Wewnętrzna siła i pasja

Wewnętrzna siła i pasja http://www.freedigitalphotos.net

Przedstawiciele branży personalnej zostali zaproszeni do odpowiedzi na pytanie, kto ich zdaniem wywarł największy wpływ na kształtowanie zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce.

Odpowiedzi udzielili profesorowie akademiccy, przedstawiciele firm doradczych i szkoleniowych a także praktycy.

Wskazywanych postaci było bardzo wiele. Wśród wymienianych pojawiały się nazwiska osób, które przez wiele lat zajmowały się kształceniem kadr, rozwojem nauki, były pionierami wiedzy o zarządzaniu ludźmi w firmie, m.in.: prof. zw. dr hab Stanisława Borkowska, prof. zw., dr hab Bogdan Wawrzyniak, doc. dr Antoni Ludwiczyński, prof. zw. dr hab. Aleksy Pocztowski, dr Małgorzata Sidor-Rządkowska.

Wymieniano także przedstawicieli polityki – m.in.: Grażynę Gęsicką, Michała Boniego czy Henrykę Bochniarz.

Ankietowani wskazywali na przedstawicieli firm doradczych  - Piotra Wielgomasa, Aleksandra Drzewieckiego, twórców portali tematycznych – Przemysława Gacka, Kazimierza Sedlaka czy twórców kongresu Kadry – Ireneusza Tomczaka.

Swoje miejsce w zestawieniu postaci, które miały wpływ na kształtowanie polskiego zarządzania zasobami ludzkimi znaleźli także wieloletni redaktor miesięcznika branżowego Personel i Zarządzanie – Wojciech Gładykowski oraz Wojciech Staruchowicz – dziennikarz Gazety Praca, Rzeczpospolitej, Pulsu Biznesu.

Jednak najczęściej wśród wymienianych pojawiały się nazwiska praktyków zarządzania. Jest ich wielu.  Według ankietowanych to właśnie dyrektorzy personalni mieli i mają największy wpływ na obecny kształt zarządzania ludźmi a także statusu dyrektora personalnego w firmie.

Praktycy zarządzania

prof. zw. dr hab Stanisława Borkowska – kierownik Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej na Uniwersytecie Łódzkim Biorąc pod uwagę skalę wpływu na praktykę w obszarze HRM wśród głównych postaci wymienić trzeba nazwiska liderów w/w organizacji, a mianowicie:

    • Ireneusz Tomczak z zespołem,  w tym: Monika Nowacka – Sahin (Kongres Kadry)
    • Piotr Palikowski (PSZK)
    • Anna Kozińska  (Klub Lidera ZZL)
    • Paweł Bochniarz (Great Place To Work, aktywny członek kolegium Redakcyjnego dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi)

Do postaci, które wywarły istotny wpływ na rozwój HRM poprzez kształcenie kadr i rozwój nauki oraz upowszechnianie wiedzy i współpracę z praktyką zaliczyłabym (w zasadzie w układzie alfabetycznym):

prof. zw., dr hab Bogdan Wawrzyniak - inspirator powstania Inicjatywy ” Personel XXI wieku”, jeszcze  przed 2000 rokiem i aktywny jej działacz, szef Fundacji Promocji Kadr, współorganizator licznych konferencji poświęconych zarządzaniu zasobami ludzkimi, autor licznych i znakomitych prac naukowych, jak też znakomity nauczyciel akademicki i referent na konferencjach. Niestety Jego imponująca aktywność wygasła z przyczyn zdrowotnych.

prof. zw. dr hab Stanisława Borkowska – nauczyciel akademicki (twórca i red. naczelna dwumiesięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi,” rok 1999; inicjator Konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” 2000r, liczne konferencje inicjujące na gruncie polskim nowe obszary działalności HRM, powiązane z publikacjami książkowymi przy jej współautorstwie pod jej redakcją i  np. „Pakietowe systemy wynagrodzeń” 2000   Programy Praca-Życie a Efektywność Firm, 2003; „Zarządzanie Talentami”, 2004; „Systemy wysoce efektywnej pracy”; Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji” i in., red. i współautor książki „Programy praca – życie. Z teorii i praktyki”, 2011 autorka „Strategii Wynagrodzeń” dwa wydania)  i in.; współautorka podręcznika pod red. H. Króla i A. Ludwiczyńskiego: ”Zarządzanie zasobami ludzkimi”, PWN, 2006

doc. dr Antoni Ludwiczyński - nauczyciel akademicki, współorganizator konferencji w ramach Inicjatywy „Personel XXI wieku”, redaktor licznych książek je wieńczących, np. „Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi”, 2000; ”Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim„2002; „Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach”,2004; współredaktor i współautor (z prof. H. Królem) podręcznika „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, PWN 2006 i nast. edycji, audytor, Aktywny członek Kolegium redakcyjnego „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” oraz Rady Programowej konkursu „Lider ZZL”

