Trener wewnętrzny w firmie

Trener wewnętrzny w firmie Image courtesy of by ddpavumba/FreeDigitalPhotos.net

Dobrym wyjściem dla wielu firm może być model mieszany: stworzenie stanowiska trenera wewnętrznego oraz korzystanie z pomocy zewnętrznych firm szkoleniowych.

Rok 2013 przyniósł lub nie zmiany w branży szkoleniowej związane z wyczerpaniem dofinansowania w ramach PO KL. Środki na szkolenia zmniejszą się, ale ochota na utrzymywanie wysokiego poziomu wiedzy i kompetencji pracowników zapewne pozostanie na takim samym poziomie. Firmy i przedsiębiorstwa już dziś zatrudniają trenerów wewnętrznych, którzy dobrze znają specyfikę organizacji i potrafią skutecznie oraz profesjonalnie wdrażać wiedzę oraz nowe rozwiązania biznesowe.

Dobrym wyjściem dla wielu firm może być model mieszany: stworzenie stanowiska trenera wewnętrznego oraz korzystanie z pomocy zewnętrznych firm szkoleniowych. To, jaką rolę przyjmie szkoleniowiec w zależy w dużej mierze od indywidualnych potrzeb i struktury organizacyjnej. Trzeba pamiętać przy tym, że trener to również osoba, która potrzebuje treningów i regularnych dokształceń, aby efektownie prowadzić zajęcia i żywo reagować na potrzeby szkoleniowe.

Rola trenera

Trener wewnętrzny jest odpowiedzialny za kompleksowe przygotowanie programu szkolenia, jego przeprowadzenie oraz ewaluację całego projektu: ocenę stanu wiedzy oraz umiejętności przed i po szkoleniu, a także projektowanie dalszych działań mających na celu wsparcie pracowników w ich rozwoju.

Zdarza się, że osoba taka jest zarazem tzw. specjalistą  ds. szkoleń. Wtedy jej praca polega na ustalaniu planów szkoleniowych, badaniu potrzeb pracowników, a także współpracowaniu z zewnętrznymi firmami szkoleniowymi i organizowaniu szkoleń za ich pośrednictwem. Coraz częściej pracodawcom zależy na osobach, które będą spełniały obie te funkcje równocześnie.

Inną ważną rolę, jaką trener pełni w organizacji to bycie ważnym łącznikiem pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą. Dba on o wykonawcze aspekty szkoleń, jednocześnie mając na uwadze spójność z realizowaną strategią. To osoba ważna ze względu na swoje uczestnictwo na wielu płaszczyznach życia organizacji.

Przykładowe zadania trenera wewnętrznego

 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń podstawowych oraz doskonalących, a także koordynacja szkoleń zewnętrznych;
 • Sporządzanie raportów, analiz jakościowych i ilościowych;
 • Ścisła współpraca z managerami firm w celu identyfikacji potrzeb szkoleniowych;
 • Przygotowywanie programów szkoleniowych oraz określanie potrzeb szkoleniowych w porozumieniu z przełożonymi działów ds. szkoleń i rozwoju oraz z działem HR;
 • Prowadzenie bazy szkoleń;
 • Doskonalenie pracowników, dbanie o ich dalszy rozwój (np. coaching, indywidualne programy rozwoju, re – trening, programy naprawcze);
 • Wdrażanie nowych pracowników, szczególnie przy dużych rotacjach i sezonowości pracy.

Zarząd decydując się na stworzenie etatu dla osoby pełniącej obowiązki wewnętrznego szkoleniowca może również zaoszczędzić. Zainwestowanie w szkolenia dla jednego człowieka, którego zadaniem jest szkolenie pozostałych pracowników całej firmy, to dobry i łatwy sposób na oszczędzanie.

Podobne artykuły:

Kto może zostać trenerem wewnętrznym?

