Urlop macierzyński i tacierzyński

Urlop macierzyński i tacierzyński fotolia.pl

Instytucja urlopu macierzyńskiego ma długie tradycje. Urlop ten pojawił się już na początku XX wieku. Urlop tacierzyński (ojcowski) wprowadzono niemal dokładnie w wiek później, bo w 2010 roku.

Obydwa urlopy przysługują jedynie osobom zatrudnionym na umowę o pracę.

Najważniejsze cechy urlopu

Obydwa urlopy są urlopami rodzicielskimi, a więc przysługują w związku z urodzinami dziecka. Łączny czas urlopu nie może przekroczyć 26 tygodni. Okres ten można podzielić na 3 części, przy czym żadna z części składowych nie może trwać krócej niż 8 tygodni.
Po wykorzystaniu płatnego urlopu rodzicielskiego rodzicom przysługuje już jedynie prawo do bezpłatnego urlopu wychowawczego, z którego można korzystać do piątych urodzin dziecka.
Kwestie związane z urlopami rodzicielskimi i wychowawczymi normuje Kodeks Pracy – najważniejszy akt prawny regulujący stosunki pomiędzy pracownikami i pracodawcami, zarówno w sektorze publicznym, jak i w prywatnym biznesie.

Długość urlopu macierzyńskiego

Podstawowy wymiar urlopu macierzyńskiego ustalono na okres 20 tygodni. Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki, i tak:

  • matkom przysługuje urlop w dodatkowym wymiarze 6 lub 8 tygodni pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku, pracodawca nie może takiego wniosku odrzucić,
  • w razie urodzenia bliźniąt urlop macierzyński zostaje wydłużony do 31 tygodni, a w przypadku trojaczków, czworaczków lub pięcioraczków o kolejne tygodnie (odpowiednio do 33, 35 i 37 tygodni),
  • przed porodem można wykorzystać 6 tygodni przysługującego urlopu macierzyńskiego,
  • w trakcie pozostawania na urlopie macierzyńskim kobietom przysługuje zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS, który wynosi 60% podstawy wyliczanej na podstawie przeciętnych zarobków z okresu 12 miesięcy poprzedzających urlop.

Długość urlopu tacierzyńskiego

Długość urlopu tacierzyńskiego jest stała. Przysługuje on w wymiarze 2 tygodni, w dowolnym terminie do momentu ukończenia przez dziecko roku życia.
Urlopów tacierzyńskiego i macierzyńskiego rodzice dzieci nie mogą dowolnie wymieniać. Urlop macierzyński należy się jedynie matkom, a tacierzyński wyłącznie ojcom dzieci.

Źródło: Infor.pl

red