prof. zw. dr hab. Aleksy Pocztowski - nauczyciel akademicki (wysoko ceniony podręcznik „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, dwa wydania; pionier problematyki międzynarodowego ZZL, a także  fuzji i przejęć na polskim rynku (red. i współautor ksiązki Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi”, 2002;  red. książek:” Praca z zarządzanie zasobami ludzkimi w perspektywie europejskiej” 2005; „Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi”, 2000 oraz „W kierunku jakości kapitału ludzkiego”, 2007 i in; redaktor i współautor licznych prac opartych na badaniach, np. „Funkcja personalna. Diagnoza i Kierunki zmian”, 2007.  Aktywny uczestnik i wykładowca na konferencjach  i Kongresach „Kadry”. Aktywny członek Kolegium redakcyjnego „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” oraz przewodniczący Komitetu Oceniającego Konkursu LZZL.

dr Małgorzata Sidor-Rządkowska - wykładowca na studiach MBA, trener i konsultant

Postaci

Postaci 20-lecia HR w Polsce – tych osób jest tak wiele, iż samo wymienienie ich nazwisk z najkrótszym nawet uzasadnieniem przekroczyłoby ramy tej wypowiedzi. Bałabym się też tworzyć taką listę z obawy, iż ktoś, czyje dokonania są naprawdę duże, tyle że niedostatecznie nagłośnione, zostanie pominięty. Tak naprawdę dla mnie najważniejszymi postaciami HR są praktycy, zwłaszcza ci, którzy pracują w organizacjach niesprzyjających nowoczesnym rozwiązaniom. Mają jednak wewnętrzną siłę i pasję, która sprawia, iż swoją wiedzą, umiejętnościami, postawą podnoszą standardy zarządzania w swoim środowisku zawodowym.

prof. dr hab. Lidia Zbiegień-Maciąg, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza

Inspiracją dla mnie byli – z postaci światowych - Peter Drucker i Michael  Amstrong. W Polsce wszyscy po troszkę - myślę o ośrodkach uniwersyteckich.  Ale uczyłam się od autorów zagranicznych.

Aleksander Drzewiecki,prezes House of Skills

Moim zdaniem na uwzględnienie zasługują wszyscy międzynarodowi guru, którzy w ciągu ostatnich dwudziestu lat przyjechali do Polski i wystąpili na konferencjach. Byli dla dyrektorów personalnych, menedżerów i przedstawicieli biznesu inspiracją w zakresie znaczenia kapitału ludzkiego w organizacjach. Promowali nowoczesny model zarządzania organizacjami, w którego centrum jest człowiek, i który nastawiony jest na uwolnienie potencjału ludzi w organizacjach.

Dyrektorzy personalni – nie jako konkretne osoby, ale jako funkcja w każdej firmie. Stworzyli w Polsce nowoczesną funkcję zarządzania kapitałem ludzkim, zbudowali pozycję partnerów dla biznesu i umiejętnie łączą cele organizacji z indywidualnymi potrzebami pracowników.

Grażyna Gęsicka - resort, którym kierowała – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ustanowił zasady dystrybucji środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które przeformułowały rynek szkoleń i rozwoju pracowników. Doprowadziły do podnoszenia kwalifikacji w miejscu pracy na masową, dotychczas niespotykaną skalę i promocję kształcenia ustawicznego wśród pracodawców i pracowników.

Michał Boni - wyjątkowo, jak na przedstawiciela klasy politycznej, rozumie i promuje rozwój kapitału ludzkiego jako element budowania przewagi konkurencyjnej Polski. Promuje współpracę ustawodawcy z biznesem w zakresie ZZL. Stara się godzić i łączyć oczekiwania przedsiębiorców i pracodawców w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim z rozwiązaniami politycznymi i prawnymi w obszarze edukacji, prawa pracy, wynagrodzeń, emerytur, etc.

Twórcy House of Skills: Aleksander Drzewiecki, Henryk Puszcz, Piotr Gryko -  stworzyli największe w Polsce konsorcjum doradczo-szkoleniowe

Grzegorz Filipowicz, prezes Competency Institute

Wydaje się, że Polska nie dorobiła się jeszcze wyjątkowych postaci kształtujących dziedzinę HR w takiej mierze jak chociażby Kirkpatrick w USA. Mamy zespół rzetelnych „akademików” oraz coraz liczniejsze grono sprawdzonych praktyków – trudno jednak znaleźć twórczy autorytet. Być może trzeba jeszcze poczekać.

Podobne artykuły:

Anna Włudarczyk Nowoczesna Firma S.A.