą one prowadzić do zastosowania rozwiązań Technologii Informacyjno–Komunikacyjnych wpisujących się w następujące modele:

→ B2B, a więc Business to Business. Model ten zakłada współpracę przedsiębiorstw, która opiera się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model B2B zakłada stworzenie kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami opartego właśnie na TIK.

→ B2C, a więc Business to Consumer. Model ten zakłada świadczenie e-usług oraz sprzedaż produktów lub usług on-line. W tym modelu usługi pomiędzy Przedsiębiorstwem a Konsumentem oparte są o Technologie Informacyjno–Komunikacyjne.

→ B2E, czyli Business to Employee. Model ten zakłada wykorzystanie TIK w kontaktach pomiędzy przedsiębiorstwem i pracownikiem. W jego ramach przewiduje się wsparcie między innymi systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

→ C2C, czyli Consumer to Consumer. Ten model zakłada interakcję biznesową między konsumentami, przy wykorzystaniu TIK. Przykładem mogą być portale sprzedażowe.

Wybór projektów do dofinansowania

Projekty do dofinansowania będą wybierane na podstawie wyniku oceny poszczególnych przedsięwzięć w oparciu o obiektywne kryteria. Są one zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Trzeba pamiętać jednak o tym, że wsparcie w ramach przedmiotowego działania nie obejmuje dostępu do Internetu. Budowa sieci dostępowych planowana jest z poziomu krajowego – odpowiada za to Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Ważnym warunkiem otrzymania wsparcia jest to, że zarówno realizacja projektów, jak i wytworzone produkty oraz osiągnięte rezultaty nie mogą w żadnym stopniu przyczyniać się do pogłębiania nierówności ze względu na płeć ani ograniczenia dostępu do usług i produktów osobom niepełnosprawnym. Głównym założeniem projektów realizowanych ze środków EFRR jest dostępność produktów, towarów, usług oraz infrastruktury dla wszystkich osób. Są one dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Każdy projekt musi być więc zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania.

Instytucja pośrednicząca, poziom wsparcia oraz wkład własny

Instytucją pośredniczącą jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (http://www.scp-slask.pl). Maksymalny poziom wsparcia może wynosić 50 proc. - jest on określony zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego oraz krajowego. Poziom ten jest także zgodny z zasadami udzielania pomocy publicznej. Jeśli pomoc zostanie udzielona przy pomocy de minimis, maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych także wynosi 50 proc. Beneficjent starający się o pomoc musi posiadać zatem wkład własny. Jego wysokość jest uzależniona od zastosowanej podstawy prawnej do udzielenia wsparcia. Jeśli pomoc została udzielona w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, wkład własny wynosi co najmniej 25 proc. kosztów kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł dofinansowania. Musi on być jednak wolny od publicznego wsparcia finansowego. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych nie została ustalona, zastrzeżono jednak, że Wnioskodawca będzie mógł ubiegać się o minimum 50.000.00 złotych. Maksymalna wartość także nie została ustalona, jednak Beneficjent nie otrzyma wsparcia większego, niż w wysokości 500.000.00 złotych.

Artykuł powstał we współpracy z A1 Europe – Pozyskiwanie i obsługa dotacji dla firm: www.a1europe.pl