Zazwyczaj osoba taka wyłoniona jest w wyniku rekrutacji wewnętrznej lub firma decyduje się na zatrudnienie specjalisty z zewnątrz. Następnie trener przechodzi przez odpowiednie szkolenia, a jeśli jest nowym pracownikiem musi także poznać specyfikę firmy. W zależności od specyfiki i kultury organizacyjnej, a także od etapu rozwoju w jakim znajduje się przedsiębiorstwo, może on pełnić standardowe obowiązki lub skupić się jedynie na szkoleniach. Zarząd powołując osobę na stanowisko wewnętrznego szkoleniowca powinien mieć na uwadze odpowiednie predyspozycje wybranego pracownika. Niezbędna jest umiejętność przekazywania wiedzy, a także doświadczenie w zakresie wykonywania konkretnych zadań. Wtedy firma zyskuje specjalistę, który zna kluczowe procesy, wartości i strategie. Trener z doświadczeniem i praktyczną znajomością tematu z powodzeniem będzie prowadził szkolenia produktowe.

Osoba na tym stanowisku musi być uważnym i elastycznym obserwatorem, potrafiącym słuchać innych. Powinna także doskonale poruszać się w przestrzeni organizacyjnej firmy. Tylko dogłębna wiedza pozwoli zręcznie przystosować wykonywane przez nią zadania do specyfiki danej kultury organizacyjnej.  W zależności od potrzeb trener wewnętrzny musi także rozplanować szkolenia i określić optymalny nakład finansowy. Powinien w tym celu wybrać grupę docelową, określić potrzeby pracowników, a także przeanalizować formy doskonalenia kadr i wybrać tę, która w danej sytuacji będzie najskuteczniejsza.

Trening dla trenera

Aby skutecznie doskonalić metody działania i zapewnić odpowiedni poziom kształcenia, osoba prowadząca szkolenia musi aktywizować też różne swoje umiejętności. Tylko regularnie podnosząc kwalifikacje i kompetencje jest w stanie zmierzyć się z czekającymi na nią wyzwaniami. Trener wewnętrzny powinien przejść odpowiednie kursy i szkolenia, aby samemu dobrze nauczyć się umiejętności przekazywania wiedzy. Firma powinna umożliwić odbycie cyklu treningów typu „train the trainer”, szczególnie wtedy jeśli potencjalnymi osobami na to stanowisko nie są samodzielnie wyspecjalizowani trenerzy, którzy uczestniczyli w tego typu kursach.

Pomocne w rozwijaniu kompetencji są też superwizje. Zadaniem prowadzącego, czyli master trenera, jest ocena szkolącego i udzielnie mu wskazówek, a także pomoc w budowie tzw. indywidualnych planów rozwoju.

Innym pomysłem na szkolenie jest prowadzenie go przez dwie osoby. Specjalista podczas kursu współpracuje z co-trenerem, który zdobywa w ten sposób doświadczenie. Jest to dobre rozwiązanie przede wszystkim dla młodych adeptów tej sztuki.

Trener z powodzeniem może korzystać z warsztatów analizowania potrzeb szkoleniowych poprzez obserwacje pracy, wywiady i pretesty, a także z warsztatu budowania programów szkoleniowych. Po przeprowadzeniu określonej liczby szkoleń warto, aby wziął on udział w spotkaniach coachingowych, których celem jest praca nad zwiększeniem swojej skuteczności w działaniu.

Niezbędne umiejętności interpersonalne trenera

 • Umiejętność nawiązania dobrego kontaktu - zdolność rozpoznawania potrzeb i emocji u innych osób;
 • Radzenie sobie z naturalnym lękiem zwłaszcza w sytuacji spotkania z nową grupą, krytyką, oporem ze strony grupy, konfliktami;
 • Sprawne komunikowanie się z innymi - umiejętność formułowania przekazu w sposób jasny, zrozumiały, prosty i zwięzły, umiejętność słuchania ze zrozumieniem, koncentracji uwagi na drugiej osobie, dostosowania języka do odbiorców;
 • Umiejętność kierowania grupą - tj. stymulowanie aktywności grupy, rozbudzania motywacji do pracy: „Żeby kogoś rozpalić trzeba samemu płonąć”;
 • Umiejętność dodawania wsparcia, odwagi, umiejętne zachęcanie do wypróbowywania nowych zadań czy zachowań.


Podobne artykuły:

Weronika Skrzyniarz Job Trainings Sp. z o.o.