W Polsce potrzebna jest zachęta podatkowa dla działalności badań i rozwoju

W Polsce potrzebna jest zachęta podatkowa dla działalności badań i rozwoju nf.pl

Pomimo spowolnienia gospodarczego, państwa w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki stosują instrumenty zachęt podatkowych dla przedsiębiorców prowadzących działania w zakresie badań i rozwoju, jednak istnieje między nimi duże zróżnicowanie.

W Polsce istnieją wprawdzie pewne mechanizmy wsparcia tego sektora, jednak dopiero ustanowienie powszechnej zachęty podatkowej pozwoliłoby przedsiębiorcom na długofalowe planowanie strategii związanej z działalnością B+R.

Rządy chcą wspierać innowacyjność pomimo spowolnienia gospodarczego

Wyniki raportu KPMG wskazują, że wszystkie z badanych 16 krajów regionu EMEA stosują instrumenty zachęt podatkowych dla przedsiębiorców prowadzących prace badawczo-rozwojowe. Istnieją jednak między nimi znaczne różnice nie tylko w sposobie definiowania działalności B+R  czy w rodzaju i wysokości dostępnych ulg, ale również warunków, które trzeba spełnić, aby z takiego wsparcia skorzystać.

Z raportu wynika, że bieżące odliczenia kosztów na badania i rozwój stały się już pewnym standardem, a większość państw regionu EMEA ustanowiła także prawo do dodatkowych odliczeń kosztów prac badawczo-rozwojowych, co pozwala zmniejszyć opodatkowanie w skali całego przedsiębiorstwa. Przykładowo w Czechach można odliczyć dodatkowo 100% kosztów związanych z działalnością B+R, we Francji do 40%, a na Węgrzech do 80% całkowitego zobowiązania podatkowego CIT przedsiębiorcy. W Wielkiej Brytanii dodatkowe odliczenie podatkowe w przypadku małych i średnich firm może sięgać nawet 125%.

Rządy zdają sobie sprawę, że istnieje wyraźny związek między inwestowaniem w badania i rozwój a długofalowym wzrostem gospodarczym. Dlatego też, mimo obecnej sytuacji ekonomicznej, nadal utrzymują system zachęt związanych z działalnością badawczo-rozwojową. Należy pamiętać, że przy dzisiejszym zaawansowaniu technologii komunikacyjnej oraz umiędzynarodowieniu prowadzonych przez przedsiębiorstwa projektów B+R, państwom zależy na ustanawianiu takich mechanizmów zachęt, aby przyciągnąć do siebie jak najbardziej wartościowe przedsięwzięciamówi Kiejstut Żagun, Dyrektor, Szef zespołu ulg i dotacji w KPMG.

Polska na tle regionu: brak powszechnego systemu motywacyjnego dla przedsiębiorców

W Polsce poziom nakładów na badania i rozwój względem PKB wynosi 0,74%, przy czym wydatki przedsiębiorców na ten cel to 0,2%, co plasuje nasz kraj na końcu światowych rankingów. Jest to w dużej mierze skutek braku powszechnej zachęty podatkowej związanej z działalnością B+R. Polski system wsparcia opiera się przede wszystkim na możliwości pozyskania grantów, finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz w coraz szerszym zakresie ze środków krajowych. Istnieje również system odliczenia podatkowego dla przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, który jednak nie cieszy się dużym zainteresowaniem, bo w rzeczywistości nie przynosi przedsiębiorcom wymiernych korzyści. Dodatkowo od podstawy opodatkowania można odliczyć 50% kosztów nabycia nowej technologii, co wprawdzie stanowi wsparcie dla jej transferów, ale nie stymuluje bezpośrednio rozwoju działalności badawczo-rozwojowej w Polsce.

Aby zwiększyć poziom nakładów na badania i rozwój wśród przedsiębiorców, a tym samym spowodować wzrost innowacyjności gospodarki w dłuższej perspektywie, Polska powinna wprowadzić powszechną ulgę podatkową na działalność badawczo-rozwojową. To rozwiązanie sprawdziło się w innych państwach, a jego główną zaletą, w przeciwieństwie do grantów, jest przewidywalność pozyskania wsparcia. Dzięki temu przedsiębiorcy mogliby długofalowo planować strategię działań w zakresie badań i rozwoju, a Polska stałaby się atrakcyjniejszym miejscem pod względem prowadzenia międzynarodowych projektów – co jest istotne z uwagi na rosnące koszty pracy polskich inżynierówdodaje Kiejstut Żagun, Dyrektor, Szef zespołu ulg i dotacji w KPMG.

KPMG Polska