W zdrowym ciele zaangażowany pracownik

W zdrowym ciele zaangażowany pracownik sxc.hu

Nowoczesne systemy motywacyjne składają się w coraz większej mierze z elementów pozafinansowych, odwołujących się zarówno do potrzeb materialnych, jak i moralnych. I tu właśnie swoje miejsce mają pakiety medyczne.

Szereg badań i obserwacji wykazał, że sam wzrost wynagrodzenia dla zespołu nie przekłada się w sposób wymierny na lepsze wyniki firmy. Przyczynia się jedynie, i to na krótko, do większej pracy w obszarach ściśle powiązanych ze wzrostem płacy. Co więcej, badania dowiodły, że siła takiej motywacji maleje wraz z podwyższeniem zarobków.

Motywowanie do pracy to trudne zadanie stworzenia takiego zestawu czynników, które wywołają pożądane przez pracodawcę zachowanie pracownika, zapewniające poprawę korzyści obu stronom. Sprowadza się to do świadomego i celowego odziaływania na pracujących poprzez przedstawienie im możliwości i dostarczenie środków służących do spełnienia ich oczekiwań. Oczekiwania te są konsekwencją potrzeb pracownika, nadzieją, a nawet wymaganiem by zostały one zaspokojone. Odpowiedzią na wyartykułowane potrzeby pracujących są różnorodne programy motywacyjne, wprowadzane w przedsiębiorstwach coraz powszechniej jako istotny element procesu zarządzania.

Rys psychologiczny motywacji pracowników

Zgodnie z hierarchią potrzeb Maslowa, zaspokajanie potrzeb rozpoczyna się od tych najbardziej elementarnych, a więc fizjologicznych, wiedzie następnie przez potrzebę bezpieczeństwa, w której zaspokojenie wpisują się świadczenia medyczne, aż po potrzebę samorealizacji. Teoria ERG, czyli odmienna od piramidy Maslowa hierarchia potrzeb stworzona przez Claytona Alderfera, jako najbardziej podstawowe określa potrzeby egzystencjalne, których elementami są również zdrowie i samopoczucie, czyli potrzeby wynikające z fizjologii.

Potwierdza to fakt, że potrzeba bezpieczeństwa i opieki, w tym także medycznej, znajduje się bardzo nisko w hierarchii, jeśli nie u samych jej podstaw. Dlatego też powinna stanowić elementarny i nieodłączny składnik systemu motywacyjnego i dotyczyć nie tylko wyróżnionych osób, ale w miarę możliwości szerokiego grona członków zespołu.

Pakiety medyczne – kiedy i dla kogo w firmie

Odbiór tego typu benefitu zależeć będzie od miejsca zajmowanego przez pracownika w hierarchii korporacyjnej. Podczas gdy dla kadry menedżerskiej jest to często konieczny, niefinansowy element wynagrodzenia, dla pracowników niższego szczebla nadal stanowić będzie pewne wyróżnienie. Niezależnie od interpretacji tego typu świadczenia pozafinansowego, w każdym przypadku pakiet usług medycznych podkreśla wagę, jaką firma przywiązuje do zdrowia i dobrej kondycji pracownika, budując w nim poczucie bezpieczeństwa i opieki, a w konsekwencji dobre i trwałe relacje.

Dobór pakietu przez pracodawcę dostosowany jest do jego potrzeb i oczekiwań. Najczęściej, rodzaj pakietu zależy od charakteru pracy wykonywanej przez jego ostatecznego odbiorcę. Pakiety standardowe zawierają zwykle dostęp do lekarzy wielu specjalności oraz szerokie spektrum badań diagnostycznych. Mogą zostać wzbogacone o opcje dodatkowe w postaci np. pokrycia kosztów leczenia za granicą, operacji czy powtórnej opinii medycznej.

Podobne artykuły:

Pracodawca może także wykorzystać pakiet zdrowotny jako nagrodę okolicznościową np. dla zespołu pracowników za realizację istotnego zadania. W takiej sytuacji wyróżnienie w postaci programu zdrowotnego jest bardziej pożądanym przez pracowników benefitem niż inne świadczenie pozapłacowe lub jednorazowa premia pieniężna.

Motywacja nie jedno ma imię

Relacja między pracodawcą a pracownikiem to sieć powiązań. Sytuacja zatrudnionego w oczywisty sposób zależna jest od świadczeń zapewnianych przez pracodawcę. Z drugiej strony, podstawowym budulcem rentowności firmy jest jednostkowa produktywność każdego pracownika, ta natomiast warunkowana jest przez motywację, która jest zmienna i zależna od wielu czynników. Warto więc o tym pamiętać przy wyborze najbardziej odpowiedniego systemu motywacyjnego w swojej organizacji.

Scanmed Multimedis S.A. Edyta Kisielińska-Watrak