Test na motywowanie

Test na motywowanie Rodrigo Galindo (stock.xchng)

Testy są bardzo przydatnym narzędziem do nauki. Tak samo jest w przypadku zarządzania kadrami.

Czytanie podręczników czy książek jest w porządku, praktyczne ćwiczenia są świetne, natomiast testy pozwalają uporządkować posiadaną wiedzę i zwiększyć pewność siebie menedżera. No i są szybsze w uzyskaniu wyników niż ćwiczenia.

Poniżej znajdziesz sympatyczny test sprawdzający wiedzę dotyczącą motywowania pracowników. Autorem testu jest Tomasz Kawka. Test ukazał się w książce "Zarządzanie kadrami. Ćwiczenia" pod redakcją T. Listwana (Wydawnictwo C.H. Beck, 2006). W książce znajdziesz też inne testy oraz mnóstwo ćwiczeń związanych z zarządzaniem kadrami.

Zestaw pytań

1. Wymień podstawowe funkcje wynagrodzeń:

  • motywacyjna i specjalistyczna

  • kosztowa i dochodowa

  • specjalistyczna i kosztowa

  • maksymalna i minimalna  

2. Motywowanie negatywne polega na:

  • braku podwyżek

  • braku awansów

  • braku kryteriów premiowania

  • zabieraniu, zamiast nagradzaniu za pozytywne zachowania pracowników

3. Wewnętrzna struktura wynagrodzeń to:

  • podział na składniki, które kształtują całość dochodu pracownika

  • relacje stawek, które są wypłacane wszystkim pracownikom w danej organizacji

  • wewnętrzne uwarunkowania podziału środków na wynagrodzenia

  • wewnętrzne zasady zapisane w regulaminie wynagrodzeń.

4. Zewnętrzna struktura wynagrodzeń to:

  • podział na składniki, które kształtują całość dochodu pracownika

  • relacje stawek, które są wypłacane wszystkim pracownikom w danej organizacji

  • wewnętrzne uwarunkowania podziału środków na wynagrodzenia

  • wewnętrzne zasady zapisane w regulaminie wynagrodzeń

5. Płaca zmienna charakteryzuje się:

  • tym, że jest niska

  • uznaniowością jej wypłaty

  • tym, że jej wysokość jest zależna od zmiennych w czasie kryteriów

  • skomplikowanym aparatem jej wyliczenia

6. Premia różni się od nagrody:

  • wysokością stawki

  • częstotliwością wypłaty

  • rodzajem stanowisk, na które wypłaca się te składniki

  • że premia posiada w odróżnieniu do nagrody kryteria jej przyznania.

7. Udział w zysku jako składnik wynagrodzenia charakteryzuje się tym, iż:

  • nie jest formą zbyt motywacyjną

  • nie obciąża kosztów działalności firmy

  • nie można go stosować w spółkach akcyjnych

  • jest trudny do stosowania tam, gdzie funkcjonują związki zawodowe

8. Nakład pracy to:

  • wielkość kilku zmiennych ekonomicznych niezależnych od pracy wykonawcy

  • kapitał pracy

  • czas pracy

  • liczba pracowników

9. Które zdanie jest prawdziwe:

  • forma czasowa jest mniej motywacyjna od premiowej

  • forma czasowa jest bardziej motywacyjna od premiowej

  • forma prowizyjna jest mniej motywacyjna od czasowej

  • wszystkie formy płac są tak samo motywacyjne

10. System kafeteryjny charakteryzuje się tym, iż:

  • jest mało ustrukturyzowany

  • jest stosowany dla stanowisk w sprzedaży

  • rzadko wiadomo, o co w nim chodzi

  • daje możliwość wyboru różnych składników pozapłacowych

11. Wartościowanie pracy służy do:

  • wyceny obiektywnej wartości danego stanowiska w stosunku do innych stanowisk

  • wyceny obiektywnej wartości danego stanowiska w stosunku do kosztów firmy

  • wyceny obiektywnej wartości danego stanowiska w stosunku do stawek rynkowych

  • wyceny obiektywnej wartości danego stanowiska w stosunku do danych controllingowyc

12. Taryfikator kwalifikacyjny służy do:

  • do niczego służy

  • określania pozycji stanowiska w tabeli płac

  • sporządzania dokumentacji do procedury ISO

  • tworzenia profilu psychologicznego pracownika

13. Analityczna metoda wartościowania pracy polega na tym, iż:

  • analizuje się wartość pracy

  • analitycznie dokonuje się opisów stanowisk pracy

  • są powoływane dwa osobne zespoły do spraw analizy wartości pracy

  • metoda posiada szczegółowo opisane kryteria i skale punktowe ich liczenia

14. Poziom wynagrodzenia zasadniczego ustalanego na podstawie przeglądów płacowych jest zależny:

  • od szefa

  • od poziomu PKB

  • od wartości rynkowej danego zawodu

  • od wyników oceny pracownika

15. Tabela płac typu broadbanding różni się od tradycyjnej:

  • ma szerokie przedziały placowe

  • komplikacją jej wdrożenia

  • nie ma różnic

  • gdyż jest nowoczesna

16. Kryteriami premiowania nie mogą być:

  • wyniki oceny pracowniczej

  • potencjał rozwojowy

  • dane osobowe

  • zachowania i postawy

17. Gainsharing to:

  • rodzaj formy płac

  • zakres podmiotowy tabel płacowych

  • forma podziału wypracowanej nadwyżki finansowej miedzy pracownikiem a organizacją

  • podział środków z funduszu socjalnego

18. Opcje na akcje mogą być skutecznym narzędziem motywowania, gdyż:

  • są trendy

  • są długofalowym narzędziem pozwalającym nabyć akcje danej firmy przez jej pracowników

  • pozwalają na optymalizacje stosowanych środków

  • nie są wcale skuteczne

19. Linia polityki trendu płacowego to funkcja zmiennych:

  • płacy i czasu

  • płacy i jej wartości nominalnej

  • wartości punktowej stanowiska i czasu

  • wartości punktowej stanowiska i poziomu stawki płacy

20. W analizie rynku wynagrodzeń zmienną statystyczną, która pokazuje środek populacji jest:

  • średnia ważona

  • mediana

  • I kwartyl

  • dominanta

Klucz do odpowiedzi:
1) b
2) d
3) a
4) b
5) c
6) d
7) b
8) c
9) a
10) d
11) a
12) b
13) d
14) c
15) a
16) c
17) c
18) b
19) d
20) b

Podobne artykuły:


Więcej testów oraz mnóstwo ćwiczeń związanych z zarządzaniem kadrami znajdziesz w książce pt.: "Zarządzanie kadrami. Ćwiczenia" pod redakcją T. Listwana (Wydawnictwo C.H. Beck, 2006). Wszelkie skróty i uzupełnienia za zgodą Wydawcy. Książkę znajdziesz w księgarni internetowej ksiegarnia.beck.pl, wpisując w pole wyszukiwarki zwrot: "zarządzanie kadrami ćwiczenia".


CH Beck